Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası – TMK 163

Evlilik birliğinin temellerini sarsan pek çok unsur bulunmaktadır, ancak “Suç İşleme Nedeniyle Boşanma” her iki tarafı da derinden etkileyen ve oldukça ciddi sonuçlar doğuran bir gerekçedir. Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi bu alanda özel bir öneme sahip olup, eşlerden birinin işlediği suçun boşanma davası üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Uzman bir açıklama ve adaletin titizlikle uygulanmasını gerektiren boşanma davalarında, kanıt yükü ve tanık beyanları büyük bir önem taşırken, eşlerin mal paylaşımı ve nafaka hakları da adaletin terazisinde dikkatle tartılmaktadır. Bu yazıda, suç işleme nedeniyle boşanma süreçlerinde yol gösterici bilgiler sunarken, TMK kapsamındaki hükümlerin uygulama alanını ve kararların yankılarını derinlemesine inceleyeceğiz.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davalarında Kanıt Yükü

Boşanma davalarında kanıtlar, kararın temelini oluşturan ana unsur olarak öne çıkar. Suç işleme nedeniyle boşanma sürecinde, kanıt yükü genellikle iddia eden tarafa düşer. Bu durum, Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesinde “boşanma sebepleri” arasında sayılan ağır suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme durumları için de geçerlidir. Peki, bu tip bir boşanma davasında kanıt yükü ile neler kastedilmektedir? İşte maddeler halinde açıklaması:

 • Kanıt Yükü: İddia edilen suçun mahkeme tarafından kabul edilmesi için ileri sürülen delillerin tam ve inandırıcı olması gerekir.
 • Delil Sunma: Eşlerden birinin diğerini suç işlemekle itham ettiği durumlarda, bu iddiayı destekleyecek her türlü delilin (doküman, fotoğraf, video kayıt, tanık ifadeleri vs.) sunulması şarttır.
 • Şüphenin Ötesinde Kanıt: Suç işleme nedeniyle boşanma talebi, somut kanıtlara dayandırılmalı, iddiaların olasılık veya şüphe düzeyini aşması gerekmektedir.
 • İspat Güçlüğü: Suç işleme ve haysiyetsiz yaşama suçlamaları ciddi iddialar olduğundan, bu tür vakalar için kesin ve kuşkusuz delil sunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Suç işleme nedeniyle boşanma kararı verilirken, mahkeme kanıtları titizlikle denetler ve hukuki anlamda “şüpheden uzak” bulgular arar. Bu nedenle, iddiaların ispatında karşılaşılan güçlükler göz önüne alındığında, etkili bir hukuki destek almak ve davanın sağlam delillere dayandırılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle, suç işleme iddiasında bulunan tarafın, iddialarını somut deliller ile desteklemesi suç işleme nedeniyle boşanma sürecinin sonucunu doğrudan etkileyebilmektedir.

TMK 163 Kapsamında Suçun Boşanmaya Etkisi

Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi, evlilik birliği içinde işlenen suçlar karşısında eşlerden birinin boşanma hakkını düzenlemektedir. Bu bağlamda, “Suç İşleme Nedeniyle Boşanma” davaları, kanunun belirlediği çerçevede işlemektedir. Peki, TMK kapsamında suçun boşanmaya etkisi nedir?

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma” durumu, ağır suç işlenmesi ya da haysiyetsiz hayat sürme gibi durumlar söz konusu olduğunda, eşlerden birinin diğerine karşı boşanma davası açabilmesi demektir. Burada ağır suçlar, genellikle toplum tarafından kabul görmeyen, kişiyi toplumda dışlayıcı bir etkiye sahip suçları içermektedir.

Bu maddenin uygulanabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır:

 • İşlenen suç, evlilik birliği içinde gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Suç, eşlerden birine veya üçüncü şahıslara karşı işlenmiş olabilir.
 • Davaya konu olan suç, eşlerden birinin diğer eşe veya evlilik birliğine katlanamayacak derecede zarar vermiş olmalıdır.

Eşlerden biri, diğerinin işlediği suç nedeniyle mahkemeye başvurduğunda, davacının suç teşkil eden davranışları kanıtlaması gerekmektedir. Başka bir deyişle, davada kanıt yükü davacıya aittir ve suçun ispatı esastır.

“Suç İşleme Nedeniyle Boşanma” kararı verilebilmesi için kanunlarımıza göre şu hususlar önem taşır:

 • Eşler arasındaki güven ilişkisinin sarsılması,
 • Evlilik birliği içindeki huzurun bozulması,
 • Diğer eşin toplum içindeki itibarının zedelenmesi.

Bu kriterler mahkemenin vereceği kararı doğrudan etkileyen unsurlar olarak görülmektedir. Son olarak, kanun maddesi gereği suç sayılabilecek eylemler ve bunların boşanma üzerindeki etkisi, olayın şartlarına ve mahkemenin takdirine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu sebeple her bir dava, kendi özgül koşulları içinde değerlendirilmelidir.

Boşanma Davasında Suç İspatı ve Tanık Beyanları

Bir boşanma davasında, suç işleme nedeniyle ayrılık talep ediliyorsa, suçun kanıtlanması elzem bir durumdur. Suç İşleme Nedeniyle Boşanma sürecinde, ispat yükü davacı tarafa aittir ve bu, genellikle tanık beyanları ile sağlanır.

Suçu İspatlama Yöntemleri:

 • Yeminli Tanık Beyanları: Davacı, tanıklarını mahkemeye çağırarak, tanıkların eşinin suç işlediğine dair ifadelerini sunabilir.
 • Resmi Belge ve Deliller: Suçla ilgili mahkeme kararları, savcılık evrakları ve diğer resmi belgeler delil olarak kullanılabilir.

Tanık Beyanları ve Değerlendirilmesi:

 • Güvenilirlik: Mahkeme, tanıkların güvenilirliği ve ifadelerinin tutarlılığını değerlendirir.
 • Detaylar ve Somut Bilgi: Tanıkların beyanlarının detaylı ve somut bilgiler içermesi önemlidir.
 • Karşı Tanıklık: Davalı tarafın da kendi lehine tanıklarla karşı delil sunma hakkı bulunmaktadır.

Bu süreçte, yeterli kanıt ve sağlam tanık beyanları sunmak, suç işleme nedeniyle boşanma davasında büyük önem taşır. Tanıkların ifadeleri, zaman çizelgesi, olay yerinin açıklaması ve diğer ilişkili bilgiler kesin ve net olmalıdır. Mahkeme, tanıkların ifadelerini titizlikle ele alarak, suç işlemeyle ilgili şüpheleri gidermeli ve adil bir karara varılmasını sağlamalıdır.

Suç işleme nedeniyle boşanma sürecinde tanık ifadelerinin önemi göz ardı edilemez. Suçun ispatı ve suçlama ile ilgili anlatılanlar, boşanma kararını doğrudan etkileyebileceğinden, bu noktada uzman bir hukuk desteği almak oldukça önemli bir adımdır.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Kararı Verilmesinin Sonuçları

Suç işleme nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi kapsamında değerlendirilir ve bu durum, boşanma davası sürecini ve sonuçlarını önemli derecede etkilemektedir. Eğer bir eş, suç işleyerek evlilik birliğini sarsmışsa, öteki eş bu sebeple boşanma davası açabilir. Peki suç işleme nedeniyle boşanma kararı verilmesi hangi sonuçları doğurur?

 • Hukuki Sonuçlar: Suç işleme nedeniyle verilen boşanma kararı, hukuken evlilik birliğinin sona ermesine yol açar. Boşanma kararı, kararın kesinleşmesiyle birlikte resmi olarak geçerli olur.
 • Mal Paylaşımı: Suç işlemiş olan eş, eğer bu durum evlilik birliğine zarar vermişse, mal paylaşımında dezavantajlı duruma düşebilir. Hakim, mal paylaşımını yaparken suçun niteliğini ve etkilerini göz önünde bulunduracaktır.
 • Nafaka Hakkı: Suç işleme nedeniyle boşanma durumunda suçlu bulunan eşin nafaka hakkı da olumsuz etkilenebilir. Suçun ağır bir suç olması halinde, bu eşin nafaka talebi reddedilebileceği gibi, öteki eş lehine maddi veya manevi tazminat hakkı doğabilir.
 • Çocukların Velayeti: Boşanma sürecinde çocukların velayeti de önemli bir konudur. Eğer eşlerden biri suç işlemiş ve bu suç çocukların menfaatlerini olumsuz etkilemişse, velayetin diğer eşe verilmesi muhtemeldir.
 • Sosyal ve Psikolojik Sonuçlar: Suç işleme nedeniyle boşanma kararının, taraflar ve varsa çocuklar üzerinde sosyal ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Bu durum, tarafların sosyal çevreleri ve psikolojik sağlıkları üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

Boşanma davalarında “Suç İşleme Nedeniyle Boşanma” durumunun varlığı, yukarıda sayılan sonuçlarla birlikte davanın akışını da etkileyebilir. Bu nedenle tarafların, deneyimli bir avukatla çalışması ve süreci özenle yönetmeleri büyük önem taşır.

Suç İşlemiş Eşin Mal Paylaşımı ve Nafaka Hakları

Suç işleme nedeniyle boşanma, çiftler arasındaki ilişkiyi sadece duygusal değil, mali yönlerden de derinden etkileyebilen bir durumdur. Suç işlemiş olan eşin, mal paylaşımı ve nafaka hakları üzerindeki etkisinin neler olabileceğini Türk Medeni Kanunu (TMK) 163. maddesi çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

 • Mal Paylaşımı: Eşlerin evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımı, genellikle eşitlik ilkesine dayanır. Ancak, suç işleme nedeniyle boşanma söz konusu olduğunda, mahkeme, suçu işleyen eş aleyhine hüküm verebilir ve bu, mal paylaşımında eşitliğin bozulmasına neden olabilir.

  • Suçun Niteliği: Suçun ağır veya hafif olması, mal paylaşımı üzerinde belirleyici olabilir. Ağır suçlar nedeniyle boşanma durumunda, mahkeme, suçtan etkilenen masum eşin lehine mal paylaşımını adaletsiz bulabilir.
 • Nafaka Hakları: TMK 163. maddesi kapsamında, “suç işleme” boşanma nedenlerinden biriyse ve eğer suç işleyen eş kusurlu bulunursa, bu durum nafaka taleplerini de etkileyebilir.

  • Kusur Durumu: Suç işlemiş eşin kusurunun ağırlığı, nafaka miktarını ve süresini etkileyecektir. Yargılama sürecinde kusurlu tarafın, mağdur tarafa nafaka ödemesi genellikle azaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir.

Mal paylaşımı ve nafaka haklarında adil bir çözüm bulunabilmesi için her iki tarafın da durumu detaylıca incelenmelidir. Suç işleme nedeniyle boşanma, çoğunlukla zorlu bir süreçtir ve her davada ayrı bir değerlendirme gerektirir. Bu nedenle alanında uzman bir avukatla çalışmak, sürecin adil ve hızlı ilerlemesi için kritik önem taşıyabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Suç işleme nedeniyle boşanma davası nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 163. maddesine göre, evlilik birliği içinde eşlerden birinin ağır bir suç işlemesi ve haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, diğer eşe bu evlilikten ayrılma hakkı tanır. Bu durum, suç işleme nedeniyle açılan boşanma davasını ifade eder ve eşlerden biri, diğer eşin işlediği suçtan ötürü mahkemeye başvurarak boşanma talep edebilir. Ağır suçlar genellikle şiddet içeren, toplum düzenini bozan veya ahlaka aykırı hareketleri kapsar.

TMK 163. maddeye göre hangi tür suçlar boşanma sebebi sayılır?

TMK 163. madde kapsamında ağır suçlar, genellikle şiddet barındıran (adam öldürme, yaralama, cinsel saldırı gibi), kamu düzenini tehdit eden (uyuşturucu ticareti, terör eylemleri gibi) veya kişinin onurunu, şeref ve haysiyetini zedeleyebilecek ahlak dışı (dolandırıcılık, hırsızlık gibi) suçları içerir. Bu tür suçlar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtığı gerekçesiyle boşanma davası açma gerekçesi oluşturabilir.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası nasıl açılır?

Eşlerden biri diğer eşin işlediği ağır bir suç nedeniyle boşanmak istediğinde, öncelikle bir avukata danışmalıdır. Avukat aracılığıyla, ilgili suçun ve evlilikteki olumsuz etkilerinin detaylarıyla anlatıldığı bir boşanma dilekçesi hazırlanır. Bu dilekçe, ikametgahın bağlı olduğu Aile Mahkemesi’ne sunulur ve mahkeme süreci başlar. Deliller ve tanıklarla eşin işlediği suçun ağırlığı ve evlilik üzerindeki etkisi kanıtlanır.

TMK 163. maddeye göre boşanma davası açabilmek için suçun kesinleşmiş olması şart mıdır?

Hayır, suçun kesinleşmiş olması şart değildir. TMK’nın 163. maddesine göre, eşin işlediği suçtan dolayı boşanma davası açabilmek için, suçun işlendiğinin makul şüpheyle anlaşılması yeterlidir. Yani, suç için hüküm giyilmesi veya kesinleşmiş bir mahkeme kararının olması beklenmez. Ancak, suç isnadının kanıtlarla desteklenmesi ve mahkeme tarafından inandırıcı bulunması gerekmektedir.

Suç işleme nedeniyle açılan boşanma davalarında çocukların durumu ne olur?

Bu tür boşanma davalarında çocukların velayeti, onların menfaatleri göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun fiziksel, duygusal ve psikolojik iyi oluşunu esas alarak, hangi ebeveynin velayeti alacağına karar verir. Suç işleyen ebeveynin bu suçun çocuklar üzerinde olumsuz bir etkisi varsa veya çocukların güvenliğini tehdit ediyorsa, genellikle diğer ebeveyn lehine velayet kararı verilir. Ancak her davanın şartları ve mahkemenin takdiri farklı olabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara