Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Evlilik, iki kişinin bir araya gelerek kurduğu ve yasal olarak tanınan bir birliktir. Fakat bazı durumlar, bu kutsal sayılan birliğin devamını imkansız hale getirebilir. Özel boşanma sebepleri, evliliğin sürdürülebilirliğini temelinden sarsan ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen koşullardır. Bu sebepler, zina, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, terk, ahlak dışı yaşam sürme, madde bağımlılığı, cinsel sorunlar, suç işleme ve hüküm giyme gibi evliliği olumsuz etkileyen ciddi durumları kapsar. Bu yazımızda, evliliklerde karşılaşılan bu zorlu süreçleri ve sonuçlarını masaya yatırıyor, özel boşanma sebeplerinin hukuksal yönlerini ele alıyoruz.

Türk Medeni Kanunu’na Göre Zina

Türk Medeni Kanunu’nda boşanmayı meşru kılan özel boşanma sebepleri arasında zina, oldukça önemli bir yere sahiptir. Zina, evlilik dışında cinsel birliktelik yaşanması ve evlilik birliğinin sadakat yükümlülüğüne aykırı düşmesi olarak tanımlanabilir. Özel boşanma sebepleri arasında ele alındığında zina; evlilik birliğinin sarsılmasına, güvenin zedelenmesine ve sağlıklı bir aile yapısının devam ettirilememesine neden olabilecek en ciddi etkenlerden biridir.

 • Kanuni Düzenleme: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. madde uyarınca, eşlerden birinin zina yapması halinde, diğer eşi, zina sebebiyle boşanma davası açma hakkına sahiptir.
 • Zina İddiası ve İspatı: Zina iddiasının ispatı konusu oldukça önemlidir ve genellikle tanık beyanları, özel dedektif raporları gibi delillerle ispat edilmeye çalışılır.
 • Zaman Aşımı: Zina, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde ve her halükârda zina fiilinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra, boşanma sebebi sayılmaz.
 • Mahkeme Kararı: Mahkemeler yalnızca fiili zina vakalarını değil, eşler arasında duygusal bağın tam olarak kopmasına neden olan durumları da dikkate alarak karar vermektedir.

Bu nedenle, “özel boşanma sebepleri” denildiğinde, zina en ağır basan nedenselliklerden biri olarak karşımıza çıkar. Davacı eştir, kanıta dayalı ve zamanında harekete geçmek zorundadır. Çünkü boşanma hukukunda zina ile ilgili hükümler, doğruluğun kesin ve ikna edici biçimde ortaya konması gerektiği kadar, iddiaların zamanında ileri sürülmesini de gerekli kılar.

hızlı boşanma

Şiddetli Geçimsizlik ve Aile Hukukunda Yeri

Boşanma süreçlerinde karşılaşılan ve en sık rastlanan özel boşanma sebeplerinden biri de şiddetli geçimsizliktir. Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemelere göre, eşler arasındaki uyumsuzluk, sürekli çatışma ve anlaşmazlık halinin varlığı, evliliğin sürdürülemez hale gelmesine yol açabilir. İşte bu durumlarda, şiddetli geçimsizlik aile hukukunda önemli bir yer teşkil etmektedir.

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve tarafların bir arada yaşamasının mümkün olmadığı hallerde;
 • Eşlerin birbirine karşı olan saygı ve sevgi bağlarının kopmuş olduğu durumlarda;
 • Ortak yaşamın sağlıklı bir şekilde devam ettirilemeyeceği ortamın oluştuğu vakitlerde;

şiddetli geçimsizlik özel boşanma sebepleri arasında değerlendirilmektedir.

Özel boşanma sebepleri içinde yer alan şiddetli geçimsizlik, somut olayların değerlendirilmesi neticesinde mahkemelerce kabul edilebilen genel bir sebeptir. Kanun, bu durumu “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması” şeklinde tanımlamaktadır. Boşanma davalarında, hakimin, her iki tarafın da beyan ve savunmalarını titizlikle incelemesi ve objektif kriterlere göre karar vermesi gerekmektedir.

Özellikle şiddetli geçimsizlik bahsi geçerken; sürekli olarak yaşanan sorunların çözümsüz kaldığı, tarafların bir arada yaşama şansının kalmadığı ve evlilik yükümlülüklerini gereği gibi yerine getiremeyecek durumda oldukları hallerde boşanmaya karar verilebilir. Bu noktada, mahkemenin tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, evlilik içerisinde yaşanan olayların mahiyetini ve tarafların birbirlerine karşı tutumlarını değerlendirmesi önem arz etmektedir.

Özetle, özel boşanma sebepleri içerisinde şiddetli geçimsizlik, evliliğin sonlandırılması için yasal bir zemin oluşturmakta ve aile hukukunda merkezi bir role sahip olmaktadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evliliğin temelinden sarsılması, Türk Medeni Kanunu’nda özel boşanma sebepleri arasında önemli bir yere sahiptir. Peki, bu kavram evliliklerde ne anlama geliyor ve hangi durumlar evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılıyor?

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması; evlilik ilişkisinin, tarafların birbiriyle olan duygusal, ekonomik, sosyal ve psikolojik ilişkileri göz önüne alındığında, sürdürülmesinin mümkün olmadığı durumdur. Bu durum, özellikle çiftler arasında çözümlenemeyen ve evliliklerine devam etmelerini engelleyen ciddi sorunlar söz konusu olduğunda gündeme gelir.

Evlilik Birliğini Temelden Sarsan Durumlar

 • Eşler arasında şiddetli geçimsizlik ve sürekli kavgalar
 • Bir eşin diğerini sürekli rencide edici davranışları
 • Aile içi huzurun tamamen bozulması
 • Cinsel uyumsuzluk
 • Güven sarsıcı olaylar ve aldatma

Bu durumlar dikkate alınarak evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı mahkemeler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, özel boşanma sebepleri arasında sayılmasından ötürü, bu sebeple açılan davalarda mahkeme, boşanma kararı verirken evlilik birliğinin sürdürülmesinin olanaksız olduğuna karar veriyorsa, diğer koşulları aramaksızın boşanma kararı verebilir. Bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsılması, özel boşanma sebepleri içinde oldukça kritik bir pozisyona sahiptir. Bu durumların her biri detaylı bir inceleme ve değerlendirme gerektirir ve kanıtlarla desteklenmelidir.

Sonuç olarak, eşler arasındaki uyumsuzluk, saygısızlık ve çatışmaların büyük bir dikkatle incelenmesi ve bu sorunların evlilik birliği için çözümsüz olduğunun belirlenmesi, boşanma davasında “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” anlamına gelir ve özel boşanma sebepleri kapsamında titizlikle işlenir.

Terk Edilme Durumunda Boşanma Süreci

Evlilik yaşantısında eşler arasındaki en ciddi problemlerden biri de terk edilme olabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre terk, özel boşanma sebepleri arasında sayılır ve boşanma sürecini başlatmak için geçerli bir neden teşkil eder.

Terk Hangi Koşullarda Geçerli Boşanma Sebebidir?

Terk edilme durumu, eşlerden birinin;

 • Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmesi beklenirken,
 • Haklı bir neden olmaksızın diğer eşini en az altı ay süreyle terk etmesi,
 • Evlilik birliğini sürdürmeyi reddetmesi,

şeklinde tanımlanabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Sürecinin Aşamaları

 1. Dava Şartları: Eş, terk nedeniyle boşanma davası açmadan önce terk edildiğini kanıtlayabilecek durum ve belgelerle hazır olmalıdır.
 2. Dava Dilekçesi: Terk iddiasını içeren boşanma dilekçesi, yetkili mahkemeye sunulur.
 3. İspat Yükümlülüğü: Terk eden eşin davranışları ve terk süresi, mahkeme tarafından değerlendirilir. Terk edilen eşin iddialarını ispat etmesi beklenir.
 4. Hakim Kararı: Deliller ve ispatlar doğrultusunda hakim, terk sebebiyle özel boşanma gerekliliğine karar verir.

Önemli Noktalar

 • Terk süreci sırasında, terk eden eşin dönüş için sunulan fırsatlar ve yapılan girişimler, davanın sonucunu etkileyebilir.
 • Terk, genellikle “altı aylık” bir süreç sonunda geçerli sayılır fakat bazı özel durumlarda bu süre değişebilir.

Terk edilme özel boşanma sebepleri arasında ağırlığı olan ve kanıtlanması gereken karmaşık bir dava sebebidir. Mutlaka hukuki yardım alarak süreci yönetmek, hak kayıplarını önlemek açısından önemlidir.

Ahlak Dışı Hayat Sürme ve Boşanma Davaları

Boşanma kararı almak, çiftler için zorlu ve duygusal bir süreçtir. Özel boşanma sebepleri arasında, önemli ve oldukça sık karşılaşılan bir sebep ahlak dışı hayat sürmedir. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden birinin ahlak dışı bir hayat sürmesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açabilecek nitelikte bir durum olarak kabul edilir ve bu durum boşanma davası açmaya yeterli bir sebep oluşturabilir.

Ahlak dışı hayat sürme, genellikle şu durumları ifade eder:

 • Eşin fuhuş yapması,
 • Sürekli olarak yasadışı faaliyetlere bulaşması,
 • Evlilik dışı ilişkilerin alenileşmesi gibi evlilik birliğini zedeleyici davranışlar.

Bu tür durumlar, evlilik içindeki güven ve huzur ortamını ciddi anlamda bozabilir ve diğer eş için evliliği devam ettirilemez hale getirebilir. Boşanma davası açarken, bu tür davranışların kanıtlanması çoğunlukla zorunludur. Kanıtlama süreci ise genelde tanık beyanları, fotoğraflar ve mesaj kayıtları gibi delillerle gerçekleştirilir.

Özel boşanma sebepleri içerisinde yer alan ahlak dışı hayat sürme, evliliğin sadece duygusal yönünü değil aynı zamanda sosyal ve hukuki yönünü de etkileyen derin sonuçlara yol açabilir. Bu nedenden ötürü, boşanma sürecinde profesyonel bir hukuk desteği almak, hak kayıplarının önüne geçebilmek için büyük önem taşır.

Unutulmamalıdır ki, her boşanma davası, ayrıntılara ve kişisel durumlara göre farklılık gösterir. Bu yüzden, ahlak dışı hayat sürme bağlamında yaşanılan olaylar detaylı bir şekilde incelenmeli ve her davanın kendi koşulları çerçevesinde ele alınmalıdır.

Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığının Boşanmaya Etkileri

Türk Medeni Kanunu, evliliğin temellerini sarsacak derecede ciddi sorunları özel boşanma sebepleri arasında sayar. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı da bu ciddi sorunlardan biridir ve önemli ölçüde boşanma davalarına konu olmaktadır. Peki, bu bağımlılıklar boşanma sürecini nasıl etkiler? İşte bazı açılardan değerlendirme:

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması: Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle evlilik birliği sarsılabilmekte, bu durum özel boşanma sebepleri arasında değerlendirilmektedir. Bağımlılık nedeniyle oluşan güven sorunları, maddi ve manevi çatışmalar evlilikleri temelden etkileyebilmektedir.
 • Çocukların Durumu: Çocukların varlığı, bağımlı kişinin tedaviye yönlendirilmesi ya da çocukların korunması amacıyla daha fazla dikkate alınmaktadır. Bu durum, boşanma kararının hızlandırılmasına neden olabilir.
 • Tedavi Süreci ve Boşanma Kararı: Eğer bağımlı kişi tedaviye istekliyse ve bu durumu kanıtlayabilirse, mahkeme tedavi sürecini dikkate alarak boşanma kararını erteleyebilir. Ancak, tedavinin başarısız olduğu durumlarda boşanma kaçınılmaz bir hale gelebilir.

Boşanma sürecinde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı belirgin bir rol oynamakta ve maalesef özel boşanma sebepleri arasında sıkça karşılaşılmaktadır. Boşanmayı isteyen tarafın, bağımlılığın evlilik üzerindeki olumsuz etkilerini detaylı bir şekilde mahkemeye sunması ve davanın sağlıklı ve adil bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için gerekli delilleri toplaması önem taşır.

Cinsel Sorunlar ve Boşanma Davalarındaki Rolü

Evlilik birliğinin sağlıklı işlemesi için cinsel uyum oldukça önemlidir. Ancak bazen cinsel sorunlar, evliliklerin temelinden sarsılmasına ve maalesef sonunda boşanmalarına yol açabilir. Bu durumlar, özel boşanma sebepleri arasında değerlendirilir ve Türk Medeni Kanunu’nda yeterli düzenlemeler mevcuttur.

İşte evlilik içerisinde karşılaşılan cinsel sorunlar ve boşanma davalarında oynadıkları rol:

 • Cinsel Uygunsuzluk: Eşler arasındaki cinsel uygunsuzluk, zamanla huzursuzluğa ve anlaşmazlığa sebep olabilir.
 • Cinsel İsteksizlik: Sürekli ya da uzun süren cinsel isteksizlik, eşler arasındaki duygusal bağı zayıflatır ve boşanma sebebi olarak görülebilir.
 • İşlev Bozuklukları: Cinsel işlev bozuklukları, eğer çözülemeyen ve devam eden bir problemse, evliliğin sürdürülmesini zorlaştırabilir.

Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma talep ediliyorsa, genellikle bu durumun düzeltilmesi için eşlere zaman tanınır ve profesyonel yardım alınması önerilir. Ancak, tüm çabalar sonuçsuz kaldığında ve sorunlar evlilik birliğinin temelinden sarsılacak düzeydeyse, özel boşanma sebepleri kapsamında dava açılabiliyor. Bunun için eşlerden birinin, yaşanan cinsel sorunları ve bu durumun evlilik üzerindeki etkisini kanıtlaması gerekmektedir.

Bu noktada, Türk Adalet Sistemi hassas bir konu olan cinsel sorunları dikkate almakta ve kişisel mahremiyeti koruyarak, davanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Boşanma sürecinde, evlilik birliğinin duygusal ve cinsel anlamda tatminkâr olmaması, tarafların hayatını olumsuz etkileyen bir özel boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir.

Suç İşleme ve Hüküm Giyme Durumunda Boşanma Hakkı

Türk Medeni Kanunu içerisinde evlilik birliğinin sarsılmış olmasına dayanarak boşanma sebepleri arasında özel bir yer tutan “suç işleme ve hüküm giyme“, özel boşanma nedenlerindendir. Özellikle, eşlerden birinin işlediği ağır suçlar ve bu suçlardan dolayı kesinleşmiş hüküm giymesi, diğer eş için boşanma davası açma hakkını doğurur.

Bu çerçevede, özel boşanma sebepleri arasında değerlendirilebilecek bazı durumları vurgulayalım:

 • Eşlerden birinin, toplum tarafından ahlaki yönden onaylanmayan bir suç işlemesi
 • İşlenen suçun, diğer eşi sosyal yönden zor durumda bırakacak nitelikte olması
 • Suça bağlı hüküm giymenin, evlilik birliği üzerinde telafi edilemez yıkımlara sebep olması

Bu gibi durumlar, evlilik birliğinin devamını temelden etkileyecek unsurlar olarak değerlendirilir ve özel boşanma sebeplerinden sayılır.

Boşanma SebebiBoşanma Hakkının Doğuşu
Ağır Suç İşlemeHüküm giyme ile birlikte doğan boşanma hakkı
Ahlaken Kabul Edilmeyen Suç İşlemeToplumun vicdani değerleriyle bağdaşmazlık
Suçtan Dolayı Hüküm GiymeKesinleşmiş mahkeme kararı ile boşanma hakkı

Evlilik birliği içerisinde meydana gelen bu durumlarda, mağdur olan taraf, karşı tarafın suç işleme ve hüküm giyme fiillerini özel boşanma sebepleri kapsamında mahkemeye sunarak boşanma davası açabilir. Ancak, bu noktada davanın niteliğine göre delillendirme ve hukuki sürecin doğru yönetilmesi büyük öneme sahiptir. Bu yüzden, alanında uzman bir avukat desteği şarttır. Özel boşanma sebepleri her ne kadar somut olaylara dayansa da, davanın sonuçlarına etki edebilmek için hukuki tecrübe ve bilgi birikimi gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Özel boşanma sebepleri nelerdir?

Özel boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu’nda özel olarak tanımlanmış ve boşanma talep edilirken mahkemeye sunulabilecek spesifik nedenlerdir. En yaygın özel boşanma sebepleri arasında zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk ve akıl hastalığı bulunur. Bu sebeplerin varlığında, mağdur eş boşanma davasını açabilir ve delil sunarak iddiasını kanıtlamaya çalışır.

Zina nedeniyle boşanma nasıl gerçekleşir?

Zina, eşlerden birinin evlilik birliği içinde başka biriyle cinsel ilişkiye girmesi ve bu durumun diğer eş tarafından öğrenilmesiyle ortaya çıkan bir boşanma sebebidir. Zina yapan eşe karşı boşanma davası açılabilir. Davacı eşin, mahkemede zinanın gerçekleştiğine dair somut kanıtlar sunması ve iddiasını ispatlaması gerekir. Mahkeme, sunulan kanıtları değerlendirerek boşanma kararı verebilir.

Şiddetli geçimsizlik ne demektir ve boşanma sebebi olabilir mi?

Şiddetli geçimsizlik, evli çiftler arasında derin ve sürekli anlaşmazlıkların yaşanması, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir arada yaşamalarının mümkün olmaması anlamına gelir. Öyle ki, evliliğin sürdürülmesi eşlerden biri veya her ikisi için çekilmez hale gelmişse, şiddetli geçimsizlik boşanma sebebi olarak kabul edilir. Bu durumda taraflar, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma yoluyla mahkemeye başvurabilirler.

Terk edilme boşanma sebebi midir ve nasıl ispatlanır

Terk, evlilik birliğinden kaçan ve birlikte yaşamayı reddeden eşin diğer eşi belli bir süre boyunca terk etmesi durumudur. Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden birinin en az altı ay süreyle haksız bir biçimde diğer eşi terk etmesi ve aradan geçen süre içinde evlilik birliğine dönme niyeti göstermemesi halinde, terk edilen eş boşanma davası açabilir. Terk edilme durumunun ispatı için tanıklar, yazılı belgeler ve diğer kanıtlar mahkemeye sunulur.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası nasıl açılır?

Bir eşin akıl hastalığı, diğer eş için boşanma sebebi olabilir. Ancak, bu hastalığın evlilik birliğine zarar verir derecede ve iyileşmez olduğunun tıbbi olarak kanıtlanması gerekir. Ayrıca, hastalığın boşanma davası açıldığı sırada en az üç yıl sürmüş olması ve hastalığın devam edeceğinin tıbbi olarak tahmin edilebilir olması gerekmektedir. İlgili tıbbi raporlar ve deliller mahkemeye sunularak boşanma süreci başlatılabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara