Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği Hangi Durumlarda Olur?

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmelerinde oldukça önemli bir yer tutar ve kiracının belirli koşullar altında kiralanan yerden çıkmayı taahhüt ettiği bir belgedir. Ancak, her ne kadar resmi ve ciddi bir niteliğe sahip olsa da, çeşitli sebeplerle geçersiz kılınabilmektedir. “Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği” durumları, hukuki anlamda birçok kişinin başını ağrıtabilir. Bu yazımızda, tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayıldığı durumları, bu durumların nedenlerini ve karşılaşıldığında izlenmesi gereken hukuki yolları derinlemesine inceleyeceğiz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi, kiralanan gayrimenkulün belirli bir tarihte kiracı tarafından boşaltılacağını taahhüt eden yazılı bir anlaşmadır. Genellikle kira sözleşmesi sırasında ya da sözleşme yenilenirken kiraya veren tarafından talep edilir. Ancak, bu dokümanın hukuki geçerliliği taşıması için bellı şartların sağlanması gerekmektedir. İşte bu nedenle, Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği önemli bir konu haline gelmektedir.

Tahliye taahhütnamesinin hazırlanış süreci oldukça dikkat gerektirir. İşte bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken adımlar şunlardır:

 1. Tam ve Doğru Bilgilerin Yazılması: Kiracı ve kiraya verenin tam adı, adresi gibi temel bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır.
 2. Taahhüt Edilen Tahliye Tarihi: Taahhütname, kiracının gayrimenkulü ne zaman boşaltacağının net bir tarihi içermelidir.
 3. Şahitlerin Bulunması: Taahhütnamenin, şahitler huzurunda imzalanması ve imzaların şahitler tarafından da onaylanması, dokümanın hukuki gücünü artırır.
 4. Noter Onayı: Tahliye taahhütnamesinin noter tarafından onaylanması, özellikle olası anlaşmazlıkların çözümünde büyük önem taşır. Noter onayı, belgenin hukuki geçerlilik kazanmasının yanı sıra, tarafların söz konusu taahhüde ciddiyetle yaklaştığını gösterir.

Unutulmamalıdır ki, Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği, belgenin usulüne uygun hazırlanmamasından kaynaklanabilir. Bu nedenle, taahhütnamenin hazırlanma sürecinde dikkatli davranılmalı ve olası geçersizlik durumlarına karşı önlem alınmalıdır. Geçersiz bir taahhütnamenin sonuçları hem kiracı hem de kiraya veren için olumsuz olabilir, bu yüzden her adımın hukuka uygun şekilde atılması gerekmektedir.

Geçersiz Tahliye Taahhütnameleri: Yaygın Nedenler

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmeleri sırasında, kiracının belirli bir tarihte mülkü boşaltmayı taahhüt ettiğini belirten hukuki bir belgedir. Ancak, hukuken geçerliliği her zaman sağlam olmayabilir. Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu bölümde, tahliye taahhütlerinin neden geçersiz sayılabileceği yaygın durumları inceleyeceğiz.

 • Form Eksikliği: Tahliye taahhütnamesinin yazılı bir formatla ve tarafların imzalarını içermesi zorunludur. Eğer belge, yasalara uygun bir biçimde hazırlanmamışsa geçersizdir.
 • Baskı Altında İmza: Kiracı, mülk sahibi tarafından baskı altında, zorlama ya da aldatma yoluyla imza attırılmışsa bu durum taahhütnamenin geçersizliğine yol açabilir.
 • Haksız Şartlar: Kiralama koşulları açıkça adil olmayan veya kiracı aleyhine ciddi oranda zarar verici hükümler içeriyorsa, taahhütnamenin geçersizliği söz konusu olabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği olup olmadığını belirleyen öncelikli faktörlerden birisi de, kiracının ve mülk sahibinin hukuki haklarının dengeli bir şekilde gözetilip gözetilmediğidir. Aşağıda tablo, geçerli ve geçersiz tahliye taahhütnamelerinin bazı kritik farklarını ortaya koymaktadır:

Geçerli TaahhütnamelerGeçersiz Taahhütnameler
Yazılı ve her iki tarafın imzasını içerir.Form eksikliği nedeniyle yasal gereklilikleri karşılamaz.
Her iki tarafın da adil şartlarda anlaşmasıyla oluşturulur.Baskı altında veya aldatma yoluyla kiracıdan imza alınması.
Kiracı ve mülk sahibinin haklarını dengeli korur.Kiracının hakkını veya çıkarını önemli derecede ihlal eden şartlar.

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığını anlamanın anahtarı, belgenin hukuki gerekliliklere uygunluğu ve taraflar arasındaki adil dengeyi koruyup korumadığıdır. Eğer bir taahhütnamede bu unsurlardan biri eksikse, Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği gündeme gelebilir. Bu nedenle, bir taahhütnamenin hazırlanması ve imzalanması sürecinde dikkatli olmak, hukuki desteğe başvurmak önemlidir.

Hukuki Prosedür: Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliğinin Tespiti

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan ve kiracının belirli bir tarihte mülkü boşaltacağına dair yazılı bir anlaşmadır. Ancak bazı durumlarda, bu taahhütname hukuki açıdan geçersiz sayılabilir. Peki, Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği nasıl tespit edilir ve bu süreçte hangi hukuki prosedürler uygulanır?

Öncelikle, tahliye taahhütnamesinin geçersizliği iddiası, genellikle kiracının anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine ev sahibi tarafından mahkemeye taşınır. Bu süreçte, ev sahibi tahliye talebinde bulunurken, taahhütnamenin herhangi bir geçersizlik koşuluna tabi olmadığını ispatlamak zorundadır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliğinin Tespit Edilmesi İçin Uygulanan Hukuki Prosedürler:


 1. Dilekçe Sunumu: Ev sahibi tarafından mahkemeye, tahliye talebi içeren bir dilekçe sunulur. Bu dilekçede, tahliye taahhütnamesinin ve kira sözleşmesinin bir kopyası da ek olarak verilir. 2. Delillerin Toplanması: Mahkeme, tahliye taahhütnamesinin geçerliliği ile ilgili tüm delillerin toplanmasını isteyecektir. Bu deliller arasında kira kontratı, ödeme kayıtları, tahliye taahhütnamesi ve varsa yazışma kayıtları bulunabilir. 3. Tanık Beyanları: Tahliye işleminde tanıkların ifadeleri de önemli bir yer tutar. Bu süreçte hem ev sahibi hem de kiracı, kendi lehlerine tanıkları mahkemeye sunabilir. 4. Uzman Görüşü: Bazı durumlarda, mahkeme, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini değerlendirmek için hukuki ya da gayrimenkul uzmanlarından görüş talep edebilir. 5. Karar Aşaması: Tüm deliller ve ifadeler ışığında, mahkeme tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığına ilişkin bir karar verir. Eğer tahliye taahhütnamesi geçersiz bulunursa, tahliye talebi reddedilir. Ancak, taahhütnamenin geçerliliği tespit edilirse, kiracıya belirli bir süre içinde mülkü boşaltması için emir verilebilir.


Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği konusunda mahkeme kararları, genellikle taahhütnamenin imzalandığı koşullar, tarafların niyeti ve anlaşmanın her iki taraf için de adil olup olmadığı gibi faktörlere dayanır. Bu nedenle, tahliye süreci başlamadan önce, bu anlaşmanın hukuki açıdan geçerli ve adil bir şekilde hazırlanmış olmasına özen gösterilmesi büyük önem taşır.

Mahkeme Kararlarına Göre Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği Örnekleri

Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği, hem kiracılar hem de kiraya verenler için önemli bir konudur. Mahkemeler, tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği konusunda çeşitli kararlar almaktadır. Bu kararlar, hangi durumların tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayılmasına yol açabileceğini açıkça ortaya koyar. İşte mahkeme kararlarına göre tahliye taahhütnamesi geçersizliği örnekleri:


 • İmza Yetkisi Olmayan Bir Tarafın İmzalaması: Eğer tahliye taahhütnamesi, kiracı veya kiraya veren tarafından değil de, imza yetkisi olmayan bir kişi tarafından imzalanmışsa, bu durum taahhütnamenin geçersiz sayılmasına neden olabilir. • Zorla İmzalatılma: Mahkemeler, bir tahliye taahhütnamesinin zor veya tehdit kullanılarak imzalatılması durumunu geçersiz kabul etmektedir. Bu, kiracının özgür iradesiyle hareket etmediğinin bir göstergesidir. • Eksik veya Yanıltıcı Bilgi İçermesi: Eğer taahhütnamede, kiralanan yerin özellikleri, tahliye şartları gibi önemli bilgiler eksik bırakılmış veya yanıltıcı bilgiler içerilmişse, bu durum taahhütnamenin hukuken geçersiz olmasına yol açabilir. • Hukuka Aykırı Şartlar İçermesi: Mahkeme kararları göstermiştir ki, tahliye taahhütnameleri, genel hukuk kurallarına veya kamu düzenine aykırı şartlar içeriyorsa, bu şartlar geçersiz sayılabilir. Örneğin, orantısız cezai şartlar içeren tahliye taahhütnameleri.


Bu örnekler, tahliye taahhütnamesi geçersizliğinin tespiti konusunda mahkemelerin nasıl bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Tahliye taahhütnamesi hazırlarken, bu tür hukuki geçersizliklere sebep olabilecek durumlardan kaçınmak adına dikkatli olmak önem taşımaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Geçersiz Kılındığında Kiracının Hakları

Tahliye taahhütnamesi, kiralanan taşınmazın belirli bir tarihte boşaltılması konusunda kiracı tarafından verilen yazılı bir sözü ifade eder. Ancak, bazı durumlar altında tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılabilir ve bu, kiracılar için önemli haklar doğurabilir. Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği bir mahkeme kararıyla tespit edildiğinde, kiracının hakları şu şekilde güvence altına alınır:


 • Kiracının Tahliye Edilmeme Hakkı: Öncelikle, tahliye taahhütnamesinin geçersizliği, kiracının kira sözleşmesi süresince taşınmazdan tahliye edilemeyeceği anlamına gelir. Bu durumda kiracı, kiralanan taşınmazı kullanmaya devam edebilir. • Kira Sözleşmesinin Devamı: Kira sözleşmesi, tahliye taahhütnamesi geçersiz kılındığı takdirde, her iki taraf için de geçerli olmaya devam eder. Kiracı, kira bedelini ödemeye ve kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeye devam eder. • Tazminat Hakkı: Eğer kiracı, geçersiz bir tahliye taahhütnamesi nedeniyle mağdur olduysa, zararının tazmin edilmesi için dava açma hakkına sahiptir. Bu, kiracının uğradığı maddi zararları kapsayabilir. • Hukuki Yardım ve Danışmanlık: Kiracılar, Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği ile karşılaştıklarında, konu hakkında hukuki yardım ve danışmanlık alabilirler. Bu, kiracının haklarını daha iyi anlamasını ve korumasını sağlar.


Tahliye taahhütnamesinin geçersiz kılınması, kiracı için önemli bir hukuki koruma sağlar. Kiracının bu durumda sahip olduğu haklar, onların menfaatlerinin korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada, kiracıların haklarını korumak ve gerektiğinde hukuki yollara başvurmak için konu hakkında bilgili olmaları büyük önem taşır. Kiracıların, Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği durumunda haklarını etkili bir şekilde kullanabilmeleri için, deneyimli bir hukuk danışmanıyla çalışmaları tavsiye edilir.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve mülk sahibi arasında önemli bir belgedir ve bu belgenin geçerliliği, hukuki anlamda büyük önem taşır. Tahliye taahhütnamesi geçersizliği sorunlarıyla karşılaşmamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

Tam ve Doğru Bilgi İçermesi

 • Tarafların Kimlik Bilgileri: Tarafların tam ve doğru kimlik bilgilerinin belge üzerinde yer alması gerekmektedir.
 • Taşınmazın Açık Adresi: Kiralanmış olan taşınmazın açık ve tam adresinin belirtilmesi, taahhütnamenin geçerliliği için önem taşır.
 • Tahliye Tarihi: Taahhütnamede, tahliyenin ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih bulunmalıdır.

Yasal Şartların Karşılanması

 • Noter Onayı: Tahliye taahhütnamesinin noter huzurunda yapılması ve noter onayının bulunması, belgenin hukuki geçerliliği açısından önemlidir.
 • Karşılıklı Rıza: Tarafların bu belgeyi serbest iradeleriyle ve karşılıklı rıza göstererek imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir zorlama veya baskı altında yapılan taahhütnamelerin geçerliliği tartışmalı olabilir.

Net ve Anlaşılır İfade

 • Taahhüdün Koşulları: Belgede, tahliyenin hangi koşullar altında gerçekleşeceği net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Hukuki Yaptırımlar: Tahliye taahhütnamesine uyulmaması durumunda uygulanacak hukuki yaptırımların detaylı bir şekilde belirtilmesi, anlaşmazlıkları önleyebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği konusu, mülk sahipleri ve kiracılar için önemli hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden, taahhütnamenin hazırlanması esnasında yukarıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi, her iki tarafın da haklarını korumaya yardımcı olur. Özellikle, tahliye taahhütnamesi geçersizliği sorunlarıyla karşılaşmamak adına, bu süreçte profesyonel bir hukuk desteği almak faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesine tabi tutulan gayrimenkulün, belirli bir tarihte ya da koşullar altında kiracı tarafından boşaltılacağının ve tahliye edileceğinin taahhüt edildiği yazılı bir belgedir. Kiracının, sözleşme süresinin bitiminden sonra ya da anlaşma dahilinde belirlenen durumlar gerçekleştiğinde, mülkü boşaltmayı kabul ettiğini gösterir ve bu taahhüdünün bir kanıtı olarak mülk sahibine verilir.

Tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayılma sebepleri nelerdir?

Tahliye taahhütnamesi, bazı durumlarda geçersiz sayılabilir. Öncelikle noter onayı olmadığı durumlar başta gelmektedir. Ayrıca, imzalanırken tarafların tam anlamıyla rıza göstermemiş olması, usulsüz veya eksik bilgi içermesi, ya da kanunen zorunlu şekil şartlarının yerine getirilmemiş olması taahhütnamenin geçersizliğine yol açabilir. Kiracının mülkiyet hakkına zarar verici veya aşırı oranda masrafa sebep olacak şartlar da taahhütnamenin geçersiz sayılma sebepleri arasında yer alabilir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi imzaladıktan sonra cayabilir mi?

Kiracı, tahliye taahhütnamesini imzaladıktan sonra belirli şartlar altında cayma hakkına sahip olabilir. Örneğin, kiracının istemeden veya eksik bilgiyle taahhütte bulunduğunun tespit edilmesi, taahhütnamenin hukuka aykırı bir şekilde düzenlendiğinin anlaşılması gibi durumlarda cayma hakkı söz konusu olabilir. Ancak; işlemin usulüne uygun ve hukuka uygun olarak tamamlandığı durumlarda, kiracının cayma hakkı bulunmamaktadır ve taahhütlere uyması beklenir.

Tahliye taahhütnamesi dışında kiracının tahliye zorunluluğu ne zaman doğar?

Kira sözleşmesinin sona ermesi ya da kira süresinin bitimi ile birlikte kiracının tahliye zorunluluğu doğar. Bunun yanı sıra, kiracının kira bedelini ödememesi, gayrimenkulü kötü kullanması veya sözleşmede belirtilen diğer ihlalleri yapması gibi durumlarda da gayrimenkul sahibi tahliye için dava açabilir.

Tahliye taahhütnamesi geçersiz kılınabilir mi?

Evet, tahliye taahhütnamesi belli başlı sebepler doğrultusunda geçersiz kılınabilir. Örneğin, taahhütnamenin imzalanmasında zorlama veya aldatma gibi unsurların etkisi varsa, taahhütname hukuki olarak sakatlanmış sayılır ve geçersiz kılınabilir. Diğer bir durum olarak, taahhütnameye konu olan şartlar hukuka, ahlaka veya adalete aykırı ise veya taraflarca yanlış anlaşılmışsa, mahkeme kararı ile geçersiz sayılabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara