Boşanmada Ağır Kusurlar Nelerdir?

Boşanma; eşler arasındaki duygusal bağın kopmasının ötesine geçerek, yasal ve sosyal birçok sonucu beraberinde getiren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, “boşanmada ağır kusurlar” çoğu zaman önemli bir yer tutar ve kararların şekillenmesinde belirgin bir role sahiptir. Peki, evliliğin temelinden sarsan ve mahkemeler tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilen bu davranışlar nelerdir? Bu yazımızda, ağır kusurların tanımından yargı kararlarına dek evlilik birliğini zedeleyen ve boşanma sürecini etkileyen unsurları detaylıca ele alacağız. Böylece, hukuk alanında sıklıkla merak edilen bu kavramın altını dolduracak ve boşanma sürecine dair önemli bilgiler aktaracağız.

Boşanma Sürecinde Ağır Kusurların Tanımı

Boşanma süreçlerinde sıkça gündeme gelen “boşanmada ağır kusurlar” kavramı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve bu durumun genellikle tek bir eşin davranışlarından kaynaklanması anlamına gelmektedir. Peki, boşanmada ağır kusurların tanımı kanuni çerçevede nasıl ifade edilir?

Türk Medeni Kanunu’nda ağır kusur, evlilik birliğinin devamını, eşlerden birinin diğerine karşı olanaklı kılmaması durumunda söz konusu olur. Bu tanımlama, somut olayın özelliğine göre yargı mercilerince değerlendirilir. Ancak, genel bir çerçevede, bir eşin evlilik yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etmesi, ağır kusur olarak kabul edilir.

Boşanmada Ağır Kusurlu Davranışlara Örnekler:

 • Eşine karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uygulama
 • Sadakatsizlik ve aldatma
 • Alkol veya madde bağımlılığı ile aile yaşantısına zarar verme
 • Aile içi mali görevlerini yerine getirmeme ve savurganlık yapma
 • Çocuklarına karşı ihmalkar davranma

Bu davranışların yargı kararıyla ağır kusur sayılıp sayılmadığı, somut olayların detaylarına ve toplanan delillere göre değişkenlik gösterebilir. Yine de, eşlerin birbirlerine karşı olan hukuki ve ahlaki yükümlülüklerini göz ardı etmesi, boşanmada ağır kusur kabulünün ana temelini oluşturur.

Evlilik süresince edinilen değerlere saygı gösterememe ve birlikte varılması gereken kararlarda ortaklık ruhunu kaybetme, ağır kusurlar arasında sıklıkla zikredilen diğer davranışlardır. Diğer yandan, ağır kusur tespiti yapılırken, yargı tarafından her iki tarafın da davranışları dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Bu sebeple, boşanma davalarında “boşanmada ağır kusurlar” meselesi, mutlaka profesyonel hukuki yardım alınarak ele alınmalıdır.

Ağır Kusur Sayılan Davranışlar ve Yargı Kararları

Boşanmada ağır kusurlar, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve bu birliğin sürdürülmesinin mümkün olmadığını gösteren davranışlar olarak tanımlanabilir. Türk Medeni Kanunu ve yargı kararları ışığında, ağır kusur sayılan bazı davranışlar şunlardır:

 • Evlilik Birliğine Sadakatsizlik: Eşlerden birinin dışarıda duygusal ya da cinsel bir ilişki yaşaması, en sık karşılaşılan ağır kusurlardandır.
 • Aile İçi Şiddet: Fiziksel, sözlü veya psikolojik şiddet uygulamak da ağır kusurlar arasında yer alır.
 • Madde veya Alkol Bağımlılığı: Kişinin bağımlılığı, evlilik birliğine zarar verdiği takdirde ve bu durum eş için katlanılmaz hale geldiğinde ağır kusur olarak değerlendirilebilir.
 • Mali Sorumsuzluk: Ailenin mali durumunu göz ardı ederek israf içinde yaşamak, kumar gibi mali riskler almak da ağır kusurlar arasında sayılabilir.

Yargı kararları, söz konusu davranışların somut olaylara göre değerlendirilmesini gerektirir. Şöyle ki;

 • Sadakatsizliğin tek bir olay mı yoksa sürekli bir durum mu olduğu,
 • Şiddetin yoğunluğu ve etkileri,
 • Bağımlılığın evlilik birliğine verdiği zararın boyutu,
 • Mali sorumsuzluğun evliliğe etkisi ve devamlılığı,

gibi unsurlar, yargı organları tarafından incelenir. Boşanmada ağır kusurların tespiti, dava sürecini ve sonucunda alınacak kararları doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, yargı kararları aşırı derecede önem taşır ve her bir davada bireysel hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Boşanmada Ağır Kusur Olabilir mi?

Boşanma süreçlerinde sıklıkla gündeme gelen sorunlardan biri de alkol ve madde bağımlılığının boşanmada ağır kusurlar kapsamına girip girmediğidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, bu tür bağımlılıklar eve devam edilmemesi için geçerli bir sebep olarak görülebileceği için, genellikle hukuki süreçteki zorlukları da beraberinde getirir.

Boşanmada ağır kusurlar arasında değerlendirildiğinde, alkol ya da madde bağımlılığının getirdiği sonuçlar ve eş üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanmalıdır. Özellikle bağımlılığın;

 • Evlilik birliğini temelinden sarsacak düzeyde olması,
 • Diğer eşin ve varsa çocukların psikolojik ve fiziksel olarak etkilenmesi,
 • Aile ekonomisinin zarar görmesi ve evin temel ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Örnek Karşılaştırma Tablosu:

DavranışBoşanmada Ağır Kusur Sayılışı
Düzenli Alkol KullanımıOlabilir
Madde BağımlılığıOlabilir
Bir Kez Alkol KullanımıGenellikle Olmaz
Eğlence Amaçlı KullanımDuruma Göre Değerlendirilir

Bu bağlamda, yargı kararları da dikkate alınarak, alkol veya madde bağımlılığı olan eşin davranışlarının ağırlığı, sürekliliği ve bu davranışların evlilik birliğine etkisi ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu tür durumlar da boşanmada ağır kusurlar kapsamında ele alınabilecek olsa da her olayın kendi şartları içinde incelenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Uzman bir avukat desteği ile sürecin doğru yönetilmesi ve adil bir sonuca ulaşılması bu sebeple çok önemlidir.

Evlilik Birliğine Sadakatsizlik ve Ağır Kusurlar

Boşanma süreçlerinin en hassas konularından biri de evlilik birliğine sadakatsizlik durumudur. Kişiler arası ilişkilerde güven esastır ve sadakat, özellikle evlilik bağında, bu güvenin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Evlilik birliğine sadakatsizliğin, boşanmada ağır kusurlar arasında yer aldığı genel bir hukuki görüştür. Peki bu durum yargı kararlarında nasıl ele alınmaktadır?

 • Ağır Kusur Niteliği: Çoğu yargı kararında, eşlerden birinin diğerine karşı sadakatsiz olduğu durumlar ağır kusur olarak kabul edilir. Bu sadakatsizlik eşin duygusal veya fiziksel olarak başkasıyla ilişki kurması şeklinde olabilir.
 • Yargı Kararlarındaki Yeri: Türk hukukunda ağır kusur, boşanma davası açıldığında mahkemece titizlikle değerlendirilen bir konudur. Sadakatsizlik sonucunda boşanma kararı veren mahkemeler, bu durumu eşlerin evlilik yükümlülüklerine aykırı bir davranış olarak görür.

Ancak sadakatsizlik, yalnızca bir eşin eylemleriyle sınırlı kalmayıp, evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan diğer faktörlerle de ilişkilendirilebilir. Bu nedenle mahkemeler, sadakatsizliğe götüren sürecin geniş bir perspektiften değerlendirilmesine önem verir. Örneğin; eşler arasında karşılıklı saygı ve anlayış eksikliği gibi problemlerin de sadakatsizliği tetikleyebileceği düşünülür.

Bu bağlamda, boşanmada ağır kusurlar esas alındığında, sadakatsizlik kesin olarak boşanma sebebi kabul edilirken, olayın bütün yönleri dikkate alınarak adil bir yargılama süreci yürütülmektedir. Evlilik birliğine sadakatsizliğin detaylı araştırılması, hangi eşin daha ağır kusurlu olduğunun belirlenmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bu durum, sonrasında nafaka ve velayet kararlarını da etkileyebilecek bir faktördür.

