5 Yılı Dolan Kiracıya İhtarname Ne Zaman Çekilir?

5 Yılı Dolan Kiracıya İhtarname Ne Zaman Çekilir?; Gayrimenkul piyasasında, kira ilişkileri çeşitli sorunlara açık olabilir ve bu nedenle kiracı ve ev sahibi arasındaki düzenlemeler büyük önem taşır. Özellikle 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderme işlemi, hem kiracının haklarını hem de ev sahibinin yasal yükümlülüklerini koruyan kritik bir adımdır.

5 Yılı Dolan Kiracıya İhtarname Ne Zaman Çekilir?

Bu yazımızda, kiracı ihtarname nedir, ne zaman kullanılır ve 5 yıldan fazla süredir oturan kiracılar için ihtarname gönderme koşulları nelerdir gibi konuları ele alacağız. İhtarname sürecini doğru şekilde yönetmek, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gereklidir.

Kiracı İhtarname Nedir ve Ne Zaman Kullanılır

Kiracı ihtarname, kiralanan taşınmazla ilgili olarak kiracının kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği durumlarda, kiraya veren tarafından kiracıya gönderilen resmi bir ihtardır. Bu ihtar, kiracıya hatalı davranışlarını düzeltmesi için belirli bir süre tanır. Genellikle, kira bedelinin ödenmemesi, taşınmazın hasar görmesi veya kira sözleşmesindeki diğer koşulların ihlal edilmesi gibi durumlar bu tür bir yasal işlemi gerektirir.

Kiracı ihtarname ne zaman kullanılır sorusuna gelince, bu genellikle kiracının kira sözleşmesi koşullarını ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda yapılır. Örneğin, kira bedelinin sürekli gecikmeli ödenmesi veya hiç ödenmemesi, sözleşmede belirtilen kullanım kurallarına uyulmaması gibi durumlar, ihtarname gönderilmesini gerektirebilir. Ancak, ihtarnamenin gerekli kurallara uygun olarak hazırlanması ve gönderilmesi önemlidir.

5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderme durumu, özellikle kira ilişkisinin uzun vadeli olması ve belirli koşulların ihlal edilmesi durumunda gündeme gelir. Kira sözleşmesi 5 yıllık bir süreyi aşmış ise ve kiracı, kiraya verenin mülkü geri alma gibi bir talebi karşısında, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun davranmıyorsa, kiraya veren bu durumda kiracıya resmi bir ihtarname gönderme hakkına sahiptir. “5 yılı dolan kiracıya ihtarname” uygulaması, hem kiracının haklarını hem de kiraya verenin çıkarlarını korumayı amaçlar.

İhtarname göndermeden önce, kiraya verenin mutlaka konu hakkında yasal bir danışmanlık alması gerekmektedir. Bu, sürecin yasal çerçeveler içinde ilerlemesini sağlar ve olası bir hukuki süreçte kiraya verenin haklarının korunmasına yardımcı olur.

5 Yılı Dolan Kiracının Hakları ve Yükümlülükleri

Kira sözleşmesi 5 yılını dolduran kiracılar bazı özel haklara ve yükümlülüklere sahiptir. Bu dönem sonrasında, ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiler, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden şekillenir. “5 yılı dolan kiracıya ihtarname” gönderme süreci de bu dönemde özel bir önem kazanır.

Kiracının Hakları

 • Kira Sözleşmesinin Uzatılması: 5 yılını dolduran bir kiracı, kira sözleşmesinin belirli koşullar altında otomatik olarak uzatılmasını talep edebilir. Bu hak, kiracının güvencesini artırır.
 • Kira Artış Oranının Sınırlandırılması: Kira artışı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl belirlenen oranı aşamaz. Bu da kiracının, öngörülebilir ve adil bir artışla karşılaşmasını sağlar.

Kiracının Yükümlülükleri

 • Kira Bedelinin Zamanında Ödenmesi: Kiracı, kira sözleşmesi koşullarına uygun olarak kira bedelini zamanında ve eksiksiz ödemekle yükümlüdür.
 • Taşınmazın İyi Kullanımı: Kiracı, kiralık taşınmazı özenle kullanmak ve yıpratmamak zorundadır.

“5 yılı dolan kiracıya ihtarname” gönderme süreci, kiracının bu hak ve yükümlülüklerine uyup uymadığının değerlendirilmesi sonrasında başlar. Eğer kiracı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa, ev sahibi, belirli koşullar altında kiracıya ihtarname göndererek sözleşmeyi feshedebilir. Ancak bu, son çare olarak görülmeli ve taraflar arasındaki sorunlar mümkünse diyalog yoluyla çözülmelidir.

Kira sözleşmesi 5 yılını doldurmuş kiracılar, bu süreçte haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmeli ve anlaşmazlıkları önlemek adına proaktif davranmalıdır.

İhtarname Gönderme Süreci ve Gerekli Belgeler

5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderme süreci, kiraya verenler tarafından takip edilmesi gereken adımları içerir. Bu süreç, kiracı ile olan sözleşmenin sonlandırılması amacıyla, yasal olarak belirlenmiş bir yol izler. İhtarname, genellikle kira sözleşmesinin bitimine yakın veya kiracının sözleşmede belirlenen şartları ihlal etmesi durumunda, kiraya veren tarafından kiracıya gönderilir. 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderilmesi durumunda, süreç ve gerekliliklerle ilgili aşağıdaki adımlar önem taşır.

 1. İhtarnamenin Hazırlanışı: İhtarname, kiraya verenin kiracıya karşı olan taleplerini ve ihtarın sebebini açıkça belirtmelidir. Ayrıca, ihtarname, tarafların kimlik ve iletişim bilgilerini içermelidir. Özellikle, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname yazılırken, kiranın başlangıç tarihi ve sözleşmenin bitiş tarihi gibi bilgilerin yer alması gereklidir.

 2. Noter Onayı: İhtarname, yasal bir geçerlilik kazanması için noter tarafından onaylanmalıdır. Noter onayı, ihtarnamenin kiracı tarafından alındığının ispatı açısından önemlidir.

 3. İhtarname Gönderilme Yöntemleri: İhtarname, noter aracılığıyla taahhütlü posta yoluyla veya direkt olarak elden teslim edilebilir. Bu işlem, ihtarnamenin kiracıya ulaştığı tarihin kayıt altına alınması için önemlidir.

 4. İhtarname İçeriği: İhtarnamede, kira sözleşmesi şartlarının hangi maddelerinin ihlal edildiği, kiracının hangi yükümlülükleri yerine getirmediği detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Eğer mesele 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderilmesiyle ilgiliyse, bu durum özel olarak vurgulanmalıdır.

 5. Gerekli Belgeler: İhtarname gönderilirken, noter onaylı kira sözleşmesi kopyası ve varsa önceki uyarı mektuplarının kopyaları da eklenmelidir. Bu belgeler, ihtarname gönderme sürecinin yasal zeminini güçlendirir.

Kiraya verenler, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderme sürecinde yukarıdaki adımları dikkatle takip etmelidir. Bu, hem sürecin hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasını sağlar hem de olası hukuki anlaşmazlıklarda güçlü bir konumda olmalarına yardımcı olur.

5 Yıl Sonrası Kiracıya İhtarname Çekme Koşulları

5 yılı dolan kiracıya ihtarname çekme süreci, hem ev sahipleri hem de kiracılar için kritik bir öneme sahiptir. Bu süre zarfında, sözleşmenin koşulları ve tarafların hakları detaylı bir şekilde gözden geçirilmelidir. İşte, bu aşamada dikkate alınması gereken temel koşullar:

 • Kira Sözleşmesinin Süresi: Kira sözleşmesinin bitiminden en az 6 ay önce, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu süreç, kira sözleşmesinin yenilenmesi ya da sonlandırılması kararına temel teşkil eder.

 • İhtarname İçeriği: İhtarnamede, sözleşmenin sona erdirilme isteği açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. Ayrıca, sözleşmenin bitiş tarihine dair bilgiler ve ev sahibinin sözleşmeyi sonlandırma sebepleri de belirtilmelidir.

 • Yasal Süreç: 5 yılı dolan kiracıya ihtarname çekilirken, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygun hareket edilmelidir. Bu süreçte, ihtarnameyi noter aracılığıyla göndermek, işlemin yasal geçerlilik kazanması açısından önemlidir.

 • Kiracının Hakları: Kiracının, ihtarnameden sonra belirli bir süre içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz, yasal bir süreç başlatarak, kiracının haklarını koruma altına alabilir.

Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderme işlemi, yasal bir zemin üzerinde titizlikle yürütülmelidir. Hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını koruyacak şekilde ilerlenmesi, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır. Bu sürecin doğru yönetilmesi, kira ilişkisini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sonlandırmak için kritik bir adımdır.

İhtarname Sonrası Süreç ve Olası Senaryolar

Kiracıya ihtarname gönderiminin ardından yaşanabilecek süreçler ve karşılaşılması muhtemel senaryolar, hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin haklarını doğrudan etkiler. Bu bağlamda, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderilmesi sonrasında izlenecek adımlar ve karşılaşılabilecek durumlar büyük önem taşır.

