Çekişmeli Boşanmada Çocuk Kime Verilir?

Aile hayatının temelleri sarsıldığında ve yuva dağılma noktasına geldiğinde, özellikle çocuklu ailelerde sorumlulukların bölüşümü hayati bir mesele haline gelir. Boşanma süreçlerinin en hassas noktası olan “çekişmeli boşanma” aşamasında, ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan biri hiç şüphesiz “Çekişmeli Boşanmada Çocuk kime verilir?” sorusunun cevabıdır. Bu süreçte, çocuğun velayeti konusunda alınacak kararlar, bir dizi kriterin değerlendirilmesiyle şekillenir.

Anne ve baba arasında süregelen iletişimin kalitesi, ekonomik durumlar ve yaşam koşulları, çocuğun yaşının getirdiği ihtiyaçlar ve elbette kişiye özel psikolojik etkiler, kararı belirleyen önemli faktörler arasında yer alır. Profesyonel bir perspektifle, tüm bu parametrelerin ayrıntılı analizini yaparken, yargıtay içtihatlarından elde edilen bilgiler ve alanında uzman kişilerin görüşleri de dikkate alınarak, velâyet mücadelesinin karar merci olan mahkemelerin düşünce yapısını anlamaya çalışacağız.

Çekişmeli Boşanmada Çocuk Velayeti

Çekişmeli boşanma, taraflar arasında anlaşmazlıkların yüksek olduğu ve genellikle mahkeme kararı ile sonuçlandırılan bir süreci ifade eder. Özellikle çocukların varlığı, bu süreçte önemli bir yer tutar. Çekişmeli boşanmada çocuk velayetinin kimde kalacağı, her iki taraf için de hayati bir meseledir ve genellikle duygusal anlamda yoğun bir mücadeleyi beraberinde getirir.

Velayet Kararı Nasıl Verilir?

Çekişmeli boşanmada velayet kararını verebilmek için mahkemeler, belirli kriterlere göre objektif bir değerlendirme yaparlar. Bu kriterler, çocuğun menfaatini gözetmek amacıyla belirlenmiştir.

 • Çocuğun Yaşı: Küçük yaş grubundaki çocuklar genel olarak annelerine verilirken, ergenlik dönemindeki çocukların görüşleri daha fazla önem kazanabilir.
 • Ebeveynlerin Kişisel Durumu: Anne ve babanın karakteri, geçmişi, çocukla ilişkisi ve eğitimi gibi unsurlar titizlikle değerlendirilir.
 • Maddi İmkânlar: Çocuğun maddi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olanaklar da göz önünde bulundurulur.

Çekişmeli boşanmada çocuk için alınan velayet kararı, yukarıda sıralanan faktörler ışığında ve uzman raporları eşliğinde belirlenir. Her durumda öncelikli olan çocuğun yüksek yararıdır. Çocuğun mutluluğu ve sağlıklı bir ortamda büyümesi, kararda etkili olan anahtar unsurlardır.

Çekişmeli boşanma sürecinde velayet meselesi, duyarlılığı ve karmaşıklığı nedeniyle özen gerektirir. Bu nedenle, aile mahkemeleri bu konuda karar verirken, aile içi dinamikleri, sosyal çevreyi ve çocuğun kendine özgü koşullarını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütürler. Bu süreç içerisinde her iki ebeveynin de sabırlı olması ve profesyonel hukuki destek alması, çocukları için en uygun koşulların sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Karar Vermede Esas Alınan Faktörler

Çekişmeli boşanmalarda alınacak olan kararlar, özellikle de çocuk velayeti meseleleri, oldukça karmaşık ve hassas konulardır. Adalet sistemi bu konuda karar verirken, çekişmeli boşanmada çocukların en iyi menfaatlerini temel alır. Bu kararlar birden fazla faktöre dayanır ve her biri titizlikle değerlendirilir. İşte çekişmeli boşanmada çocuk velayetinin kararlaştırılmasında göz önünde bulundurulan temel faktörler:

 • Çocuğun Yaşı ve Sağlık Durumu: Küçük yaş grubundaki çocukların genellikle anneleri ile kalması tercih edilirken, daha büyük çocuklar babalarıyla da yaşayabilir. Ayrıca, çocuğun özel sağlık ihtiyaçları varsa bu durum değerlendirilir.
 • Ebeveynlerin Kişisel Durumu: Anne ve babanın kişisel bakım, terbiye ve eğitim verebilme kapasiteleri incelenir. Ebeveynin çocuğa vakit ayırma ve ona güvenli bir ortam sağlama yeteneği önemlidir.
 • Ebeveynlerin Ekonomik Durumu: Mahkeme, çocuğa yeterli maddi desteği sağlayabilecek ebeveyne öncelik verebilir. Bu durum, çocuğun yaşam kalitesi açısından önem taşır.
 • Çocuğun Eğitim ve Sosyal Hayatı: Çocuğun mevcut eğitim ve sosyal hayatının devamlılığı göz önünde bulundurulur. Okul, arkadaş çevresi ve sosyal aktiviteler çocuğun yaşamındaki istikrarı etkileyebilir.
 • Çocuğun Tercihi: Yaşı ve olgunluğu uygun olan çocukların tercihleri de dikkate alınabilir. Ancak bu, her zaman nihai kararı belirlemez.
 • Ebeveynler Arası İlişki ve İletişim: Ebeveynlerin birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkileri, boşanma sürecinde ve sonrasında çocuğun psikolojik sağlığını etkileyebilir. Ortaklaşa velayet kararları burada önemli bir rol oynayabilir.

Sonuç olarak, çekişmeli boşanmada çocuk için en iyi kararı vermek adına, mahkemeler bu ve benzeri birçok faktörü dikkatlice değerlendirir ve her durumda çocuğun yüksek yararını gözeten kararlar almaya çalışır.

Çocuğun Yaşı ve Terbiye İhtiyaçları

Çekişmeli boşanmada çocukların velayeti oldukça karmaşık bir süreçtir ve bu süreçte çocuğun yaşı ile terbiye ihtiyaçları ön plandadır. Bir yandan çocuğun fiziksel ve duygusal sağlığı korunurken, diğer yandan da eğitim ve sosyal gelişimi göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Çocuğun Yaşı: Çekişmeli boşanmada çocuk ne kadar küçükse, mahkemenin vereceği kararda annenin rolü genel olarak daha fazla ağırlık kazanmaktadır. Özellikle emzirme dönemindeki bebekler ve okul öncesi dönem çocuklarının anneleriyle kalması daha yaygındır. Bununla birlikte, çocuğun ergenlik gibi önemli dönemlerde babasıyla daha fazla vakit geçirmesi yine mahkeme kararlarını etkileyebilmektedir.
 • Terbiye İhtiyaçları: Çocukların eğitim ve ahlaki gelişimi, boşanma durumunda öncelikli olarak gözetilmelidir. Mahkeme, çocuğun davranışsal ve psikolojik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak ebeveyni belirlemeye çalışır.

Özetle, çekişmeli boşanmada çocuk için en iyi kararı verebilmek adına, çocuğun gelişim dönemlerinin farklı ihtiyaçları titizlikle değerlendirilmeli ve her çocuğun benzersiz kişiliği ile özel durumu göz önünde bulundurularak bir karara varılmalıdır. Bu süreç çok yönlü bir incelemeyi gerektirir ve genellikle alanında uzman psikologlar da bu karar sürecine dahil edilirler. Çünkü her bir çocuğun mutluluğu ve sağlıklı gelişimi tüm kararların merkezinde yer almalıdır.

Anne ve Baba Arasında İletişimin Rolü

Çekişmeli boşanmada çocuk velayeti konusu ele alınırken, anne ve baba arasındaki iletişim faktörü, mahkeme kararını büyük ölçüde etkileyebilir. Çocuklar için sağlıklı bir gelişim ortamı sağlamada ebeveynler arasındaki iletişim hayati öneme sahiptir. İyi bir ebeveynlik ancak ebeveynler arası açık ve yapıcı diyalogla mümkündür. Bu bağlamda, çekişmeli boşanmada çocuk konusunun değerlendirilmesinde dikkate alınacak noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Ebeveyn İletişimi: Eğer çocuğun her iki ebeveyni ile de düzenli ve sağlıklı iletişimi varsa, bu durum mahkemenin çocuğun velayetini kararlaştırırken dikkate aldığı önemli unsurlardan biridir.
 • Eğitim ve Sağlık Kararları: Çocuğun eğitimi ve sağlıkla ilgili alınan kararlarda ebeveynlerin birlikte hareket etme kabiliyeti, çocuğun iyi oluşunu destekleyen önemli bir göstergedir.
 • Anlaşmazlık Çözme: Çekişmeli boşanmada çocuk üzerinde hak iddia edilirken, anne-baba arasındaki anlaşmazlıkların ne kadar verimli çözülebildiği de mahkemenin velayet kararını etkilemektedir.

Bu faktörler, çocukların psikolojik ve emosyonel istikrarını korumanın yanı sıra, çekişmeli boşanmada çocuk velayetinin adaletli bir şekilde belirlenmesi açısından da ele alınması gereken temel noktalardır. Ebeveynler arasında olumlu iletişim, çocuğun menfaatleri doğrultusunda sağlıklı bir boşanma sürecinin işlemesine yardımcı olur. Böylece mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını ön planda tutarak, duruma en uygun kararı verme şansına sahip olur.

Ekonomik Durum ve Yaşam Koşullarının Değerlendirilmesi

Çekişmeli boşanmada çocuk velayetinin belirlenmesinde, ekonomik faktörler ve yaşam standartları da hayati bir öneme sahiptir. Çocuğun maddi ihtiyaçları ve her iki ebeveynin de bu ihtiyaçları karşılayabilme kapasitesi, mahkemenin karar verme sürecinde dikkatle değerlendirilen unsurlardandır. Aşağıda bu faktörlerin nasıl ele alındığını detaylandırdık:

 • Ebeveynin Gelir Düzeyi: Velayetin sağlanacağı ebeveynin düzenli ve yeterli bir gelire sahip olması gereklidir. Çocuğun beslenme, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ekonomik istikrar şarttır.
 • Konutun Uygunluğu: Çocuğun yaşayacağı evin, ona uygun bir yaşam alanı sunması önemlidir. Bu, konutun fiziksel koşullarının yanı sıra, çocuğun sosyal çevresi ve eğitim olanaklarına erişimini de içerir.
 • Yaşam Koşulları: Ebeveynin çocuğa sağlayabileceği yaşam şartları, çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu kapsamda çocuğun psiko-sosyal gelişimine uygun bir ortamın sağlanması velayetin kime verileceği hususunda belirleyici bir faktördür.

Özetle, ekonomik durum ve yaşam koşullarının değerlendirilmesi, çekişmeli boşanmada çocuğun üstün yararını gözeten bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Mahkeme bu değerlendirmeleri yaparken, çekişmeli boşanmada çocuk için en sağlıklı ve dengeli ortamın neresi olduğunu belirlemektedir. Velayet kararlarında, bütünsel bir değerlendirme süreci içinde çocuğun öncelikli ihtiyaçlarının gözetilmesi esastır.

Psikolojik Etkiler ve Çocuğun Menfaatleri

Çekişmeli boşanma süreçleri, çocuklar üzerinde uzun vadeli psikolojik etkilere yol açabilen zorlu deneyimlerdir. Bu nedenle, çekişmeli boşanmada çocukların menfaatleri her zaman öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. İşte bu konuda esas alınması gereken bazı önemli noktalar:

 • Stabilite ve Güvenlik İhtiyacı: Çocuklar, özellikle değişim ve belirsizlik dönemlerinde, duygusal istikrar ve güvenli ortamlara ihtiyaç duyarlar. Mahkemeler velayet kararlarını verirken, çocuğun yaşamındaki devamlılığı ve güvenliği sağlayacak koşulları dikkate alır.
 • Çocuğun Yaşadığı Değişiklikler: Çekişmeli boşanmada çocuk, aile yapısındaki kırılmanın yanı sıra, sosyal çevresinde ve eğitim hayatında da değişikliklere maruz kalabilir. Bu değişikliklerin onun gelişimi üzerindeki etkileri velayet kararı aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Uyum Kabiliyeti: Her çocuğun değişikliklere uyum sağlama kapasitesi farklıdır. Bu yüzden çocuğun karakteri, esnekliği ve yeni durumlara adaptasyonu da önemlidir. Çekişmeli boşanmada çocuk üzerinde oluşabilecek stresin minimize edilmesi ve uyum sürecinin kolaylaştırılması amaçlanır.
 • Psikolojik Destek ve İzleme: Çekişmeli boşanmanın getirdiği duygusal yükü hafifletmek için çocuğa profesyonel psikolojik destek sağlanması faydalı olacaktır. Mahkemeler, çocuğun duygusal ve psikolojik durumunu sürekli izlemeyi gerektirecek kararlar alabilir.

Boşanma sürecinin hem çocuğun fiziksel hem de zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmek, tüm tarafların ve bilhassa yargı mercilerinin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konudur. Böylece çekişmeli boşanmada çocukların üstesinden gelmeleri gereken zorluklar, mümkün olan en düşük seviyeye indirgenmiş olur.

Mahkeme Kararlarına Etki Eden Yargıtay İçtihatları

Çekişmeli boşanmada çocuk, hem ebeveynler hem de yargı sistemi için hassas bir konudur. Çocuğun velayetiyle ilgili kararlar verilirken Yargıtay içtihatları büyük önem taşır. İçtihatlar, benzer davaların sonuçlarına bakılarak oluşan ve mahkemelerce emsal teşkil eden kararlardır. Bu kararlar, bireylerin haklarını koruma altına almakla birlikte, çocuğun üstün menfaatini de gözetir.

 1. Çocuğun Yaşam Koşulları: Yargıtay, çocuğun yaşam kalitesinin korunması gerektiğini vurgular.
 2. Ebeveynlerin Ekonomik Durumu: Ebeveynlerin maddi imkanları dikkate alınır, ancak çocuğun manevi ihtiyaçları da göz ardı edilmez.
 3. Annelik ve Babalık Sorumlulukları: Her iki ebeveynin de çocuğa karşı sorumlulukları değerlendirilir ve çocuğun her iki ebeveynle de ilişkisinin sürdürülmesi önemsenir.

Yargıtay içtihatlarında aynı zamanda çekişmeli boşanmada çocuk için en sağlıklı ortamın sağlanması amaçlanır. Örneğin:

 • Çocuğun duygusal bağları,
 • Ebeveynler arası iletişim tarzı,
 • Çocuğun sosyal ve eğitim ihtiyaçları.

Yargıtay kararları, ilgili mevzuat ve önceki dava sonuçları ile birlikte, mahkemelerin çocuğun velayeti konusunda daha adil ve tutarlı kararlar vermesinde önemli rol oynar. Netice itibariyle, her çekişmeli boşanma davasının kendine özgü şartları vardır ve her durum, çocuğun yararının göz önünde bulundurularak ayrı ayrı değerlendirilir. Yargıtay içtihatları bu süreçte, karar vericilere yol gösterir bir nitelik taşıyarak çekişmeli boşanmada çocuk velayeti kararlarına etki eder.

Velayet Davalarında Uzman Görüşlerinin Önemi

Çekişmeli boşanmada çocuk, sürecin en hassas ve en önemli konularından biridir. Velayet kararı verilirken mahkemeler, çocuğun en iyi menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. İşte bu noktada, uzman görüşlerinin önemi devreye girer.

Adli süreçlerde sıkça başvurulan psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanları gibi profesyoneller, çocukların mevcut durumları ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında detaylı değerlendirmeler yaparlar. Bu uzmanlar, çocuğun psikolojik ve sosyal durumunu, ebeveynlerle olan ilişkisini ve her iki ebeveynin çocuğu yetiştirme kapasitelerini analiz eder.

 • Psikosyal Değerlendirme: Uzmanlar, çocuğun ebeveynlerle olan bağlarını ve her bir ebeveynin çocuğun yaşamına sağladığı katkıları inceler.
 • Eğitim ve Gelişim: Çocuğun eğitim ihtiyaçları ve gelişim süreci uzmanlar tarafından değerlendirilerek, her iki ebeveynin bu sürece olan katkıları gözlem altına alınır.
 • Yaşam Standartları: Çocuğun yaşam kalitesi, sağlık ve güvenlik durumu gibi faktörler de dikkate alınarak, en uygun ortamın sağlanması önerilir.

Mahkeme sürecinde, bu tür profesyonel görüşler, adil bir yargı kararı için vazgeçilmez birer rehberdir. Çekişmeli boşanmada çocuk velayetinin doğru bir şekilde çözümlenmesi için mahkemeler, bu uzman görüşlerini dikkatlice değerlendirirler ve kararlarını büyük ölçüde bu değerlendirmeler ışığında verirler. Hukuk sistemi içinde çocuğun yüksek yararı her zaman en önemli kıstas olup, bu uzman görüşleri ile yargıçların önünde bir çocuğun hayatını doğrudan etkileyebilecek bilgiler sunulmuş olur.

Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma Arasındaki Farklar

Boşanma süreçleri, çiftler arasındaki anlaşmaya bağlı olarak iki kategoride incelenir: anlaşmalı ve çekişmeli boşanma. Çekişmeli Boşanmada Çocuk konusu söz konusu olduğunda, bu iki sürecin birbirinden ayrıldığı temel farklılıkları anlamak oldukça önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma;

 • Tarafların boşanma şartları üzerinde mutabık kaldığı,
 • Velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda anlaşma sağlandığı,
 • Daha az zaman alıcı ve maliyet etkin olduğu,
 • Mahkemenin sadece anlaşmayı onaylamasına dayalı bir süreçtir.

Çekişmeli Boşanmada ise;

 • Tarafların herhangi bir konuda anlaşamadığı,
 • Çekişmeli Boşanmada Çocuk ve diğer hassas konuların detaylı bir şekilde mahkemece incelenmesi gerektiği,
 • Sürecin uzun ve masraflı olabileceği,
 • Tarafların delilleriyle hakim karşısında kendilerini ifade etmeleri gerektiği bir durumdur.

Özellikle çekişmeli boşanma sürecinde Çekişmeli Boşanmada Çocuk Velayeti büyük önem taşımakta ve mahkeme, çocuğun menfaatlerini en ön planda tutarak karar vermektedir. Bu süreçte çocuğun psikolojik sağlığı, ebeveynlerin maddi ve manevi durumları gibi birçok faktör değerlendirilir ve çocuk için en uygun ortamın belirlenmesi amaçlanır.

Kısacası, anlaşmalı boşanmada süreç, genellikle daha hızlı ve daha az çekişmeli geçerken; çekişmeli boşanmada ise, çocuğun velayeti gibi meseleler mahkeme tarafından dikkatli bir şekilde ele alınır ve karara bağlanır. Her iki durumda da çocuğun yüksek yararı gözetilerek hareket edilir ve kararlar bu doğrultuda şekillendirilir.

Yorum yapın

Hemen Ara