Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü Geçerli Midir?

Kira ilişkilerinde sıkça karşılaşılan ve birçok kişinin kafasını karıştıran konulardan biri de, “Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü”nün hukuki geçerliliğidir. Kira sözleşmeleri sırasında verilen bu taahhütnameler, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını doğrudan etkilemektedir. Bu blog yazımızda, boş tarihli tahliye taahhüdünün hukuki dayanağını, bu dokümanın kira sözleşmelerinde nasıl kullanıldığını, geçerliliğini ve Yargıtay kararları ışığı altında incelenmesini ele alacağız. Ayrıca, bu konuyla ilgili sıkça sorulan sorulara ve dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek, bu karmaşık konuyu daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktayız.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdünün Hukuki Dayanağı

Kira ilişkilerinde, tarafların karşılaşabileceği en önemli konulardan biri tahliye sürecidir. Bu süreçte, özellikle “Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü” kavramı önem kazanmaktadır. Bir tahliye taahhüdünün hukuki olarak geçerli olabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Ancak, boş tarihli tahliye dair Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlarda net bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum, boş tarihli taahhüdünün hukuki dayanağının ne olduğu sorusunu akıllara getirmektedir.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü ve hukuki geçerliliği konusu, genellikle mahkemeler tarafından, somut olayın koşullarına ve tarafların niyetine göre değerlendirilir. Bir tahliye taahhütnün hukuki dayanağı olarak, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan “Taahhüt” kavramı ön plana çıkmaktadır. Taahhüt, bir borcun ifasını garanti altına alan hukuki bir işlemdir. Buna göre, boş tarihli bir tahliye taahhütnü, borçlunun (kira alan kişinin) borcunu (kira bedelini) ödemezse, belirli bir tarihte taşınmazı tahliye etmeyi kabul ettiği bir taahhüt olarak görmek mümkündür.

Ancak, Boş Tarihli Tahliye Taahhüdünün hukuki geçerliliği konusunda belirgin bir dayanak sunulsa da, bu durumun her zaman somut olayın koşullarına göre şekillendiğini belirtmek gerekmektedir. Boş tarihli tahliye taahhüdünün uygulanabilirliği, genellikle iki tarafın da açık rızasını ve adil bir anlaşmayı yansıtması açısından değerlendirilir.

Sonuç olarak, Boş Tarihli Tahliye Taahhüdünün hukuki dayanağı, karşılıklı taahhütler ve tarafların niyetine bağlı olarak değerlendirilen, hukuki bir zemine oturur. Ancak, bu tür bir taahhüdün geçerliliği her zaman tartışmalı olabileceğinden, somut durumun detayları ve mahkemenin yorumu önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, boş tarihli tahliyeye dair herhangi bir anlaşmayı yapmadan önce, konunun hukuki boyutlarına dair profesyonel bir hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Kira Sözleşmelerinde Tahliye Taahhüdü Kullanımı

Kira sözleşmeleri, kiracı ve ev sahibi arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen önemli belgelerdir. Bu sözleşmeler içinde yer alan “Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü”, kira ilişkisinin sonlandırılmasında önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, kira sözleşmelerinde bu taahhütnün kullanımı ne anlama gelir ve nasıl işler?

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü’nün Kullanım Amacı:
Bu taahhüt, daha çok kiracının kira süresi bitiminde ya da belirli koşullar altında mülkü boşaltma konusundaki kesin ve açık rızasını belgelemek amacıyla kullanılır. Genellikle, ev sahibi tarafından olası bir tahliye sürecini kolaylaştırmak için önceden alınır.

 • Kiracı Açısından Avantajlar ve Dezavantajlar:

  • Avantaj: Kiracının belirli bir taahhüde girmesi, ev sahibi ile olan ilişkilerini güçlendirebilir ve potansiyel anlaşmazlıkları minimuma indirgeyebilir.
  • Dezavantaj: Ancak, boş bir tarihle verilen taahhüt, kiracının haklarını sınırlayabilir ve ev sahibinin keyfi kararlarına açık hale getirebilir.
 • Ev Sahibi Açısından Avantajlar ve Dezavantajlar:

  • Avantaj: Ev sahibi için, önceden alınmış bir taahhüt, tahliye işleminin daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesine yardımcı olur.
  • Dezavantaj: Eğer taahhüt, hukuki açıdan doğru şekilde hazırlanmamış ve yeterli korumalar sağlanmamışsa, bu durum ev sahibini yasal risklere açık hale getirebilir.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü’nün İşleyişi:

 1. Hazırlık aşaması: İlk olarak, ev sahibi ve kiracı, kira sözleşmesi yaparken boş tarihli taahhüd konusunda anlaşır.
 2. İmza: Kiracı, bu taahhüdü imzalayarak, sözleşmenin sona ermesi durumunda, belirlenen şartlarda mülkü boşaltmayı kabul eder.
 3. Kullanım: Taahhüdün kullanılması, genellikle, kira süresinin bitiminde veya anlaşmada belirtilen özel durumların gerçekleşmesi halinde, ev sahibi tarafından gündeme getirilir.

Bu tip taahhütlerin kullanımı, karşılıklı güvene dayalı olmalı ve her iki tarafın haklarını gözeten dengeli bir yaklaşım içermelidir. Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü, yasal çerçevede doğru şekilde hazırlandığında ve makul kullanıldığında, kira ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmasına katkıda bulunabilir. Ancak, bu taahhüdün kullanımı konusunda dikkatli olmak ve potansiyel yasal sonuçları önceden değerlendirmek önemlidir.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği

Boş tarihli tahliye taahhüdü, kira sözleşmelerinde sıkça karşılaşılan ve kiracının mülkü belirli bir tarihte boşaltacağını önceden taahhüt ettiği bir belgedir. Ancak, bu tür bir taahhütnamenin en önemli özelliklerinden biri, tahliye tarihinin belirtilmemesi ve dolayısıyla bir belirsizlik taşımasıdır. Bu noktada, boş tarihli tahliye taahhüdünün hukuki geçerliliği, kiracılar ve mülk sahipleri arasında çeşitli tartışmalara yol açabilir.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü ve Hukuki Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyeti yasalarında, boş tarihli tahliye taahhüdü kullanımı açıkça düzenlenmemiştir. Ancak, Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde, taraflar arasındaki sözleşmelerin açık, net ve belirli olmasını gerektiren genel hükümler bulunmaktadır.

 • Netlik İlkesi: Bir tahliye taahhüdünün geçerli sayılabilmesi için, tahliye tarihinin net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Boş tarihli bir taahhüt, bu ilkeye aykırı düşmektedir.
 • Tarafların Anlaşması: Eğer mülk sahibi ve kiracı arasında boş tarihli taahhüdün konusunda bir anlaşma sağlanmışsa ve herhangi bir uyuşmazlık çıkmıyorsa, bu durum farklı değerlendirilebilir.

Uygulamada Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü

Uygulamada, boş tarihli tahliye taahhüdünün geçerliliği, mahkemeler tarafından farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Ancak, genel olarak, tarih belirtilmeyen tahliye taahhütnamelerinin hukuki güçten yoksun olduğu kabul edilmektedir. Kiracının, mülkü boşaltma konusunda net bir tarihe bağlı kalması, tahliye sürecinin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 • Yargı Kararları: Yargıtay, geçmiş dönemlerde boş tarihli tahliyenin geçerli olmayacağını belirten kararlar almıştır. Söz konusu kararlarda, tahliye tarihinin belirsizliğinin, tahliye işleminin hukuki güvenliğini zedelediği ifade edilmiştir.

Boş tarihli tahliye taahhüdü konusunda, sözleşme metninin dikkatle hazırlanması ve mümkünse tahliye tarihinin net bir şekilde belirtilmesi önerilmektedir. Bu, her iki tarafın da hukuki haklarını koruyacak ve olası uyuşmazlıkların önüne geçecektir.

Yargıtay Kararları Işığında Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü

Boş tarihli tahliye taahhüdü, kiracı ve mülk sahibi arasındaki kira ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu tür bir taahhüdün hukuki geçerliliği konusunda en önemli referans noktası, şüphesiz ki Yargıtay kararlarıdır. Yargıtay, zaman içerisinde bu konuyla ilgili birçok karar vermiş ve boş tarihli tahliye taahhütnün kira hukuku içerisindeki yerini netleştirmiştir.

Yargıtay’a göre, bir tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için belirli kriterlere uygun olması gerekmektedir. Ancak, boş tarihli tahliye taahhüdü ile ilgili olarak kararlar, genellikle bu tür taahhütlerin, taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklarda sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu göstermektedir. Özellikle taraflar arasındaki anlaşmaların yazılı şekilde ve açık bir tarihin belirtilmesi, taahhüdün hukuki geçerliliği açısından önem taşımaktadır.

Örneğin, bazı Yargıtay kararlarında, boş tarihli tahliye taahhüdünün, imzalandığı andaki şartlar altında, tarafların hukuki yükümlülüklerini yerine getirme niyetleri açıkça belirlenmişse ve bu taahhüdün daha sonra uygun bir tarihte doldurulması konusunda karşılıklı anlaşma bulunuyorsa, geçerli sayılabileceğine dikkat çekilmiştir. Ancak, bu tür bir taahhüdün herhangi bir anlaşmazlık durumunda mahkemeler tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.

Yargıtay kararları, boş tarihli tahliye taahhüdünün kullanımına yönelik önemli ipuçları sunarken, aşağıdaki gibi pratik tavsiyeler de sunmaktadır:

 • Tarafların Anlaşması: Boş tarihli bir tahliye taahhüdü imzalanırken, tarafların söz konusu taahhüdü nasıl dolduracaklarına dair açık bir anlaşmaya varmaları önerilir.
 • Yazılı Sözleşme: Kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü gibi önemli belgelerin yazılı olarak düzenlenmesi ve tarihlerin açıkça belirtilmesi, olası hukuki ihtilafları önlemede kritik öneme sahiptir.
 • Hukuki Danışmanlık: Boş tarihli tahliye taahhüdü gibi karmaşık hukuki belgeler hazırlanırken, bir hukuk profesyonelinin görüş ve önerilerine başvurulması, ileride karşılaşılabilecek sorunları minimize eder.

Sonuç olarak, Yargıtay kararları, boş tarihli tahliye taahhüdünün hukuki geçerliliğinin doğru koşullar altında ve uygun şekilde kullanıldığında mümkün olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, söz konusu taahhütlerle ilgili olarak dikkatli olmak ve yukarıda bahsedilen tavsiyelere uyum sağlamak büyük önem taşımaktadır.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Boş tarihli tahliye taahhüdü, kira ilişkilerinde sıkça karşımıza çıkan konulardan biridir. Bu bölümde, bu konuyla ilgili en sık sorulan soruları ve cevaplarını sizler için derledik.


 • Boş tarihli tahliye taahhüdü nedir?
  Boş tarihli tahliye taahhüdü, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağını taahhüt etmesi, ancak taahhütte boşaltma tarihinin belirtilmemesi durumudur. • Boş tarihli tahliye taahhüdü geçerli midir?
  Boş tarihli tahliye taahhüdü, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili yargı kararları çerçevesinde belirli koşullar altında geçerli olabilir. Ancak, taahhüdün geçerliliği konusunda çeşitli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. • Taahhütte tarih belirtilmemişse, tahliye talebi nasıl yapılır?
  Eğer tahliye taahhüdünde tarih belirtilmemişse, tahliye talebinin yapılabilmesi için öncelikle kiracıya makul bir süre verilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda, tahliye işlemi için dava açılabilmektedir. • Boş tarihli tahliye taahhüdünde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
  Bu tür bir taahhütte en önemli nokta, taahhüdnamenin her iki tarafça da imzalanmış olması ve taahhütte belirli koşulların açıkça belirtilmiş olmasıdır. Ayrıca, tahliye taahhüdünün, kira sözleşmesi ile birlikte değerlendirilmesi önem taşır.


Bu sorular, boş tarihli tahliye taahhüdü hakkında en sık merak edilen noktaları kapsamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, her somut olayın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, yaşanabilecek her türlü hukuki sorun karşısında bir avukata danışmak en doğru yaklaşım olacaktır.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boş tarihli taahhütname, kira sözleşmelerinde sıkça karşılaşılan, ancak doğru şekilde ele alınmadığı takdirde bazı hukuki sorunlara yol açabilecek bir konudur. Bu yüzden, boş tarihli tahliye taahhüdü verilirken aşağıdaki hususlara dikkat etmek büyük önem taşır:


 • Taahhüdün Yazılı Olması: Her ne kadar sözlü anlaşmalar da geçerli olsa da, herhangi bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak sunulabilecek yazılı bir belge olması önemlidir. Boş tarihli taahhütname de dahil olmak üzere, tüm kira anlaşmaları ve ekleri yazılı şekilde yapılmalıdır. • Net ve Anlaşılır İfade: Taahhütname, tarafların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık ve net ifadeler içermelidir. Boş tarihli taahhütname, ne koşullar altında devreye gireceği açıkça belirtilmelidir. • Tanık Bulundurma: Mümkünse, taahhüdün verildiği sırada tanık bulundurulmalı ve tanıkların da imzası taahhütname üzerinde yer almalıdır. Bu, ileride olası bir hukuki süreçte delil olarak kullanılabilir. • Noter Onayı: Boş tarihli tahliye taahhüdünün noter huzurunda yapılması ve onaylanması, belgenin hukuki geçerliliğini artırır. Noter onayı, özellikle daha ciddi veya sorunlu kira ilişkilerinde önemli bir güvence sağlar. • Mutabakat ve Şeffaflık: Boş tarihli tahliye taahhüdü, kiracı ve kiralayan arasında tam bir mutabakat ile verilmeli ve her iki tarafın da haklarına saygı duyulmalıdır. Bu taahhüdün verilme sebepleri ve şartları, taraflarca iyi anlaşılmalı ve kabul edilmelidir.


Boş tarihli tahliye taahhüdü verilirken bu hususlara dikkat edilmesi, taraflar arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesine yardımcı olur. Her iki tarafın da haklarını korumak ve hukuki süreçlere maruz kalmamak adına, boş tarihli tahliye taahhüdü konusunda yasal danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Boş tarihli tahliye taahhütnamesi nedir?

Boş tarihli tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesi süresince kiracının, belirli bir tarihe bağlı kalmaksızın, taşınmazı tahliye etmeyi kabul ettiğini gösteren bir belgedir. Genellikle kiraya veren tarafından, kiracının taşınmazı belirli durumlar altında boşaltmasını teminat altına almak amacıyla talep edilir.

2. Boş tarihli tahliye taahhütnamesi yasal olarak geçerli midir?

Türk Medeni Kanunu’na ve Borçlar Kanunu’na göre bir taahhütname, taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya dayanmalıdır. Boş tarihli bir taahhütnamenin hukuki bir yaptırım gücü olmadığı kabul edilir, çünkü boş tarih, anlaşmanın netliğini ve belirli olmasını zedeler. Bu sebeple, boş tarihli tahliye taahhütnamelerinin yasal olarak geçerli olduğunu söylemek güçtür. Ancak, her davanın koşulları farklı olduğu için, bir hukuk profesyonelinin görüşüne başvurmak en doğrusudur.

3. Kiraya veren boş tarihli tahliye taahhüdünü doldurabilir mi?

Hayır, kiraya verenin boş tarihli tahliye taahhütnamesini keyfi olarak doldurması ve bunu delil olarak kullanması yasal değildir. Anlaşmanın şartları, tarafların rızasıyla belirlenmelidir ve herhangi bir değişiklik veya ek yazım yine tarafların anlaşması ile yapılmalıdır. Bu tür bir ekleme veya değişiklik kanuna aykırı olabileceği gibi, taahhütnamenin geçerliliğini de tartışmalı hale getirebilir.

4. Boş tarihli tahliye taahhüdü verilmesi durumunda kiracının hakları nelerdir?

Kiracının boş tarihli tahliye taahhüdü vermesi durumunda, bu taahhüdün hukuki bir geçerliliği olmaması nedeniyle, kiracı, sözleşmede belirtilen koşullar ve yasal haklar doğrultusunda hareket etme hakkına sahiptir. Örneğin, kira sözleşmesinin bitimine kadar veya sözleşmede öngörülen ihbar sürelerine uygun şekilde taşınma hakkı bulunur. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, kiracı, en yakın tüketici mahkemesine veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak haklarını arayabilir.

5. Kiracı, boş tarihli tahliye taahhüdünü imzalamak zorunda mıdır?

Hayır, kiracı herhangi bir evrakı, özellikle yasal olarak geçerli olup olmadığı konusunda şüphe uyandıran bir belgeyi imzalamak zorunda değildir. Kiraya veren ile kiracı arasındaki kira kontratı, her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen yasal bir belgedir ve ekstra bir tahliye taahhütname talep etmek, genellikle kiraya verenin ek güvence arayışını yansıtır. Kiracının, boş tarihli veya diğer yönlerden sakıncalı gördüğü bir dokümanı imzalamadan önce hukuki danışmanlık alması tavsiye edilir.

Yorum yapın

Hemen Ara