Şiddet Eğilimi ve Aile İçi Şiddetin Boşanmada Etkisi

Boşanma sürecinde eşlerden birinin diğerine karşı şiddet uygulaması veya şiddet eğiliminde bulunması, genellikle “boşanmada ağır kusurlar” arasında sayılmaktadır. Bu tür davranışlar, evlilik birliğinin temelini sarsacak derecede önemli ve kabul edilemez olarak kabul edilir. Aşağıda bu konuda dikkate alınması gereken bazı noktaları sıralayacağım.

 • Eşe Karşı Fiziksel Şiddet: Eşine karşı fiziksel şiddette bulunmak, özellikle yaralanmaya yol açacak eylemler gerçekleştirmek ağır kusur olarak değerlendirilmekte ve boşanma sebebi sayılmaktadır.
 • Psikolojik Şiddet: Fiziksel şiddetin yanı sıra, eşe yönelik tehdit, aşağılama, izolasyon gibi psikolojik baskılar da ağır kusur olarak görülebilir.
 • Çocuklara Yönelik Şiddet: Aile içinde çocuklara yönelik şiddet veya kötü muamele de, evliliğin devamını imkânsız hale getiren ağır kusurlardandır.
 • Şiddetin Sürekliliği: Şiddetin tek seferlik bir olay olmaktan çıkıp, devamlılık göstermesi, boşanma davalarında daha büyük bir etki yaratır.

Aile içi şiddet, mağdur eşin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını tehlikeye atmakta, dolayısıyla boşanma kararı verilirken bu tür durumlar büyük bir ağırlık taşımaktadır. Şiddet eğilimi, hakim tarafından boşanmada ağır kusurlar listesine eklenmekte ve nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi kararlarda belirleyici olabilmektedir. Özetle, aile içi şiddet, boşanma sürecindeki en hassas ve ciddi ele alınması gereken konulardan biridir.

Mali Sorumsuzluk ve Ağır Kusur Olarak Değerlendirilmesi

Boşanma davalarında partnerlerin birbirlerine karşı olan yükümlülükleri büyük önem taşır. Bu yükümlülüklerden biri de mali sorumluluktur. Mali sorumsuzluk, evliliğin temelinden sarsan ve boşanmada ağır kusurlar arasında sayılan davranışlardan biridir. Peki, mali sorumsuzluk hangi durumlarda ağır kusur olarak değerlendirilmektedir? İşte bazı örnekler:

 • Aile bütçesini gereksiz yere tehlikeye atacak miktarda borçlanma
 • Kumar, yasadışı bahis ve benzeri yollarla aile varlığını riske atma
 • Eşin veya ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçınma
 • Eşin rızası dışında ortak malvarlığını harcama veya ziyan etme

Bu gibi durumlar, eşlerin boşanma sürecinde dikkate alınacak boşanmada ağır kusurlar kapsamında değerlendirilir. Aşağıda mali sorumsuzluğun savcılık ve yargı kararlarındaki yansımalarının özetlendiği bir karşılaştırma tablosu bulunmaktadır:

Mali DavranışAğır Kusur Olarak Değerlendirilme
Kontrolsüz BorçlanmaGenellikle Ağır Kusur
Aile Varlığını HarcamaDuruma Göre Ağır Kusur
Temel İhtiyaçları Göz Ardı EtmeAğır Kusur Olabilir

Mali sorumluluklar konusundaki ihmaller ve kötüye kullanımlar, mahkemeler tarafından ciddi bir şekilde ele alınmaktadır. Özellikle, mali sorumlulukların ihlali durumunda, boşanma kararı verilirken bu durum dikkate alınır ve boşanmanın sebepleri arasında yer alabilir. Kısacası, mali sorumsuzluk gibi boşanmada ağır kusurlar evliliği sonlandırabilecek derecede ciddi sonuçlara yol açabilir.

Boşanma sürecinde mali davranışların değerlendirilmesi, konunun karmaşıklığı nedeniyle dikkatli ve uzman bir hukuki yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle, bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin, deneyimli bir avukatla çalışması ve mali konularda haklarını etkili bir şekilde savunması önemlidir.

Eşler Arası İletişim Problemleri ve Ağır Kusura Etkisi

Boşanma süreçlerinde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, eşler arası iletişim problemleridir. Ancak boşanmada ağır kusur olarak kabul edilmeleri için bu problemlerin belirli bir seviyeyi aşması gerekmektedir. Boşanmada ağır kusurlar, evliliğin temelini sarsacak derecede önemli ve ciddi eylemleri ifade etmektedir ve iletişim problemleri de bu bağlamda değerlendirilebilir.

Evlilikte sağlıklı iletişim, karşılıklı anlayış ve saygının önemli unsurlarından biridir. Dolayısıyla, eşler arasındaki iletişim problemlerinin ağır kusur olarak değerlendirilmesi için, bu problemlerin evlilik birliğinde ciddi zararlara yol açmış olması gerekmektedir.

Ağır kusur kapsamında düşünülebilecek iletişim sorunları şunlar olabilir:

 • Sistematik olarak hakaret, alay ve küçümseyici tavır
 • Eşin ailesi, arkadaşları veya kişisel tercihleri hakkında sürekli aşağılama
 • Eş ile olumlu iletişim kurmaktan sürekli kaçınma ve diyalog olanağını engelleme
 • Kişisel sorunları veya evlilik dışı ilişkileri barışçıl bir şekilde çözme konusunda isteksizlik

Bu tarz davranışlar, evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir ve boşanmada ağır kusurlar arasında değerlendirilebilir. Ancak, her iletişim problemi kendiliğinden ağır kusur sayılmaz. Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay kararları ışığında, iletişim problemlerinin ağır kusur oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde davranışların sürekliliği, yoğunluğu ve evlilik üzerindeki etkisi dikkate alınır. Bu nedenle, iletişim sorunlarının mahkeme tarafından değerlendirilmesi sırasında, tüm delillerin ve tarafların sosyal ve psikolojik durumlarının kapsamlı bir incelemesi gerekmektedir.

Boşanmada Ağır Kusurların Nafaka ve Velayet Kararlarına Etkisi

Boşanma süreçlerinde ağır kusurların belirlenmesi, nafaka ve velayet gibi kritik konularda mahkemelerin kararlarını doğrudan etkileyebilir. Adalet sistemi, boşanmada ağır kusurlar konusunda oldukça titiz davranmakta ve bu durumları tek tek değerlendirmektedir.

 • Nafaka Kararları: Boşanma davasında ağır kusuru bulunan eş genellikle diğer eşe karşı maddi anlamda sorumlulukları artan taraf olur. Örneğin, eğer bir eşin alkol veya madde bağımlılığı yüzünden aile bütçesi zarar görmüşse, bu durum mahkeme tarafından nafaka miktarını belirlerken dikkate alınabilir. Ağır kusurlu bulunan tarafın, kusuru olmayan diğer tarafa daha yüksek oranda tedbir veya yoksulluk nafakası ödemesi gündeme gelebilir.
 • Velayet Kararları: Boşanmada ağır kusurlar, velayet konularında da önemli rol oynar. Özellikle çocukların menfaatleri söz konusu olduğunda, şiddet eğilimi gibi ağır kusurlar mahkeme tarafından ciddi şekilde değerlendirilir. Çocuğun güvenliği ve sağlıklı gelişimi açısından, ağır kusurlu görülen ebeveynin velayet hakkının sınırlandırılması veya tamamen diğer ebeveyne verilmesi yönünde kararlar çıkabilir.

Bu unsurların her biri açısından, mahkemenin vereceği kararlar farklılık gösterebilir ve her davada olayın özelliğine göre değerlendirilir. Bu nedenle, boşanmada ağır kusurların tespiti, bu tür kararların şekillenmesinde belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Boşanma avukatları ile çalışmak ve konunun uzmanlarından rehberlik almak, bu sürecin daha sağlıklı yönetilmesini sağlayabilir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size Yardımcı Olabilir Miyiz?
Hemen Ara