5 Yılı Dolan Kiracıyla İlgili Olası Senaryolar

 • Anlaşma Yoluyla Uzlaşma: İhtarname alındıktan sonra, kiracı ve mülk sahibi arasında diyalog kurularak, sorunların uzlaşma yoluyla çözülmesi mümkündür. Bu durum, tarafların yeniden anlaşmaya varmasını ve kiracının mülkte kalış süresinin uzatılmasını sağlayabilir.
 • Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması: Eğer kiracı, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname içerisinde belirtilen süre içinde taşınmazsa, mülk sahibi yasal işlemlere başvurabilir. Bu, genellikle kira sözleşmesinin sonlandırılması ve kiracının tahliyesini içerir.
 • Yasal Süreç: İhtarname sonrası herhangi bir uzlaşı sağlanamazsa, mülk sahibi, kiracıyı tahliye ettirmek için yasal yollara başvurabilir. Bu süreç, mahkemeler aracılığıyla gerçekleştirilir ve belirli bir zaman alabilir.

İhtarnamenin Sonuçları

 • Mülk Sahibi Hakları: İhtarname gönderimi, mülk sahiplerinin kira sözleşmesinin sonlandırılması için gerekli olan yasal süreci başlatmasına olanak tanır.
 • Kiracı Hakları: Kiracılar, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname alınmasının ardından, kendilerine tanınan süre içerisinde mülkten ayrılma veya mülk sahibiyle yeni bir anlaşma yapma hakkına sahiptir.

Tarafların hak ve yükümlülüklerinin doğru şekilde yönetilmesi, bu süreçte karşılaşılabilecek olası sorunların önlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, 5 yılı dolan kiracıya ihtarname gönderimi, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için önemli bir adımdır ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kiracıya ihtarname çekmek için 5 yıl dolmuş olması şart mıdır?

Kiracıya ihtarname gönderilmesi için 5 yılın dolmuş olması bir şart değildir. Fakat Türkiye’de kira hukukunu düzenleyen 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun gereğince, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiracının en az 5 yıl süreyle aynı yerde kiracı olarak kalmış olması ve mal sahibinin bu taşınmazı bizzat oturmak için gereksinim duyması durumunda, mal sahibi kiraya son verebilme hakkına sahiptir.

2. Kiracıya ihtarname çekmek için hangi durumlar gerekli olabilir?

Kiracıya ihtarname göndermek için çeşitli durumlar söz konusu olabilir. Kiranın zamanında ödenmemesi, taşınmazın amacı dışında kullanılması, ciddi zarar verilmesi veya kontratın diğer şartlarının ihlali gibi nedenler ihtarname çekme gerekliliği doğurabilir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, mal sahibinin kendi ihtiyacı için mülkü geri almak istemesi durumunda da kiracıya 5 yıl dolduktan sonra ihtarname çekilebilir.

3. İhtarname çekme süreci nasıl işler?

İhtarname, genellikle bir noter aracılığıyla resmi bir belge olarak hazırlanır ve kiracıya tebliğ edilir. İhtarname içerisinde, kiracının ne gibi bir ihlalde bulunduğu net bir şekilde belirtilir ve düzeltilmesi gereken durumlar için belirli bir süre tanınır. Eğer kiracı belirtilen süre içinde ihlali düzeltmezse, mal sahibi tahliye davası açma hakkına sahiptir.

4. Kiracı ihtarnameye uymazsa ne olur?

Kiracı, ihtarname ile belirlenen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmaz veya kira kontratının ihlal edildiği durumları gidermezse, mal sahibi, kiracıyı tahliye etmek için mahkemeye başvurabilir. Bu sürecin sonunda mahkeme, duruma göre kiracının tahliyesine karar verebilir.

5. Kiraya son verme durumu her zaman için 5 yıl sonra mı gerçekleşir?

Hayır, kiraya son verme durumu mutlaka 5 yılın dolmasını gerektirmez. Kiralayan ve kiracı arasındaki kira sözleşmesinde belirtilen koşullara bağlı olarak, farklı zaman dilimlerinde de kiraya son verilebilir. Ancak, konut ve çatılı işyeri kiraları açısından, mal sahibinin kira süresinden bağımsız olarak kendi ihtiyacıyla ilgili olarak 5 yıllık sürenin tamamlanmasını beklemesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu süre zarfını dolduran kiracıya, mal sahibinin oturması gerektiği gerekçesiyle ihtarname gönderilebilir ve sonrasında kiraya son verilebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara