Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası – TMK 163

Evlilik birliğinin en temel taşlarından biri, çiftler arasındaki karşılıklı saygı ve güvendir. Ancak ne yazık ki, bazen bu temel unsurlar zedelendiğinde, son çare olarak “Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma” yoluna başvurulabilir. Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi, boşanma davaları için somut hareket tarzları belirler ve haysiyetsiz yaşam sürme, evliliğin sarsılmasında önemli bir sebep olarak görülür. Ancak, bu iddianın mahkeme tarafından kabul edilmesi için ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve hukuki sonuçlarının dikkatle ele alınması gerekmektedir. Bu makalemizde, söz konusu davaların sürecini, hukuki sonuçlarını ve boşanma kararı sonrasında tarafların hak ve yükümlülüklerini ele alacağız.

TMK 163’e Göre Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde boşanma davası açılmasının hukuki dayanaklarını içermektedir. Birbirlerine karşı saygı ve sadakat yükümlülüklerini ihlal eden durumlar, TMK 163’e göre boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır. “Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma” bu sebeplerden bir tanesini teşkil eder ve şu şekilde örneklenir:

 • Eşlerden birinin ahlaka aykırı ilişkilerde bulunması,
 • Kumar gibi toplum tarafından onaylanmayan bağımlılık yaratan alışkanlıklara sahip olması,
 • Aile bütçesini tehlikeye atan tutarsız harcamalar yapması.

Bu gibi durumlar, evlilik birliğinde onarılması mümkün olmayan bir zedelenmeye yol açar ve diğer eşin “Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma” davası açmasına neden olabilir.

Örnek Karşılaştırma Tablosu:

Haysiyetsiz Hayat Sürme DavasıDiğer Boşanma Sebepleri
Ahlaka aykırı ilişkilerZina, ağır suç işleme
Bağımlılık yaratan alışkanlıklarTerk, şiddet uygulama
Aile bütçesini riske atmaEkonomik zorluklar, anlaşmazlıklar

Kanun, bu sebeplerle açılan boşanma davalarında eşin kendini savunma hakkını da koruma altına almakla birlikte, özellikle “Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma” iddiasında bulunan tarafın bu durumu ispatlama yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtir. Bu tür bir iddia, evlilik birliğinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir sınama oluşturur ve dava sürecinde kanun önünde belgelenmesi gereken ciddi bir iddiadır.

Haysiyetsiz Hayat Sürmenin Hukuki Sonuçları

Haysiyetsiz hayat sürme, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 163. maddesinde açıklanan boşanma sebeplerinden biridir. Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, evliliğin sürdürülmesini imkansız kılan ağır bir durum olarak tanımlanır. Peki, bu durumun hukuki sonuçları nelerdir?

İlk olarak, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle açılan bir boşanma davasında hakim, ilgili tarafın iddialarını somut delillerle destekleyip desteklemediğini değerlendirir. Eğer davacı taraf, davalının haysiyetsiz hayat sürdüğünü ispatlayabilirse, mahkeme boşanma kararını verebilir.

Bununla birlikte, bu tür bir boşanmanın hukuki sonuçları sadece boşanmanın kendisiyle sınırlı değildir:

 • Maddi Tazminat: Davalı tarafın eylemleri, evliliğin sonlanmasına ve davacının uğradığı manevi zararlara yol açtıysa, hakim maddi tazminat hükmü verebilir.
 • Manevi Tazminat: Evlilik birliğinin temelindeki güvenin sarsılması, davacı için manevi zararlara yol açabilir. Bu durumda da manevi tazminat talep edilebilir.
 • Velayet ve Nafaka Durumu: Eğer boşanma davasında çocuklar mevcutsa, haysiyetsiz hayat sürme fiili, velayet kararlarını ve nafaka miktarını doğrudan etkileyebilir.

Özetle, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, yalnızca evlilik birliğinin sona ermesine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda tazminat, velayet ve nafaka gibi konularda da çeşitli hukuki sonuçları beraberinde getirir. Bu durumun, tarafların hayatlarında uzun vadeli ve ciddi etkileri olabilir. Dolayısıyla, haysiyetsiz hayat sürme iddiasında bulunan kişilerin, dava sürecine yoğun bir şekilde hazırlanmaları ve güçlü deliller sunmaları gerekmektedir.

Boşanma Davası Sürecinde İspat Yükümlülüğü

Boşanma davası süreci, hem duygusal hem de hukuki açılardan zorlayıcı olabilir. Özellikle “Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma” gibi çoğunlukla özel hayata ilişkin konuların ispatı söz konusu olduğunda, bu durum daha da karmaşık bir hâl alır. İspat yükümlülüğü, boşanma davasının kilit noktalarından biridir ve adaletin sağlıklı işlemesi için büyük önem taşır.

Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 163 uyarınca, haysiyetsiz hayat sürme, evliliğin sürdürülebilmez hale gelmesine neden olan ağır bir boşanma sebebi olarak tanımlanır. Bu sebeple dava açan tarafın, eşinin haysiyetsiz bir hayat sürdüğünü kanıtlaması gerekmektedir.

Davalı tarafın haysiyetsiz yaşam biçimi, dava sürecinde genellikle şu unsurlarla ispatlanabilir:

 • Tanık ifadeleri
 • Fotoğraf, video gibi görsel deliller
 • Yazışma kayıtları (mesaj, e-mail, sosyal medya iletileri)
 • Resmi kurum raporları (polis raporları, adli tıp raporları gibi)

Davacının, eşinin haysiyetsiz bir hayat sürdüğüne dair somut deliller sunması esastır. Zira iddiaların soyut olması veya sadece şüpheye dayanması mahkeme tarafından yeterli görülmez. Davalı taraf da sunulan bu delillere karşı kendi delilleriyle cevap verme hakkına sahiptir. Her iki tarafın da delil sunma prosedürleri, Türk Hukuk Sistemi’nde dengeli ve adil bir yargılama sürecinin temellerini oluşturur.

Davacı tarafın yükümlülüğü sadece bu delilleri sunmakla sınırlı değildir. Ayrıca sunulan delillerin dinlenmesi, değerlendirilmesi ve mahkeme sürecinde etkinlik göstermesi de gerekmektedir. Bu süreç, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma iddiasının ciddiyetini altını çizen, kanuni yükümlülüklere dayanır. Bu nedenle, her iki tarafın da adil bir yargılamaya erişebilmesi için yasal haklarını bilmeleri ve gerektiğinde profesyonel hukuki yardım almaları önemlidir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Kararı Sonrası Haklar ve Yükümlülükler

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi uyarınca, evliliğin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle açılan ciddi bir davadır. Bu tip boşanma kararı sonrasında tarafları bekleyen bazı haklar ve yükümlülükler vardır. İşte bu konuda önemli noktalar:

 • Nafaka Hakkı: Kazanan taraf genellikle maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle nafaka talep edebilir. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle suçlu tarafın bu yükümlülüğü doğabilir.
 • Mal Paylaşımı: Tarafların edinilmiş mallarının paylaşımı, dava sırasında ve sonrasında gündeme gelebilir. Haysiyetsiz hayat sürme davası lehine sonuçlanırsa, suçlu tarafın mal paylaşımında dezavantajlı konuma düşme ihtimali vardır.
 • Velayet: Çocukların velayeti, haysiyetsiz yaşam sürdüren eş lehine karar verilmediği takdirde genellikle diğer eşe verilir.

Boşanma kararı sonrasında iki tarafın da yasal haklarını koruması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Boşanma sürecinde;

 • Miras Hakkı: Boşanma gerçekleştikten sonra miras hakkı ortadan kalkar.
 • Sigorta Hakları: Eşlerin birbirleri üzerindeki sağlık sigortası hakları sona erer.

Olayın mahiyetine ve yargının takdirine göre hak ve yükümlülükler değişkenlik gösterebilir. Ayrıca, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, kişinin sosyal statüsü üzerinde de kalıcı etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, bu tarz bir dava durumunda deneyimli bir avukatla çalışmak son derece önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Haysiyetsiz hayat sürme nedir ve boşanma davasında nasıl bir delil olarak kullanılır?

Haysiyetsiz hayat sürme, eşlerden birinin evlilik birliğine, aile düzenine veya toplumun temel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmasını ifade eder. Bu, aldatma, ağır bağımlılıklar veya suça karışma gibi eşin şeref, onur ve saygınlığını zedeleyebilecek davranışları içerebilir. Boşanma davasında haysiyetsiz hayat sürme iddiası, şahit beyanları, mesajlaşma kayıtları, fotoğraf ve video gibi somut delillerle ispatlanmaya çalışılır. Ayrıca bu davranışların sürekli ve ısrarlı olması ve evlilik birliğini temelden sarsması gerekir.

Türk Medeni Kanunu 163. maddeye göre haysiyetsiz hayat nedeniyle boşanma davası açmak için gerekli koşullar nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesi uyarınca haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açabilmek için bazı koşulların varlığı gereklidir. Öncelikle eşlerden birinin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğü, bu davranışların toplum ahlak kurallarına aykırı ve evlilik onurunu zedeleyici nitelikte olması gerekmektedir. Davacı eşin, diğer eşin bu tür davranışlar içinde olduğunu kanıtlaması ve bu davranışların evlilik birliği içinde devam etmesinin imkansız hâle gelmesi gerekiyor. Kanıtlar sunularak, davanın mahkeme tarafından kabul edilebilirliğinin sağlanması önemlidir.

Haysiyetsiz haya sürme nedeniyle açılan boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle açılan boşanma davasının süresi, davanın yürütülmesi, delillerin toplanması, şahit dinlenmesi ve diğer yasal işlemlerin tamamlanmasının yanı sıra taraflar arasındaki anlaşmazlıkların boyutuna göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Ancak her davanın kendine özgü şartları olduğundan kesin bir zaman aralığı vermek mümkün değildir. Hızlı bir yargılama işlemi için tarafların anlaşmaya varmaları ve iş birliği yapmaları süreci hızlandıracaktır.

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açarken avukat tutmak zorunlu mudur?

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle açılan boşanma davası, yasal süreçler ve delil sunma gibi konularda karmaşık olabileceğinden, avukat tutmak her ne kadar zorunlu olmasa da tavsiye edilir. Avukat, kanuni hakların korunması, sürecin doğru yönetilmesi ve gerekli hukuki prosedürlerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda rehberlik edecektir. Özellikle delillerin toplanmasında ve mahkemede etkili bir şekilde sunulmasında avukatın deneyimi büyük önem taşır.

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası sonrası nafaka talep edilebilir mi?

Evet, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası sonrasında mağdur taraf, gerekçeleri ve şartları bulunması halinde yoksulluk nafakası talep edebilir. Boşanma sonucunda ekonomik durumu kötüleşen ve kendi yaşamını sürdürecek imkanlardan yoksun kalan taraf için nafaka hükmedilebilir. Nafakanın miktarı ve süresi mahkeme tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurularak belirlenir. Ancak, haysiyetsiz hayat sürme suçu sabit görülen taraf için nafaka hakkı oluşmayabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara