Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Ve Cezası

Reşit olmayan bireylerle cinsel ilişkiye girmenin yasal çerçevesi, toplumun her kesiminde hassas bir konu olmaya devam ediyor. Bu nedenle, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” kapsamlı bir şekilde ele alınmalı ve bu suçun tanımından, uygulanan cezai yaptırımlara kadar her yönüyle detaylı bir şekilde incelenmelidir. Türk Ceza Kanunu’nda bu davranışın yasal sınırları net bir şekilde belirlenmiş olup, suçun temel unsurları ve mağdurun yaşının bu süreci nasıl etkilediği üzerinde durulmalıdır. Bu blog yazısında, reşit olmayanlarla ilişkinin yasal tanımından başlayarak, karşı karşıya kalınabilecek cezai yaptırımlar, mağdurun korunması ve toplumsal etkileri gibi konuları kapsamlı bir biçimde ele alacağız.

Reşit Olmayanla İlişkinin Tanımı ve Yasal Sınırları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, toplumun huzurunu ve bireylerin psikolojik sağlığını doğrudan etkileyen ciddi bir konudur. Türk hukuk sistemi, reşit olmayan bireylerin cinsel dokunulmazlığını korumak amacıyla bu suçu ayrı bir başlık altında ele alır. Reşit olmayanla cinsel ilişkinin tanımı, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kişinin yaşına göre belirlenir. Kanuna göre, 18 yaşından küçük bireyler “reşit olmayan” olarak kabul edilir ve bu yaş grubundaki bireylerle her türlü cinsel ilişki ahlaka ve yasaya aykırı sayılır.

Hukuki sınırlar açısından bakıldığında, TCK’da belirli yaş aralıkları itibarıyla farklı ceza yaptırımları bulunur. Örneğin, 15 yaşından küçük bir bireyle cinsel ilişki kurulmasının cezası, 15 ile 18 yaş arasındaki bir bireyle kurulan cinsel ilişki suçundan farklıdır. Bu ayrım, mağdurun yaşının suçun niteliğini nasıl etkilediğini gösterir ve hukuk sistemi tarafından cinsel dokunulmazlığa yönelik ihlallerin ciddiyetine göre sınıflandırılır.

Reşit olmayan bireylerle cinsel ilişki kurulması konusunda, yasal sınırlar şu şekilde belirlenmektedir:

 • 18 yaş altı reşit olmayanla cinsel ilişki, TCK kapsamında açıkça suç olarak tanımlanır.
 • 15-18 yaş arası gençlerle yapılan cinsel eylemler, mağdurun rızasına bakılmaksızın suç teşkil edebilir.
 • 15 yaşından küçük bireylerle her türlü cinsel eylem, rıza gözetilmeksizin ciddi cezai yaptırımlar içerir.

Bu kapsamda, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, sadece fiziksel eylemi değil, aynı zamanda reşit olmayan kişiyle cinsel içerikli iletişimi (mesajlaşma, telefonla arama vs.) da kapsar. Yasal sınırların net bir şekilde çizilmesi, mağdurların korunmasını sağlamak ve suçlulara gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını kolaylaştırmak adına büyük önem taşır.

Türk Ceza Kanunu’nun bu konuda ortaya koyduğu yasal düzenlemeler ve ceza yaptırımları, toplumda reşit olmayan bireylerle cinsel ilişkiye giren kişilere karşı sıfır tolerans politikası izlendiğinin en açık göstergesidir. Bu kapsamda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, sadece mağdurun yaşadığı travmayı değil, toplumsal düzeni de derinden etkileyen bir suç olarak kabul edilir.

Türk Ceza Kanunu’nda Reşit Olmayanlarla Cinsel İlişki

Türk Ceza Kanunu’nda reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçu, ciddi bir suç teşkil etmektedir ve kanun koyucu tarafından ciddi cezai yaptırımlar öngörülmüştür. “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” olarak tanımlanan bu eylem, kişinin 18 yaşından küçük bir birey ile herhangi bir onay veya rıza durumu olmaksızın cinsel ilişkiye girmesini kapsar. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri bu suçun tanımını yaparken, mağdurun yaşına göre cezai yaptırımları da sınıflandırmaktadır.

Bu suç kapsamında, mağdurun yaşına göre değişen şu ceza sınıflandırmaları öne çıkar:

 • 15 yaşından küçük biriyle cinsel ilişki durumunda, suçun niteliği nedeniyle ağır hapis cezaları öngörülür.
 • 15-18 yaş arası bireylerle rızaya dayalı bile olsa cinsel ilişki, cezai sorumluluk gerektirir ancak ceza miktarı mağdurun yaşına ve olayın koşullarına göre belirlenir.

Kanun, reşit olmayan bireylerin korunmasını öncelikli hedef olarak belirler. Bu suçun işlenmesi durumunda, failin sosyal statüsü, mağdur ile olan ilişkisi veya mağdurun rızası gibi etkenler, cezanın hafifletilmesi için geçerli sebepler olarak kabul edilmez. Aksine, suçun aile içi veya güven ilişkisi çerçevesinde işlenmesi, cezanın daha da ağırlaştırılmasını gerektirebilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun en ciddiye aldığı suçlardan biri olup, hem mağdurun ruh sağlığına verdiği zarar hem de toplumsal etkileri nedeniyle, yasalarda sert cezalarla karşılık bulmaktadır. Bu suça karışan kişiler, yalnızca hapis cezası ile karşı karşıya kalmayıp, aynı zamanda çeşitli sosyal ve hukuki yaptırımlarla da karşılaşabilirler. Bu durum, toplumda bu tür suçlara karşı caydırıcılığın artırılmasını amaçlamaktadır.

Bu Suçun Temel Unsurları ve Mağdurun Yaşı

Türk Ceza Kanunu’nda “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”nu tanımlayan temel unsurlar ve mağdurun yaşına yönelik hükümler, suçun niteliğini belirleyen temel öğeler arasında yer alır. Bu suçun işlenmesinde, mağdurun yaşı suçun niteliği ve bu suçtan kaynaklanan cezai yaptırımlar açısından belirleyici bir faktördür.

Temel Unsurlar:

 • Mağdurun Yaşı: Türk Ceza Kanunu’na göre, reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki, mağdurun reşit olmaması durumunda suç teşkil eder. Reşit olma yaşı Türkiye’de 18 olarak kabul edilmiştir.
 • Rıza Durumu: Suçun unsurları arasında, mağdurun rızası önemli bir yer tutmaz. Çünkü, kanun koyucu, belirli bir yaşın altındaki kişilerin cinsel ilişki konusunda gereken olgunluğa sahip olmadığını ve bu nedenle rıza göstermeleri durumunda bile, bu rızanın hukuki geçerliliğinin olmadığını kabul etmiştir.
 • Failin Bilgi Durumu: Failin mağdurun yaşını bilmesi veya bu yaşa yönelik makul sebeplerle bilmesi gerektiği durumlar da suçun unsurları arasında yer alır. Bilgi sahibi olmaması, failin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Mağdurun Yaşına Göre Cezai Yaptırımlar:
Mağdurun yaşı, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” kapsamında uygulanacak cezai yaptırımların belirlenmesinde kritik bir faktördür. Mağdurun daha küçük yaş gruplarından birine ait olması halinde, uygulanacak hapis cezası daha ağır olabilir. Örneğin, 15 yaşından küçük bir mağdur söz konusu olduğunda, fail aleyhine daha yüksek ceza öngörülür.

Bu suçun temel unsurları ve mağdurun yaşına dair hükümler, suçun önlenmesi ve mağdurların korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Reşit olmayan bireyler, cinsel istismara karşı korunurken, toplumsal farkındalığın artırılması ve eğitim yoluyla bu tür suçların önlenmesi hedeflenmelidir. “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve yasaların caydırıcı etkisinin güçlendirilmesi, bu alanda atılacak adımların başında gelir.

Cezai Yaptırımlar ve Hapis Cezaları

“Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” Türk Ceza Kanunu’nda ciddi bir suç olarak nitelendirilmekte ve bu suçu işleyenlere yönelik ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda, suçun temel unsurlarının yanı sıra mağdurun yaşına göre değişen hapis cezaları öngörülmektedir.

İlk olarak, mağdurun yaşına göre cezaların derecelendirilmesi önem taşır. Türk Ceza Kanunu’na göre:

 • 15 yaşını doldurmamış bir reşit olmayanla cinsel ilişki: Bu durum Türk Ceza Kanunu’nda en ağır cezaları beraberinde getirir ve suçun işlendiği koşullara göre 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.
 • 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış bir bireyle cinsel ilişki: Suçun niteliğine ve mağdurun rızasına bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Bu cezai yaptırımlar, mağdura karşı uygulanan şiddetin derecesi, suçu işleyenin mağdura karşı sahip olduğu nüfuz veya suçun işlenme biçimine göre artırılabileceği gibi, bazı durumlarda indirim uygulanabileceğini de belirtmek gerekmektedir. Örneğin, suçu işleyenin mağdurun rızasıyla hareket ettiğini kanıtlaması, cezanın azaltılmasına neden olabilir; ancak bu durum, 15 yaş altındaki mağdurlarla ilgili suçlar için geçerli değildir.

Örnek Cezai Yaptırım Tablosu:

Mağdurun YaşıSuç TipiHapis Cezası
Under 15Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu8 yıldan 15 yıla kadar
15 – 18Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu6 yıldan 12 yıla kadar

Bu tablo, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçu kapsamında uygulanan cezai yaptırımların, mağdurun yaşına göre nasıl farklılık gösterdiğini özetlemektedir.

Sonuç olarak, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, hem mağdurun ruh sağlığına ciddi zararlar verebilecek hem de suçu işleyenler için ciddi cezai yaptırımlara yol açabilecek bir suçtur. Bu suçun ciddiyeti, Türk Ceza Kanunu’nun konuya verdiği önemin bir göstergesidir. Bu tür suçların hem bireysel hem de toplumsal açıdan oluşturduğu riskler, ağır cezai yaptırımların zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Mağdurun Korunması ve Psikolojik Destek Mekanizmaları

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu; toplumda derin yaralar açan, mağdurun fiziksel ve psikolojik sağlığını uzun süreli etkileyebilen ciddi bir suçtur. Mağdurun korunması ve ona sunulan psikolojik destek, bu süreçte atılması gereken en önemdeli adımlar arasında yer alır.

Mağdurun Korunması

 • Gizlilik: Mağdurun kimliğinin korunması, toplum içinde yaşayabileceği damgalanma ve ikinci derecede mağduriyetin önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.
 • Hukuki Destek: Mağdurlar ve aileleri, süreç hakkında bilgilendirilmeli ve hukuki süreç boyunca profesyonel destek almaları sağlanmalıdır.
 • Güvenli Ortam: Mağdur, sahip olduğu travmatik deneyimlerden uzaklaşabilmesi için güvenli ve koruyucu bir ortama alınmalıdır.

Psikolojik Destek Mekanizmaları

Reşit olmayan mağdurların psikolojik iyileşme süreci, profesyonel desteklerle mümkündür. Bu süreçte:

 • Bireysel Terapi: Mağdurun yaşadığı travmayı işleyebilmesi, duygusal stresi yönetebilmesi ve olayın üstesinden gelebilmesi için profesyonel psikolojik destek şarttır.
 • Grup Terapisi: Benzer deneyimler yaşamış kişilerle yapılan grup terapisi, mağdurların deneyimlerini paylaşmaları ve destek alabilmeleri açısından önem taşır.
 • Aile Danışmanlığı: Bu sürecin aile üyeleri üzerinde de ciddi etkileri olabilir. Aile danışmanlığı, aile bireylerinin yaşadıkları durumu anlamaları ve mağdura nasıl destek olacaklarını öğrenmeleri için elzemdir.

Mağdurun topluma adaptasyonu ve psikolojik iyileşmesi, toplumun da bu sürece duyarlı yaklaşımı ile desteklenmelidir. “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” ile mücadele, sadece yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımlarla sınırlı kalmamalı, mağdurun fiziksel ve zihinsel sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

Yasal Değişiklikler ve Toplumsal Etkileri

“Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”, yıllar içinde yasal düzenleme ve toplumsal algılarda önemli değişikliklere uğradı. Bu suçun tanımı, önlenmesi ve cezalandırılması konusunda yapılan yasal değişiklikler, hem mağdurların korunmasını güçlendirmekte hem de toplumsal bilincin artmasına katkı sağlamaktadır.

 • Yasal Değişiklikler: Son yıllarda, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçu konusunda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin başında, mağdurun yaşının suçun niteliğini belirlemede kritik bir unsur olarak ele alınması gelir. Örneğin, suçun ağırlığına göre değişen hapis cezaları söz konusudur. Ayrıca, mağdurların korunması ve psikolojik destek sağlanması açısından da önemli adımlar atılmıştır.
 • Toplumsal Etkileri: Yasal değişikliklerin toplumsal algı ve davranışlar üzerinde önemli etkileri vardır. Artık, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçu, toplumda daha ciddi bir suç olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu, hem suçun önlenmesine yönelik farkındalığın artması hem de mağdurlara yönelik destek mekanizmalarının güçlenmesini sağlamıştır. Özellikle, eğitim programları ve medya aracılığıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları, toplumsal bilinci artırmada etkili olmaktadır.

Bu yasal değişiklikler ve toplumsal etkiler, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”yla mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Toplumun bu konudaki duyarlılığının artması ve yasaların mağdurları daha etkin şekilde koruması, suçun önlenmesi ve mağdurların yaşam kalitesinin artırılması açısından kritik öneme sahiptir.

Daha detaylı bilgi için Mersin Cinsel Suç Avukatı olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular

1. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, yaşı on sekiz yaşının altında olan bir kişiyle rıza gösterse dahi cinsel ilişkiye girilmesini kapsar. Bu suç, çocukların cinsel istismarı kategorisinde değerlendirilir ve Türk Ceza Kanunu’nda ciddi cezai yaptırımlarla düzenlenmiştir. Reşit olmayan kişilerin, yasalar karşısında rızalarının bir hukuki geçerliliği kabul edilmez ve bu durum suça konu olan cinsel eylemler açısından cebir, tehdit veya hile aranmaksızın suç teşkil eder.

2. Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek hangi cezaları gerektirir?

Reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girilmesi durumunda etkin olan Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre, faillerine hapis cezası öngörülür. Bu cezanın süresi, mağdurun yaşı ve olayın koşullarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, on beş yaşını doldurmamış biriyle ilişkiye girilmesi durumunda daha ağır cezalar uygulanabilir. Ayrıca, bu suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve suçun işlenme biçimi, verilecek ceza miktarını etkileyebilir.

3. Türk Ceza Kanunu’na göre rıza yaş sınırı kaçtır?

Türk Ceza Kanunu, reşit olmayanlar konusunda 18 yaşını temel alma eğiliminde olup, bunun altındaki yaşlar için cinsel rıza geçerli kabul edilmemektedir. Bu sebeple, 18 yaşın altındaki bireylerle herhangi bir cinsel eylemde bulunulduğunda, bu eylem doğrudan cinsel istismar suçuna girer ve bireyin rıza göstermiş olması hukuki bir muafiyet sağlamaz.

4. Reşit olmayanla cinsel ilişkinin tespiti durumunda laplace suç duyurusunda bulunabilir miyim?

Evet, reşit olmayan bir bireyle cinsel ilişki tespit ettiğinizde kamu makamlarına suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Suçun mağduru ya da mağdura yakın kişilerin yanı sıra, herhangi bir vatandaş devletin ilgili birimleri olan savcılığa, emniyet güçlerine veya jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunabilir. Toplumun korunması ve çocukların cinsel istismarla mücadele kapsamında yapılan bu tür suç duyuruları, soruşturma başlatılmasının önemli bir aracıdır.

5. Bir kişi eğer reşit olmadığı süreçte rıza göstererek cinsel ilişkiye girerse, reşit olduktan sonra dava açabilir mi?

Bir kişinin reşit olmadığı dönemde rıza göstermiş olması, cinsel istismar suçunun var olmasını engellemez ve bu rızanın yasal bir geçerliliği bulunmamaktadır. Kişinin reşit olduktan sonra dava açma hakkı bulunmaktadır; Ancak bu tür davaların açılabilmesi için kanunda belirlenen zamanaşımı sürelerinin geçmemiş olması gerekmektedir. Zamanaşımı süreleri farklı olmakla birlikte, cinsel istismar suçları için genellikle fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar ve mağdurun 18 yaşına basmasıyla birlikte uzayan süreler söz konusu olabilir. Bu durumda, mağdurun yaşı, fiilin niteliği ve kanundaki diğer ilgili hükümler dikkate alınarak bir hukuk profesyoneline danışılması tavsiye edilir.

Yorum yapın

Hemen Ara