1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?; Kira ilişkileri, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli hukuki sonuçlar doğurur. 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi ve kiracının karşılaşabileceği senaryolar, birçok kişinin kafasında soru işaretleri yaratır. Bu süreç, sözleşmenin yenilenmesi, ev sahibinin çıkarma hakları, kiracının hakları, tahliye prosedürleri ve sözleşme yenilemeyi reddetme durumları gibi çeşitli evreleri içerir.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Bu yazıda, söz konusu durumlar detaylı bir şekilde incelenerek, 1 yıllık kira sözleşmesinin sona ermesi sonucunda karşımıza çıkabilecek hukuki yollar ve her iki tarafın da bilmesi gereken önemli noktalar ele alınacaktır.

Kira Sözleşmesinin Yenilenme Süreci

1 yıllık kira sözleşmesi bitince, hem kiracı hem de ev sahibi için önemli bir süreç başlar. Bu süreçte dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta vardır. Kira sözleşmesinin yenilenme süreci, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş kurallara göre işler.

Ana Noktalar:

 • Bildirim Zamanlaması: 1 yıllık kira sözleşmesi bitince, eğer ev sahibi kiracıyı taşınmaya zorlamak istiyorsa, sözleşmenin bitiminden en az 15 gün önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.
 • Sözleşme Yenileme: Çoğu durumda, kiracı ve ev sahibi mevcut koşullar altında sözleşmeyi yenilemeyi tercih edebilir. Ancak, her iki tarafın da sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkı vardır.
 • Kira Artışı: Eğer sözleşme yenilenirse, kira bedelindeki artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını geçemez.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Yapılması Gerekenler:

 1. Bildirim: Kiracının, kira süresinin bitiminden önce, sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceğini ev sahibine bildirmesi gerekir.
 2. Anlaşmazlık Durumu: Sözleşme şartları konusunda anlaşmazlık yaşanırsa, taraflar arabuluculuk veya mahkeme yoluyla çözüm arayabilir.
 3. Yeni Sözleşme Hazırlığı: Taraflar anlaştıktan sonra, yeni kira sözleşmesi, değişen şartlar doğrultusunda hazırlanmalı ve imzalanmalıdır.

Sonuç olarak, 1 yıllık kira sözleşmesi bitince, kiracı ve ev sahibi arasında şeffaf bir iletişim kurulması ve sözleşme şartlarının net bir şekilde anlaşılması çok önemlidir. Bu süreç, tarafların haklarını koruma altına alırken, aynı zamanda olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesine de yardımcı olur.

Ev Sahibinin Kiracıyı Çıkarma Hakları

1 yıllık kira sözleşmesi bitince, ev sahibinin kiracıyı çıkarabilme yetkisi, Türk Borçlar Kanunu ve İlgili yönetmeliklerce belirlenmiş kurallar çerçevesindedir. Kira sözleşmesinin sona ermesi, ev sahibinin otomatik olarak kiracıyı çıkarma hakkını doğurmayabilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır.

 • Kira Sözleşmesinin Süresi: Belirli süreli (örneğin, 1 yıllık) kira sözleşmesi bitince, sözleşme otomatik yenilenmez. Ancak, kiracı ve ev sahibi arasında herhangi bir ihtilaf olmadığı sürece, kiracının taşınmaması halinde sözleşme, TBK kapsamında sözlü olarak yenilenmiş kabul edilebilir.
 • Tahliye Talebi: Ev sahibi, kira sözleşmesi bitiminden en az 15 gün önce kiracıyı yazılı olarak tahliye etmek istediğini bildirmelidir. Bu bildirim, kanuni şekil ve sürelere uygun olarak yapılmalıdır.
 • Haklı Sebepler: Ev sahibi, ancak belirli haklı sebepler varsa kiracıyı çıkarabilir. Bunlar arasında; kiracının kira bedelini ödememesi, mülkün zimmetine geçme durumu veya mülkün kötü kullanılması sayılabilir.

Kiracının Kira Sözleşmesi Bitiminde Hakları başlıklı bölümünde bu konu daha detaylı işlenecektir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince, ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişki, karşılıklı hak ve sorumluluklara dayanır. Ev sahibinin kiracıyı çıkarma hakkı, yasalara uygun şekilde hareket edilmesi koşuluyla mümkündür. Tüm süreçler, şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmelidir.

Kira Sözleşmesi Bitiminde Kiracının Hakları

1 Yıllık kira sözleşmesi bitince, kiracının hakları Türk Borçlar Kanunu ve ilgili yasalarla korunmaktadır. Bu dönemde, kiracıların hakları ve yükümlülükleri net bir şekilde belirlenmiş olup, bunları bilmeniz her iki taraf için de faydalıdır. İşte kira sözleşmesi sona erdiğinde kiracının sahip olduğu bazı temel haklar:

 • Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi: Eğer ev sahibi ve kiracı arasında aksine bir anlaşma yoksa ve ev sahibi Kiracının Kira Kanunu’nda belirlenen koşulları ihlal etmediğini iddia etmiyorsa, kira sözleşmesi tacit olarak yani sessizce yenilenebilir. Bu durum, 1 yıllık kira sözleşmesi bitince de geçerlidir.


 • Tahliye Talebiyle Karşılaşma: Kiracı, kira süresi dolmadan en az 15 gün önce ev sahibinden tahliye talebi almalıdır. Aksi takdirde, kira sözleşmesinin otomatik olarak yenileneceği kabul edilir.


 • Depozito Geri Alma Hakkı: Kira sözleşmesi bitince, kiracı evi hasarsız ve sözleşmeye uygun şekilde teslim ettiği takdirde, depozitosunu geri alma hakkına sahiptir. Ancak, evde herhangi bir zarar varsa, ev sahibi bu zararları depozitodan karşılayabilir.


 • Kira Bedelindeki Artışlar: Eğer kira sözleşmesi yenilenirse, ev sahibi kira bedelinde yasal sınırlar içinde artış yapabilir. Bu artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranını geçemez.


Bu haklar ışığında, kiracıların 1 yıllık kira sözleşmesi bitince haklarını bilmesi ve gerektiğinde bunları savunması önem taşımaktadır. Kira sözleşmesi bitiminde uygun adımları atmazsanız, haklarınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle, kira sözleşmesi yenilenme sürecine dair karşılıklı anlayış ve açık iletişim, potansiyel anlaşmazlıkları önlemek açısından kritik öneme sahiptir.

Kira Sözleşmesi Sonrası Tahliye Süreci

1 yıllık kira sözleşmesi bitince, hem kiracı hem de ev sahibi için birtakım hukuki süreçler başlar. Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, ev sahibi tarafından kiracının taşınmasını isteme ve tahliye sürecini başlatma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu süreç, yasalar çerçevesinde belirli adımlar izlenerek gerçekleştirilmelidir.

Tahliye Talebi ve Süreç

 • Tahliye Talebi: Ev sahibi, 1 yıllık kira sözleşmesi bitince kiracıyı çıkarmak istediğinde, öncelikle kiracıya yazılı bir tahliye talebinde bulunmalıdır. Bu talep, kira sözleşmesinin bitiminden önce kiracıya ulaştırılmalıdır.
 • Tahliye İhtar Süresi: Kiracıya tahliye talebi yapıldıktan sonra, genellikle tahliye için 15 günlük bir süre verilir. Bu süre içerisinde kiracının taşınması beklenir.

Yasal Süreç

Eğer kiracı, tahliye talebine rağmen taşınmazsa, ev sahibi yasal yollara başvurabilir. Bu süreç genellikle şöyle işler:

 1. Dava Açılması: Ev sahibi, yerel mahkemede tahliye davası açabilir. Bu dava, kiracının tahliye edilmesi amacıyla yapılır.
 2. Mahkeme Süreci: Mahkeme, her iki tarafı dinledikten sonra kararını verir. Eğer karar kiracının tahliyesi yönünde olursa, kiracı belirlenen süre içinde evi boşaltmak zorundadır.
 3. Zorla Tahliye: Kiracı, mahkeme kararına rağmen evi boşaltmazsa, ev sahibi, icra dairesi aracılığıyla zorla tahliye işlemi başlatabilir.

Önemli Noktalar

 • Tahliye süreci, yalnızca 1 yıllık kira sözleşmesi bitince değil, aynı zamanda kira sözleşmesinde belirtilen koşulların ihlali durumunda da başlatılabilir.
 • Kiracının, tahliye sürecinde kendisine tanınan hakları bilmesi ve bu süreçte hukuki yardım alması önemlidir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince, hem ev sahibi hem de kiracı için bir dizi yasal yükümlülük ortaya çıkar. Bu süreç, adil ve yasalara uygun bir şekilde yönetilmeli, kiracının ve ev sahibinin hakları korunmalıdır.

Kira Sözleşmesi Yenilemeyi Reddetme Durumları

“1 yıllık kira sözleşmesi bitince” ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişki yeni bir döneme girer. Sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği, her iki tarafın da karşılıklı anlaşmasıyla belirlenir. Ancak, belirli durumlar altında ya ev sahibi ya da kiracı kira sözleşmesinin yenilenmesini reddedebilir. Bu durumlar, genellikle sözleşme şartlarının ihlal edilmesi, mülkün durumu veya kişisel sebeplerle ilgilidir. İşte, kira sözleşmesi yenilemeyi reddetme durumlarına dair bazı örnekler:

 • Mülkün Durumu: Eğer mülk, kiracının tahliyesi sonrası ciddi bir tadilat gerektiriyorsa veya ev sahibi mülkü farklı bir amaçla kullanmayı planlıyorsa, “1 yıllık kira sözleşmesi bitince” kira sözleşmesini yenilemeyi reddedebilir.


 • Ödeme Sorunları: Kiracının kira ödemelerini düzenli yapmaması, sürekli geç ödeme yapması veya diğer mali yükümlülükleri yerine getirmemesi, ev sahibinin kira sözleşmesini yenilemeyi reddetmesine yol açabilir.


 • Sözleşme İhlalleri: Kiracının sözleşmede belirtilen kurallara uymaması, mülke zarar vermesi veya komşularla anlaşmazlık yaşaması gibi durumlar da ev sahibinin kira sözleşmesinin yenilenmesini reddetmesine neden olabilir.


 • Kişisel Sebepler: Ev sahibi, mülkü kendisi veya yakınları için kullanmak istiyorsa “1 yıllık kira sözleşmesi bitince” yenilemeyi reddedebilir.


Bu durumlarla karşılaşıldığında, ev sahibi, kira sözleşmesinin bitimine en az 30 gün kala kiracıya yazılı bir bildirim yaparak yenilemeyeceğini belirtmek zorundadır. Kiracı da benzer şekilde kira sözleşmesini yenilemek istemiyorsa, yine aynı süre zarfında ev sahibine bilgi vermelidir. Bu süreç, her iki tarafın da haklarının korunmasını ve olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesini sağlar.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

1 Yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibi otomatik olarak kiracıyı çıkarabilir mi?

Hayır, kira sözleşmesinin süresi bitse bile, ev sahibi kiracıyı hemen çıkaramaz. Kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşme belirli bir süre için yapılmış olsa dahi, sözleşmenin bitiminden sonra otomatikman Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde aynı koşullarla devam eder. Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak istiyorsa, yasal süreçlere uygun şekilde hareket etmeli ve gerekli bildirimleri yapmalıdır.

Kira sözleşmesi bittiğinde ev sahibi ne kadar süre önce ihbar etmek zorundadır?

Ev sahibinin kiracıya çıkış için ihbarname göndermesi gerekmektedir. Sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce kiracının eline ulaşacak şekilde yazılı bir ihbar yapılmalıdır. Ancak, pratikte genellikle kira sözleşmelerinde bu süre daha uzun olarak belirlenmiş olabilir. Dolayısıyla, sözleşmede belirtilen ihbar süresine uymak gereklidir.

Kiracı kira sözleşmesi bitiminde taşınmak istemezse ne olur?

Eğer kiracı, kira sözleşmesinin bitiminde taşınmak istemez ve ev sahibi de kiracının kalmasına itiraz etmiyorsa, sözleşme Türk Borçlar Kanunu’na göre aynı koşullarla yenilenmiş kabul edilir ve kiracı taşınmak zorunda değildir. Ancak, ev sahibi kiracının çıkmasını istiyorsa ve bunu yasal yollarla kiracıya bildirmişse, kiracı mahkeme kararı olmaksızın evi terk etmek zorundadır.

Kira sözleşmesi sona erdiğinde depozito iadesi için bir süre sınırı var mı?

Evet, kira sözleşmesinin sona ermesi ve kiracının taşınmasının ardından, ev sahibinin zarar görmemişse yatırılan kira depozitosunu iade etmesi beklenir. Türk Borçlar Kanunu’na göre depozito, kiracının evi boşaltıp anahtarları teslim etmesinden sonra makul bir süre içerisinde iade edilmelidir. Genellikle bu süre, evin durumunun kontrol edilmesi ve varsa hasarların tespiti için gereken zamana bağlıdır ve yaklaşık 1 ay içinde gerçekleşmelidir.

Ev sahibi kira sözleşmesinin bitiminde kirayı arttırabilir mi?

Evet, ev sahibi kira sözleşmesinin bitiminde kirayı arttırabilir. Ancak bu artış, yasal olarak belirlenen yıllık kira artış oranını geçmemelidir. Türk Borçlar Kanunu’na göre bu artış oranı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak hesaplanır ve sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça, bu orana uygun bir artış yapılabilir. Kiracı ve ev sahibi arasında yeni bir kira bedeli konusunda anlaşma sağlanamazsa, konu mahkemeye taşınabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara