Yeni Malikin Kiracıyı Çıkarma Şartları Nelerdir?

Yeni Malikin Kiracıyı Çıkarma Şartları Nelerdir?; Gayrimenkul sektöründe, mülkiyetin el değiştirmesi, hem yeni malik hem de mevcut kiracılar için bazı önemli değişiklikleri beraberinde getirir. Özellikle, yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları, kiracılar açısından belirsizlik yaratabilir ve bu durum, hem kiracının ev sahibiyle ilişkisini hem de yaşam koşullarını doğrudan etkileyebilir.

Yeni Malikin Kiracıyı Çıkarma Şartları Nelerdir?

Bu yazımızda, yeni mal sahibinin, mevcut kiracıyı hangi koşullar altında çıkarabileceğini, bu sürecin hukuki temellerini ve kiracıların haklarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Böylelikle, hem yeni malikler hem de kiracılar için net bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz.

Yeni Mal Sahibi Olmanın Kiracı Üzerindeki Etkileri

Gayrimenkul piyasasında sıkça rastlanan durumlardan biri, bir mülkün yeni bir sahibinin eline geçmesidir. Bu durum, mevcut kiracılar açısından belirsizlikler ve soru işaretleri yaratabilir. Özellikle, “yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları” konusu, hem mal sahipleri hem de kiracılar için oldukça önemlidir.

Yeni bir mal sahibi olmak, bazı legal haklara ve sorumluluklara sahip olmayı beraberinde getirir. Kiracının kira kontratındaki hakları korunmaya devam ederken, yeni malik de belirli koşullar altında kiracıyı mülkten çıkarma hakkına sahiptir. Ancak, bu süreç, asla keyfi bir şekilde yönetilemez ve bazı zorunlu hukuki prosedürler gerektirir.

Yeni mal sahibinin, mevcut kiracı üzerinde yaratabileceği etkiler şunlar olabilir:

 • Kira Sözleşmesinin Devamı: Yeni malik, var olan kira sözleşmesine saygı göstermek zorundadır. Yani, kiracının sözleşmedeki hakları, mülk el değiştirse bile devam eder.

 • Kira Şartlarının Gözden Geçirilmesi: Yeni malik, belli koşullar altında ve uygun hukuki yolları takip ederek, kira sözleşmesinin şartlarını yeniden müzakere edebilir.

 • Yenileme ve Bakım Çalışmaları: Yeni malik, mülkün değerini artırmak için yenileme ve bakım çalışmaları yapma hakkına sahiptir. Ancak, bu tür çalışmalar kiracının yaşam kalitesini düşürmemeli ve kira sözleşmesinde belirtilen koşulları ihlal etmemelidir.

Yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları, yalnızca belirli durumlar çerçevesinde ve yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, yeni mal sahibi ve kiracı arasındaki ilişki, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı olmalı; her iki tarafın da hakları gözetilmelidir. Hukuki zeminde kararlaştırılmış olan “yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları” her iki taraf için de açık ve anlaşılır olmalıdır, böylece olası anlaşmazlıkların önüne geçilebilir.

Yeni Malikin Kiracıyı Çıkarma Hakkı

Gayrimenkulün el değiştirmesi, yeni malikin gayrimenkul üzerinde belirli haklara sahip olmasını sağlar. Bunlardan biri de, birtakım koşullar altında, mevcut kiracıyı mülkten çıkarabilme hakkıdır. Ancak, yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları gayrimenkul hukukunda net bir şekilde tanımlanmıştır ve bu hak, her durumda geçerli olmayabilir.

Yeni malikin kiracıyı çıkarma hakkı, kira sözleşmesinin bitimine kadar genellikle sınırlıdır. Kira sözleşmesi devam ediyorsa, yeni malik öncelikle sözleşmenin koşullarına uymak zorundadır. Yani, kira sözleşmesinde belirtilen süre bitmeden, kiracıyı çıkarma eyleminde bulunamaz.

Ancak, bazı durumlar yeni malikin kiracıyı çıkarma hakkını doğurabilir. Bu durumlar genellikle;

 • Kiracının, kira sözleşmesinde açıkça yasaklanan davranışlar sergilemesi,
 • Kiranın sürekli olarak gecikmeli ödenmesi,
 • Mülkün, kiracı tarafından zarar görmesi gibi durumlar olabilir.

Yeni Malikin Kiracıyı Çıkarma Şartları ise kanun ve düzenlemelerle netleşmiştir. Türk Borçlar Kanunu’na göre, yeni malikin, kira dönemi sona ermeden kiracıyı çıkarabilmesi için geçerli bir nedenin olması gerekmektedir. Bu nedenler arasında mülkün kendi ihtiyaçları için kullanılması, onarım veya yenileme gibi durumlar sayılabilir.

Genel olarak, yeni malikin, mevcut kiracıyı mülkten çıkarabilmesi için uyması gereken öncelikli koşul, adil ve kanuni hakların korunmasıdır. Yani yeni malik, kiracıyı çıkarma kararını, kiracının haklarını gözeterek ve kanuni bir zeminde gerçekleştirmelidir.

Sonuç olarak, yeni malikin kiracıyı çıkarma hakkı, belirli şartlara bağlıdır ve bu durum, her iki tarafın da haklarının korunması için dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Kiracılar ve malikler, bu konudaki hak ve yükümlülüklerini iyi anlamalı ve olası bir çatışmanın önüne geçmek için hukuki yönden bilinçli adımlar atmalıdırlar.

Kiracıyı Çıkarma Kararı İçin Zorunlu Koşullar

Yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları, gayrimenkul hukukunun önemli başlıklarından birini oluşturur. Yeni bir mal sahibi, var olan kiracıyı mülkünden çıkarmayı düşünebilir; ancak bu süreç, belirli hukuki koşullara tabidir. Kiracının çıkarılması için gereken zorunlu şartları detaylı bir şekilde aktaralım.

 • Hukuki Sebepler: Kiracının kira sözleşmesine aykırı davranışları (örneğin, kira ödememek, mülke zarar vermek) yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları arasında kabul edilir. Bu tür bir durumda, mal sahibi hukuki işlem başlatabilir.

 • Kişisel Kullanım: Yeni malik, mülkü kendisinin, eşinin, çocuklarının veya anne-babanın oturması için gerektiğinde, kiracıyı çıkarabilir. Ancak bu istek, makul ve gerçekçi olmalıdır.

 • Yeniden İnşa veya Major Onarım: Eğer mülk, yeniden inşa edilmesi veya ciddi bir onarım geçirmesi gerekiyorsa ve bu işlemler kiracının binada kalmasıyla mümkün değilse, yeni malik kiracıyı çıkarabilir. Fakat, işlemlerin gerçekten yapılacağını kanıtlaması gerekir.

Her bir durum, kendine özgü koşullar ve prosedürler gerektirir. Kiracıyı çıkarmadan önce yeni malikin, hukuki yolları dikkatlice değerlendirmesi ve işlemleri kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirmesi şarttır. Kiracılar da haklarını korumak adına, söz konusu durumları ve mevzuatı iyi bilmelidir.

Özetle, yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları net ve adil bir şekilde belirlenmiş olup, her iki tarafın da haklarını korumayı amaçlar. Bu süreçte kanuni zeminin dışına çıkmamak, uzun süreli anlaşmazlıkların önüne geçer. Yeni mal sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir zeminde tutmak, her iki tarafın da menfaatinedir.

Kira Sözleşmesinin Yenilenmemesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Gayrimenkul sektöründe, mülk sahipliği değişiklikleri sonrasında yeni mal sahibi ve mevcut kiracı arasında en çok merak edilen konulardan biri, kira sözleşmesinin yenilenmemesi halinde uygulanacak prosedürlerdir. Bu durum, özellikle yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları hakkında bilgi sahibi olmayı zorunlu kılar.

Yeni malik, mülkün satın alınmasının ardından mevcut kira sözleşmesinin devamına karar verebilir veya sözleşmenin bitiminde kiracıyı çıkarma yoluna gidebilir. Ancak, bu süreç belirli koşullara ve adımlara tabidir:


 • Kira Sözleşmesi Bitiş Tarihi: Kira sözleşmesinin bitim tarihine dikkat edilmelidir. Yeni malik, bu tarihten önce kiracıyı çıkarma hakkına sahip değildir. • Yazılı Bildirim: Yeni malikin, sözleşmenin yenilenmeyeceğini ve kiracının taşınması gerektiğini kiracıya yazılı olarak bildirmesi gerekir. Bu bildirimin, sözleşmede belirtilen önceden haber verme süresine uygun olarak yapılması önemlidir. • Hukuki Yollar: Yeni malik ve kiracı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, her iki taraf da haklarını hukuki yollarla arayabilir. Bu süreç, çoğunlukla tahliye davalarını içerir.


Kira sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda, yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları ve prosedürleri, hem malikin hem de kiracının haklarını koruma altına almak için oluşturulmuş resmi adımları içerir. Özellikle, sözleşmeye ve yerel kanunlara uygun hareket edilmesi, sürecin adil ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Kiracı Hakları ve Yeni Malik İlişkisi

Yeni bir mülk sahibi olmak, kiracının yaşamında önemli değişikliklere yol açabilir. Ancak, kiracı hakları bu süreç içinde korunmalıdır. Bu bağlamda, yeni malikin kiracıyı çıkarma şartları da büyük önem arz etmektedir. Kiracı ve malik arasındaki ilişkinin sağlıklı yürütülmesi, her iki tarafın da haklarının ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi gerektiğini öne sürer.

Yeni Malikin Kiracıyı Çıkarma Şartlarına Genel Bakış

Yeni malikin kiracıyı çıkarma hakkı, belirli şartlara bağlıdır. Bu şartlar, kira sözleşmesinin ihlal edilmesi, mal sahibinin mülkü bizzat kullanma ihtiyacı gibi durumları içerebilir. Ancak, kiracının korunması adına bazı zorunluluklar vardır:

 • Kira Süresi: Kira süresinin dolması, yeni malikin kiracıyı çıkarma şartlarından biridir. Ancak, bu süre içinde kiracının alternatif bir konut bulabilmesi için yeterli zaman tanınmalıdır.
 • Yasal Bildirim: Kiracıya çıkarma kararı resmi olarak bildirilmelidir. Bu bildirim, yasal olarak tanınan süre içinde yapılmalıdır.
 • Kira Sözleşmesi İhlali: Kiracının kira sözleşmesini ihlal etmesi, yeni malikin kiracıyı çıkarma hakkını doğurur. Ancak, bu tür bir çıkarılma gerçekleştirilmeden önce kiracının ihlalini düzeltme şansı verilmelidir.

Kiracı haklarının korunması, yeni malik ile kurulacak ilişkinin temelini oluşturur. Yeni malikin kiracıyı çıkarma şartlarına uygun hareket etmesi, kiracının da mülkü özenle kullanması ve kira sözleşmesinde belirtilen koşullara saygı göstermesi gerekmektedir. Bu karşılıklı saygı ve anlayış, her iki taraf arasında sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesini sağlar.

İlginizi Çekebilir; Mersin Kira Avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni malik, kiracıyı ne zaman çıkarabilir?

Yeni malikin kiracıyı çıkarabilmesi için öncelikle mevcut kira sözleşmesinin bitmesini beklemesi gerekir. Kira sözleşmesi süresi devam ederken, genel olarak kiracının kira sözleşmesinde belirtilen koşulları ihlal etmemiş olması halinde, malik rastgele bir çıkarma kararı veremez. Ancak, malikin kendisinin, eşinin, üstsoy veya altsoyunun oturması için konuta ihtiyacı varsa veya taşınmaz üzerinde ciddi bir tadilat gerekiyorsa, bu durumlarda kira sözleşmesi bitmeden dahi fesih yoluyla kiracı çıkarılabilir.

Kira sözleşmesi devam ederken malik değişikliği kiracının haklarını etkiler mi?

Hayır, kira sözleşmesi devam ederken malikin değişmesi kiracının haklarını doğrudan etkilemez. Mevcut kira sözleşmesinin şartları geçerli olmaya devam eder ve yeni malik, önceki malikin yerine geçerek aynı şartlarla kira sözleşmesinin tarafı haline gelir. Kira sözleşmesinde belirtilen tüm hak ve yükümlülükler yeni malika geçer.

Yeni malik, kira bedelini artırmak istediğinde ne yapmalı?

Yeni malik, kira bedelini artırmak istediğinde, var olan kira sözleşmesinin koşulları dahilinde hareket etmelidir. Kira artışı, sözleşmede belirtilen oranlarda ve zamanlarda yapılabilir. Eğer kira sözleşmesinde artış oranı belirtilmemişse, Türk Borçlar Kanunu’na göre TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarına göre bir artış yapılabilir. Kira artışı için kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunmak ve belirli bir süre önceden haber vermek gerekmektedir.

Yeni malik, kiracıya çıkması için ne kadar süre tanımalı?

Yeni malik, kiracıya kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda taşınması için yasal olarak en az 15 günlük bir süre tanımalıdır. Ancak, kira sözleşmesinde farklı bir süre belirlenmişse, bu süre geçerli olacaktır. Kira sözleşmesinin yenilenmemesi veya feshedilmesi hallerinde, kiracıya taşınma için makul bir süre tanınması genel uygulamadır.

Yeni malik tarafından yapılan tadilat nedeniyle kiracı çıkartılabilir mi?

Evet, eğer yeni malikin yaptırmak istediği tadilat, taşınmazın kiracının oturması için elverişli olmaktan çıkaracak derecede geniş çaplı ve zorunlu ise, bu durumda kiracı çıkarılabilir. Bununla birlikte, tadilatın gerçekten zorunlu ve konutun kullanımını mümkün kılmayacak düzeyde olduğunu ispat etmek malikin sorumluluğundadır. Kiracının çıkarılma işlemi, yasal prosedürler çerçevesinde dikkatli bir şekilde yürütülmelidir ve malik, kiracıya başka bir konut bulma veya taşınma masraflarını karşılama gibi yükümlülükler altına girebilir.

Yorum yapın

Hemen Ara