Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası – TMK 162

Evlilik birliğinin temelini saygı ve sadakat oluştururken, Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma süreci birçok çift için kaçınılmaz bir hale gelebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesi çerçevesinde ele alınan onur kırıcı davranışlar, boşanma sürecinde hangi koşulları beraberinde getiriyor, sonuçları ne oluyor ve nafaka durumu nasıl etkileniyor? Bu yazımızda, evlilikte karşılaşılan bu tür davranışların hukuki yankılarını detaylandırarak, boşanma davalarında onur kırıcı eylemlerin ispatı ve hukuki süreci ele alacağız. Aynı zamanda Yargıtay kararları üzerinden onur kırıcı davranış örneklerine de değinerek, konuya dair bilinç seviyesini artırma amacı güdüyoruz.

TMK 162 Kapsamında Onur Kırıcı Davranış Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 162. maddesine göre, evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerinin kişilik haklarına zarar verecek şekilde davranmaları “Onur Kırıcı Davranış” olarak kabul edilir. Peki, bu davranışlar nelerdir ve boşanma sürecinde nasıl tanımlanırlar?

Öncelikle, “Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma” kavramı, evlilik birliğindeki saygı, sadakat ve yardım yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmektedir. Bu ihlaller, şu şekillerde meydana gelebilir:

 • Eşe karşı yapılan ağır hakaretler ve küçültücü sözler.
 • Şiddet uygulama veya şiddete teşebbüs.
 • Eşin kişisel gelişimini veya sosyal ilişkilerini engelleyici tutumlar.
 • Eşin ailesi, arkadaşları ya da toplum içinde rencide edici davranışlarda bulunmak.

Bu davranışların “onur kırıcı” sıfatını alabilmesi için tek bir olayın çok ağır olması veya az şiddetle de olsa tekrarlayan eylemler zincirinin olması gerekir. Yani, tek bir hata ya da yanlış anlaşılma bu kapsamda değerlendirilmeyebilir.

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma sürecinde mahkeme, eşlerin bu davranışlarını detaylı şekilde inceler ve şahit beyanları, yazılı deliller gibi kanıtları değerlendirir. Eğer davranışlar tespit edilirse, evlilik birliği sarsılmış kabul edilir ve boşanma yoluna gidilebilir.

Netice itibarıyla, TMK’nın bu hükümleri, evlilik birliğinin temelinde yatan karşılıklı saygı ve güven ilkelerini korumayı amaçlamaktadır. Bu yüzden “Onur Kırıcı Davranış” ciddi bir suçlamadır ve mahkemede işin esasına inilerek karar verilir.

hızlı boşanma

Onur Kırıcı Davranışların Boşanmaya Etkisi

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda ciddi bir boşanma sebebi olarak ele alınır. Eşlerden birinin diğerinin kişilik haklarına saldırması, aşağılaması veya onurunu zedelemesi, karşı tarafın boşanma davası açmasına sebep olabilecek yasal bir zemin teşkil eder. Bu durum, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu kabul edilir ve yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınmalıdır.

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması: Onur kırıcı davranışlar evlilik birliğini temelinden sarsacak nitelikte ise, mağdur olan eşin boşanma davası açması için yasal bir hak doğar. TMK 162’ye göre, evlilik birliğini sürdürmekte eşlerden biri için çekilmez hale getiren her türlü davranış, onur kırıcı olarak kabul edilebilir.
 • Boşanma Kararının Hızlandırılması: Onur kırıcı davranışlar göz önünde bulundurulduğunda, mahkemeler boşanma sürecini hızlandırabilir. Bu durumda, boşanma kararının kısa sürede verilmesi söz konusu olabilir.
 • Maddi ve Manevi Tazminat: Onur kırıcı davranışlar nedeniyle açılan boşanma davalarında, mağdur eş ayrıca maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına da sahiptir. Bu, eşin uğradığı manevi zararın karşılanması için önemlidir.

Karşılaştırmalı Tablo: Onur Kırıcı Davranış Olmadan ve Olduğunda Boşanma

ÖzelliklerOnur Kırıcı Davranış Olmadan BoşanmaOnur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma
Boşanma SüresiStandart sürelerde işlerDavanın hızlandırılması mümkün
Tazminat HakkıBelirli koşullara göreMaddi ve manevi tazminat hakkı
Mahkeme Tarafından DeğerlendirmeGenel şartlar çerçevesindeEşin onurunu zedeleyen durumlar özel olarak değerlendirilir

Sonuç olarak, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, mağdur eş için hem yasal hem de duygusal açıdan ciddi bir süreci ifade eder. Bu tür durumlarda, boşanma sürecini ve sonuçlarını etkileyen faktörler hukuki danışmanlık ve mahkeme kararlarıyla ele alınır.

Onur Kırıcı Davranış Örnekleri ve Yargıtay Kararları

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, kişinin eşi tarafından maruz kaldığı, şeref, saygınlık ve kişilik haklarına yapılan saldırılar sonucunda gerçekleşebilir. Peki, bu tür davranışlar somut olarak nasıl tezahür eder ve Yargıtay bu durumları nasıl değerlendirir?

 • Fiziksel ve Sözlü Şiddet: Eşlerden birinin diğerine yönelik fiziksel saldırılarda bulunması ya da aşağılayıcı, küçük düşürücü sözler sarf etmesi.
 • Aldatma: Evlilik birliği içinde eşe ihanet edilmesi ve bu durumun diğer eş tarafından öğrenilmesi.
 • Özel Hayata Müdahale: Eşin özel yazışmalarını takip etmek, kişisel eşyalarına izinsiz müdahalede bulunmak gibi eylemler.
 • Ekonomik Baskı: Eşin kazançlarını elinden almak, mali özgürlüğünü kısıtlamak veya aile bütçesine katkıda bulunmaması.

Yargıtay kararları ışığında, onur kırıcı eylemlerin boşanma davalarında esaslı bir rol oynadığını görebiliriz. Örnek olarak, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/13693 E. sayılı kararı, eşin aldatma eyleminin onur kırıcı bir davranış olarak kabul edilerek boşanma sebebi sayıldığına işaret eder.

Ancak, her bir vaka farklılıklar gösterdiği için, adaletin tecellisi adına Yargıtay’ın ayrıntılı incelemeler yaparak değerlendirme yaptığına dikkat çekmek gerekir. Boşanma sürecinde onur kırıcı davranış iddiası ciddi olarak araştırılmakta ve tüm deliller dikkatlice değerlendirilmektedir. İddianın ispat edilebilmesi için mahkemenin ikna olması gerekmektedir, bu yüzden somut delillerin sunulması bu noktada büyük önem taşır.

Bu tarz vakalarda, Yargıtay’ın eski ve yeni emsal kararları, avukatlar ve yargılama sürecindeki kişiler için yol gösterici olmaktadır. Onur kırıcı davranışların niteliği ve etkileri, her olayın özeline ve sağlanan delillerin gücüne bağlı olarak değerlendirilir.

Boşanma Davasında Onur Kırıcı Davranış İspatı ve Deliller

Boşanma sürecinde, özellikle de “Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma” iddiasıyla açılan davalarda, davacının iddialarını ispatlaması büyük önem taşır. Onur kırıcı davranışlar genellikle özel hayata ilişkin olduğundan delil toplamak ve bunları mahkemeye sunmak hassas bir konudur. İşte bu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Tanık Beyanları: Evlilik içinde yaşanan onur kırıcı olaylar genellikle çift arasında kalır, ancak şahitlerin olaya dahil olduğu durumlarda, bu kişilerin mahkemede tanıklık yapmaları sağlanabilir.
 • Yazışmalar ve Mesajlaşmalar: Eşler arasında ya da üçüncü şahıslarla yapılan yazılı iletişimler, sosyal medya mesajları, SMS ve e-postalar önemli deliller arasındadır.
 • Resmi Belgeler ve Kayıtlar: Hastane kayıtları, polis raporları gibi resmi belgeler, onur kırıcı davranışın sonuçları ve bu davranışların varlığını kanıtlama noktasında etkili olabilir.
 • Fotoğraf ve Videolar: Olay anına ait fotoğraf ve videolar ciddi delil teşkil eder ancak kişisel alanın ihlali ve gizlilik hakları gözetilmelidir.

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma durumunda delil toplama süreci, hukuki sınırlar içerisinde ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmelidir. Delillerin hukuka aykırı yollarla elde edilmesi, dava üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir ve delilin geçersiz sayılmasına yol açabilir. Bu sebeple, bu tür bir boşanma davasında bir avukat ile çalışmak ve sürecin usulüne uygun şekilde ilerlemesi büyük önem arz etmektedir. Deliller ve ispat yolu, dava sonucunun belirlenmesinde kritik rol oynar; dolayısıyla her adım titizlikle atılmalı ve hukuki prosedürlere tam uyum gösterilmelidir.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanmanın Sonuçları ve Nafaka Durumu

Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsacak nitelikteki eylemler neticesinde gerçekleşir. Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesi bu durumu açıkça tanımlar ve mağdur tarafın boşanma hakkını korur. Aşağıda, onur kırıcı davranışlar sonucunda gerçekleşen boşanmaların beraberinde getirdiği sonuçları ve nafaka durumunu ele alıyoruz.

Boşanmanın Finansal Sonuçları:

 • Maddi Tazminat: Eşlerden birinin diğerine karşı onur kırıcı davranışlarda bulunması, mağdur olan eşin maddi tazminat talep etme hakkını doğurabilir.
 • Manevi Tazminat: Bu tür davranışlar, mağdur eşin manevi zarar görmesine sebep olacağından manevi tazminat isteminin de gündeme gelmesi mümkündür.

Nafaka Durumu:

 • Yoksulluk Nafakası: Onur kırıcı davranışlar sonucu boşanma kararı alındığında, ekonomik durumu daha zayıf olan eş yoksulluk nafakası talep edebilir.
 • İştirak Nafakası: Eğer çocuk varsa, onların ihtiyaçları doğrultusunda iştirak nafakası belirlenir.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Kararı ve Nafaka İlişkisi

Onur kırıcı davranışlarda bulunan eş, boşanma sonucu nafaka yükümlülüklerinden kaçamaz. Eşlerin sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın miktarını ve süresini etkiler. Ancak yargıtay kararlarında, onur kırıcı davranışlar nedeniyle boşanmada kusurun büyük olduğu tarafın daha ağır yükümlülükler altına girebileceğine dair örnekler bulunur.

Sonuç olarak; onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, sadece duygusal ve psikolojik etkiler barındırmaz, aynı zamanda finansal ve hukuki sonuçları da beraberinde getirir. Boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanacak mali haklar ve yükümlülükler, özellikle nafaka konusunda detaylı bir hukuki destek gerektirir. Bu noktada, deneyimli bir aile hukuku avukatının rehberliği önem taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Onur kırıcı davranışlar nelerdir ve boşanma sebebi olarak kabul edilebilir mi?

Onur kırıcı davranışlar, eşlerden birinin diğerinin kişilik haklarına, özel hayatına veya itibarına zarar veren, onurlarını zedeleyen, alay, hakaret, şiddet veya aldatma gibi eylemleridir. Türk Medeni Kanunu (TMK) 162. maddesine göre, bu tür davranışlar evliliği sürdürülemez hale getirmişse ve zarar gören tarafın birlikte yaşamayı beklenemeyecek derecede zor kabul ettiği hallerde, boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

TMK 162’ye göre boşanma davası nasıl açılır?

TMK 162’ye göre boşanma davası, onur kırıcı davranışlara maruz kalan eş tarafından açılabilir. Boşanma davasını açmak için önce bir avukata başvurarak durumu izah etmek ve gerekli belgeleri toplamak gereklidir. Aile Mahkemesine sunulacak olan dava dilekçesi ile dava resmiyete dökülür. Mahkeme, tarafların ifadelerini, sunulan kanıtları ve delilleri inceleyerek karar verir.

TMK 162’ye dayanarak açılan davada hangi deliller sunulabilir?

TMK 162’ye dayanarak açılan boşanma davasında, onur kırıcı davranışlara dair deliller sunulmalıdır. Bu deliller, yazılı mesajlar, ses kayıtları, görgü tanıkları, video kayıtları, psikolojik raporlar, tıbbi belgeler veya herhangi bir resmi evrak olabilir. Delillerin mahkemede geçerli kabul edilebilmesi için yasalara uygun olması ve davayı desteklemesi gerekmektedir.

Boşanma davasında tazminat talep edilebilir mi?

Evet, boşanma davasında maddi veya manevi tazminat talep edilebilir. TMK 162’ye göre boşanma sebebi onur kırıcı davranışlar ise, zarar gören taraf mahkeme kararı ile maddi ve/veya manevi tazminat talep edebilir. Mahkeme, olayın koşullarına ve tarafların durumuna göre tazminat miktarını belirler.

Boşanma sonrasında çocukların velayeti nasıl kararlaştırılır?

Boşanma sonrasında çocukların velayeti, her iki ebeveynin çocukların iyiliği için en uygun ortamı sağlama yeteneği dikkate alınarak kararlaştırılır. TMK’ya göre mahkeme, çocukların menfaatleri gözetilerek, annenin veya babanın velayetini verebilir. Ayrıca çocukların yaşı ve tercihleri de mahkeme tarafından dikkate alınabilir. Velayet konusunda anlaşma yoksa, mahkeme çocukların durumunu değerlendirerek, en uygun kararı verir. Yargı sürecinde çocuk psikologları ve sosyal hizmet uzmanlarının görüşleri de önemli rol oynar.

Yorum yapın

Hemen Ara