Boşanmada Ağır Kusur Nedir?

Evlilik birliği içerisindeki çatışmaların çözülememesi durumunda, boşanma kaçınılmaz bir seçenek haline gelebilir. Fakat boşanma sürecini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır ve bu faktörlerden biri de “boşanmada ağır kusur” kavramıdır. Hukuk sistemimizde ağır kusur, boşanma davalarının seyrini önemli ölçüde değiştirebilecek, evlilik birliğinin temelinden sarsan davranışları ifade eder. Bu yazımızda, evliliğin sonlandırılmasında temel bir kriter olarak ele alınan ağır kusur kavramını, hukuki boyutlarıyla ele alacak ve boşanma kararı üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda, boşanmada ağır kusur sayılan eylemlere ve bu durumun nafaka ile çocuk velayeti gibi konulardaki yansımalarına da değineceğiz.

Boşanmada Ağır Kusur Kavramının Anlamı

Boşanma sürecinde sıkça duyulan terimlerden biri olan “boşanmada ağır kusur”, evlilik birliğinin sarsılmasında kayda değer bir etkiye sahip eşin, diğerine nazaran mahkeme tarafından daha fazla kusurlu bulunması durumunu ifade eder. Evlilik hukukunda “kusur”, eşlerin evlilik birliklerine verdikleri zararların derecesi olarak değerlendirilir ve ağır kusur, bu zararın önemli ölçüde büyük olduğu durumları tanımlar.

Ağır kusur, temel evlilik yükümlülüklerinin ağır bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu yükümlülükler, örneğin sadakat, saygı ve yardım gibi, evliliğin olmazsa olmazları arasında yer alır. Boşanmada ağır kusur kavramı, kişisel ve somut olaylara göre değişkenlik gösterir ve genellikle mahkemelerin takdirine bağlıdır.

Evlilik birliği içerisinde karşılaşılan sorunların “ağır kusur” sayılıp sayılmayacağı, genellikle aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir:

 • Eşlerden birinin diğerine karşı işlediği fiziksel veya psikolojik şiddet,
 • Aldatma veya yasal olmayan ilişkiler,
 • Evlilik birliğine zarar veren bağımlılık problemleri,
 • Aile içi ihmal veya kötü muamele.

Yukarıda listelenen eylemler, yalnızca örnek teşkil eder ve mahkeme, boşanmada ağır kusurun varlığını tespite yönelik olarak tüm evlilik koşullarını ve bireysel olayları değerlendirir. Yargıçların sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurması beklenir. Ağır kusurun tespiti, boşanma kararı ve sonrasındaki süreçler üzerinde belirgin bir etki yaratır ve bu sebeple, konunun tüm ayrıntıları özenle incelenmelidir.

Ağır Kusurun Hukuki Temelleri

Boşanmada ağır kusur, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan ve genellikle affedilemeyecek derecede ağır davranışları ifade eder. Ağır kusurun hukuki temelleri, Türk Medeni Kanunu’nun evlilikle ilgili hükümlerinde belirtilmiştir.

Evlilik birliğinin sürdürülememesinde bir veya her iki eşin ‘ağır kusuru’ bulunuyorsa, mahkeme bu durumu boşanma kararını verirken göz önünde bulundurur. Bu kavram hukuk sistemimizde şu yönlerle ele alınır:

 • Maddi Temeller: Boşanmada ağır kusur, somut olayların değerlendirilmesiyle tespit edilir. Eşlerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal edip etmedikleri, ihlalin boyutu ve tekrarı gibi faktörler bu değerlendirmede yer alır.
 • Manevi Temeller: Evlilik birliği içerisinde eşler arasındaki saygı, anlayış ve destek gibi manevi yükümlülüklerin ağır bir şekilde ihlali de kusur değerlendirmesine tabi tutulur.

Bu alanda dikkate alınacak başlıca yasal metinler:

 1. Türk Medeni Kanunu 161. Madde: Evlenmenin etkileri kapsamında, eşlerin birbirlerine sadakat yükümlülüğü mevcuttur. Ağır bir sadakatsizlik eylemi, boşanmada ağır kusur olarak kabul edilebilir.
 2. Türk Medeni Kanunu 162. Madde: Eşler birlikte yaşama yükümlülükleri altındadır; sistemli olarak bu yükümlülüğün ihlali, ağır kusur oluşturabilir.
 3. Türk Medeni Kanunu 163. Madde: Yardımlaşma ve ilişkilerde iyi niyet kurallarına uymama da ciddi bir kusur olarak değerlendirilebilir.

Ağır kusurun varlığı ve derecesi çoğu kez mahkemenin takdirine bağlıdır. Bu yüzden, her bir boşanma davası kendi özgül koşulları çerçevesinde incelenerek, eşlerin davranışları somut delillerle ortaya konulmalıdır. Boşanmada ağır kusur, evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesine sebep olan ve genellikle telafisi olmayan durumları ifade eder ki bu bağlamda kanıt ve savunma stratejisi oldukça önemlidir.

Boşanma Davalarında Ağır Kusurun Belirlenmesi

Boşanma süreçlerinde ‘Boşanmada ağır kusur‘ kavramı, davaların seyrini ve sonucunu doğrudan etkileyebilir. Peki mahkemeler ağır kusuru nasıl belirler? İlk olarak şunu bilmek gerekir ki, kusur değerlendirmesi somut olayın özelliklerine göre yapılır ve genel geçer kesin kurallar içermez.

 • Bir davada ağır kusurun tespiti için, öncelikle eşlerin evlilik birliği içindeki yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere aykırı davranışlar belirlenir.
 • Eşler arasındaki şiddet, aldatma, kötü muamele, onur kırıcı hareketler ve benzeri olumsuz davranışlar ağır kusur olarak değerlendirilebilir.
 • Özellikle sürekli ve sistemik bir şekilde gerçekleşen eylemler, ağır kusur kapsamında değerlendirilme olasılığı daha yüksektir.

Ağır kusur belirlenirken, tarafların delilleri büyük önem taşır. Tanık beyanları, yazışmalar, medikal raporlar ve varsa güvenlik kamera kayıtları gibi kanıtlar, mahkemenin karar verme sürecinde kritik role sahiptir.

Örneklemek gerekirse:

 • Eşin sürekli alkol veya uyuşturucu kullanımı sonucu aile düzeninin bozulması
 • Yasadışı faaliyetlerde bulunarak ailenin huzurunu kaçırması
 • Cinsel, duygusal veya fiziksel şiddet uygulaması

Ağır kusuru belirleyen mahkeme, bunun boşanma kararındaki etkisini de göz önünde bulunduracaktır. Ancak, bir olayın ağır kusur sayılıp sayılmayacağı net bir hat çizmez ve her bir dava, kendine özgü şartlar ışığında değerlendirilir. Bu sebeple, her bir boşanma dosyası, ‘boşanmada ağır kusur‘ bağlamında dikkatle incelenmelidir.

Ağır Kusurun Boşanma Kararı Üzerindeki Etkileri

Boşanma davalarında, “boşanmada ağır kusur“un tespit edilmesi, sürecin hem yasal sonuçları hem de taraflar arasındaki hak iddiaları açısından belirleyici bir etkiye sahiptir. Ağır kusur, boşanma kararının maddi ve manevi sonuçlarını derinden etkileyebilir. İşte bu kusurun boşanma kararı üzerindeki bazı etkileri:

 • Nafaka Hakkı ve Miktarı: Boşanmada ağır kusurlu bulunan taraf, eğer mağdur olan diğer tarafa karşı nafaka yükümlülüğü artarken; ağır kusurlu olmadığı tespit edilen taraf lehine, nafaka miktarının azaltılması veya tamamen kaldırılması söz konusu olabilir.
 • Malların Paylaşımı: Ağır kusur durumlarında, kusurlu tarafa ait mal rejiminin paylaşımında mahkeme lehine veya aleyhine karar verebilir. Bu da maddi hakların korunmasında önemli bir rol oynar.
 • Manevi Tazminat: Ağır kusura sebep olan davranışlar nedeniyle mağdur taraf, manevi tazminat talep etme hakkı kazanır. Bu tazminatın miktarı, yaşanılan manevi zarara ve olayın ağırlığına göre belirlenir.

Bunlar dikkate alındığında, boşanma davalarında “boşanmada ağır kusur“un belirlenmesi, tarafların boşanma sonrası yaşam standartlarını ve hak iddialarını doğrudan etkileyebilir. Ağır kusurlu olan taraflar, boşanma kararının maddi ve manevi yönlerinden daha fazla olumsuz etkilenme riski ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle, tarafların haklarını korumak ve hak ettikleri adaleti sağlamak için ağır kusurun mahkeme tarafından adil ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi hayati öneme sahiptir.

Boşanmada Ağır Kusur Sayılan Eylemler

Boşanmada ağır kusur, eşlerden birinin evlilik birliğini temelden sarsacak davranışlarda bulunması olarak tanımlanabilir. Ağır kusur nedeniyle açılan bir boşanma davasında, kusurlu tarafın eylemleri dikkatle incelenir ve karar verilirken bu eylemler göz önünde bulundurulur. İşte boşanmada ağır kusur olarak değerlendirilen başlıca eylemler:

 • Aldatma: Eşlerden birinin diğerini aldatması, yargı kararlarında sıkça rastlanan ve kabul gören ağır kusur durumlarından biridir.
 • Şiddet Uygulama: Fiziksel veya psikolojik şiddet, birliğin temeline zarar verir ve boşanmada ağır kusur kapsamında değerlendirilir.
 • Küçük Düşürücü Davranışlar: Bir eşin diğerini onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici hareketlerde bulunması ağır kusurlu sayılır.
 • Madde Bağımlılığı: Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar da yine boşanma davalarında ağır kusura dahil edilir.
 • Terk: Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden ve aileyi terk eden eş ağır kusurlu addedilebilir.

Bu eylemlerin yanı sıra, yasanın ve yargı kararlarının kabul ettiği diğer bazı durumlar da ağır kusur olarak kabul edilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, her davranışın somut olayın şartlarına göre değerlendirileceği ve her durumun münferiden inceleneceğidir. Boşanmada ağır kusur belirlenmesi sürecinde, davacının bu eylemleri kanıtlayabilmesi önemli bir husustur.

Boşanma Sürecinde Ağır Kusuru Kanıtlama Yöntemleri

Boşanmada ağır kusur, boşanma davasının seyri ve sonuçları üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. Peki, boşanma sürecinde ağır kusuru kanıtlama yolları nelerdir? İşte bu konunun üzerinde durabileceğiniz bazı yöntemler:

 • Tanık Beyanları: Ağır kusuru kanıtlamanın en yaygın yöntemlerinden biri tanıkların mahkemede beyanlarıdır. Aile bireyleri, yakın dostlar veya komşular gibi durumu gözlemlemiş kişiler önemli tanıklar olabilirler.
 • Resmi Evraklar ve Raporlar: Şiddet içeren olaylarda polis raporları veya hastane kayıtları, ağır kusurun kanıtlanmasında kritik deliller sunar.
 • Görsel ve İşitsel Materyaller: Video kayıtları, ses kayıtları ve fotoğraflar gibi materyaller, mahkemede somut ve güçlü deliller olarak kullanılabilir.
 • Sosyal Medya İçerikleri: Sosyal medya gönderileri, mesajlaşmalar ve mail yazışmaları gibi dijital kanıtlar da ağır kusurun varlığını destekleyebilir.
 • Özel Dedektif Çalışmaları: Bazı durumlarda, özel dedektifler tarafından toplanan bilgiler ve raporlar, mahkemede geçerlilik kazanabilir.

Boşanmada ağır kusur kanıtlamanın bu süreçlerinde, toplanan delillerin yasalara uygun ve hakimin ikna olacağı şekilde sunulması önem taşır. Ayrıca, sürecin mahremiyet içinde yürütülmesi ve hakkaniyet kurallarına riayet edilmesi, mahkeme kararları üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Özetle, boşanma sürecinde ağır kusur kanıtlarken delillerin güvenilir, kesin ve hukuki açıdan geçerli olmasına dikkat edilmelidir. Bu kapsamda, profesyonel hukuki destek almak, sürecin adil ve hızlı ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

Ağır Kusur ve Nafaka İlişkisi

Boşanma davalarında “boşanmada ağır kusur” kavramı, nafaka meseleleriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Nafaka, boşanma sonucunda maddi yetersizliğe uğrayacak olan eşe, diğer eş tarafından sağlanacak mali destektir. Boşanmada ağır kusurun bulunması, nafaka hakkının doğru bir şekilde tespit edilmesini de etkileyebilir.

Özellikle boşanma davalarında aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda ağır kusur ve nafaka arasındaki ilişki önem kazanır:

 • Maddi Durum: Eğer ağır kusurlu eş, diğer eşe göre daha iyi bir maddi durumda ise, kusursuz veya daha az kusurlu olan eş lehine nafaka miktarı artabilir.
 • Kusurun Derecesi: Ağır bir kusurun varlığı, nafaka talep eden eş lehine bir avantaj sağlayıp, nafaka miktarının yükseltilmesine yol açabilir.
 • Yoksulluk Nafakası: Boşanmada ağır kusur, yoksulluk nafakası bağlanıp bağlanmayacağına karar verilirken de dikkate alınan faktörler arasındadır.

Nafaka kararlarında esas alınan ağır kusurlar genellikle şunlar olabilir:

 • Aldatma
 • Aile içi şiddet
 • Terk etme
 • Aile ekonomisine zarar verme gibi davranışlar

İşte bu bağlamda, boşanma davalarında hangi tarafın ne kadar maddi destek alacağına veya ödeyeceğine karar verilirken, hem eşlerin ekonomik durumu hem de “boşanmada ağır kusur” faktörü dikkate alınır.

Ancak, ağır kusurlu eşin de nafaka hakkı tamamen ortadan kalkmaz. Yargıtay kararlarına göre, ağır kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, maddi anlamda ihtiyaç içinde olan eşe yoksulluk nafakası bağlanabilir. Her olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve bir avukat yardımı alınması bu sürecin doğru anlaşılması için büyük önem taşır.

Ağır Kusurun Çocuk Velayeti Kararlarına Etkisi

Boşanma süreçlerinde çocuk velayeti, en hassas konulardan birisidir. Bu bağlamda, boşanmada ağır kusurun velayet kararları üzerindeki etkisi ciddiye alınması gereken bir meseledir. Boşanma davalarında ebeveynlerden birinin ağır kusurunun olduğu tespit edildiğinde, mahkemeler bu durumu velayet kararını verirken dikkate alabilirler.

 • Mahkeme, boşanmada ağır kusurun çocuğun menfaatine olup olmadığını değerlendirir.
 • Çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi göz önünde bulundurulur.
 • Ağır kusur teşkil eden davranışların çocuğun güvenliği ve sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri araştırılır.

Örneğin, ebeveynlerden birinin madde bağımlılığı, şiddet uygulaması veya çocuğa karşı ihmal içeren eylemleri ağır kusur olarak değerlendirilebilir ve bu durum, velayetin diğer ebeveyne verilmesine neden olabilir. Diğer taraftan, ağır kusur teşkil etmeyebilecek ancak çocuğun yararına olmayacak davranışlar da mahkemenin velayet kararını etkileyebilir.

Boşanmada ağır kusur, ayrıca nafaka ve ziyaret hakları gibi diğer konular üzerinde de etkili olmaktadır ki, bu da dolaylı yoldan velayet meselesini etkileyebilir. Çünkü hükmedilen nafaka miktarı veya ziyaret sıklığı, ebeveynler arasındaki ilişkinin niteliğine ve çocuğun ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Bu nedenle, velayet kararlarında ağır kusurun varlığı büyük bir rol oynar ve bu durumun çocuğun üstün yararını gözetme ilkesine uygun olarak ele alınması gerekir. Ağır kusuru olan ebeveyn lehine olmayan bir velayet kararının verilmesi, genellikle çocuğun en iyi çıkarlarını koruma amacını taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmada ağır kusur ne anlama gelir?

Boşanma süreçlerinde ağır kusur, evlilik birliğinin sürdürülmesini imkansız hale getiren, genellikle yasal olarak tanımlanmış ve toplum tarafından kabul edilemez derecede ciddi davranışları ifade eder. Bu tür davranışlar genellikle evlilik birliğine zarar veren, diğer eşin temel hak ve haysiyetine saldırı niteliğinde olan ve genel ahlak anlayışına uygun düşmeyen hareketlerdir. Ağır kusurlar arasında aldatma, şiddet uygulama, aile içi huzuru sürekli olarak bozma gibi eylemler sayılabilir.

Boşanma davasında ağır kusurun hukuki sonuçları nelerdir?

Boşanma davasında ağır kusurun tespiti, davaya etki eden önemli bir unsurdur. Ağır kusur, nafaka miktarının belirlenmesinden, mal paylaşımına, velayet hakkına kadar birçok konuda hukuki sonuçlar doğurabilir. Ağır kusur ispat edilen taraf genellikle boşanma davasında aleyhine daha ağır hükümlerle karşılaşabilir. Örneğin, ağır kusurlu tarafın, maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlü olması veya aleyhine daha az mal paylaşımı yapılması gibi kararlar verilebilir.

Ağır kusurun belirlenmesi için hangi deliller kullanılabilir?

Ağır kusurun belirlenmesinde, mahkeme sürecinde sunulan ve ispat niteliği taşıyan çeşitli deliller kullanılabilir. Bunlar arasında yazılı mesajlar, görgü tanıkları, video ve fotoğraf kayıtları, resmi belgeler, sosyal medya içerikleri ve psikolojik raporlar gibi ispat araçları yer alabilir. Deliller, mahkemenin takdirine göre değerlendirilir ve kusur durumunun anlaşılmasında önemli bir rol oynar.

Boşanma davasında ağır kusuru ispat etmek için ne yapmalıyım?

Boşanma davasında ağır kusuru ispat etmek istiyorsanız, ilk olarak bir avukatla çalışmanız tavsiye edilir. Profesyonel hukuki destek, hangi delillerin toplanması gerektiği ve nasıl bir yol izlenmesi konusunda size rehberlik edebilir. Ağır kusur iddialarınızı destekleyecek belgeler, mesajlar, tanık ifadeleri gibi delilleri toplamalı ve bunları mahkemeye sunmaya hazırlanmalısınız. Bu süreçte kanıtların yasalara uygun olarak toplanması ve sunulması kritik öneme sahiptir.

Eşimin ağır kusurunu affettim, boşanma davasında bu durumun etkisi olur mu?

Türk hukuku gereğince, eşinizin ağır kusurunu bildiğiniz halde aradan önemli bir zaman geçmesine rağmen bu durumu affetmiş ve evliliğinize devam etmişseniz, ileri sürdüğünüz bu ağır kusur dava sırasında etkili bir delil olarak kabul edilmeyebilir. Yani affetmiş olmanız, daha sonradan ağır kusur gerekçesiyle boşanma davası açmanızı zorlaştırabilir. Affetme eyleminin sonrasında yaşanan birliktelik süresi, kusurun affedildiği ve evliliğin sürdürülmek istendiği şeklinde yorumlanabilir. Bu durum, ağır kusur iddiasının dava üzerindeki etkisini azaltabilir veya geçersiz kılabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara