Boşanma Davasında Velayet Belirleme Neye Göre Yapılır?

Boşanma süreci, taraflar için zorlayıcı bir yol haritası sunarken, çocuklar söz konusu olduğunda sürecin en hassas parçası haline gelen “Velayet Belirleme” konusu, pek çok faktöre dayanır. Velayet kararının çocuğun geleceği üzerindeki derin etkileri göz önünde bulundurularak, mahkemeler bu kararı verirken çeşitli temel kriterleri titizlikle değerlendirir. Uzman görüşlerinden çocuğun kendi tercihine; aile içi psikolojik ve sosyal dinamiklerden her bir ebeveynin çocuklarıyla olan ilişkisinin niteliğine kadar bir dizi ölçüt, velayetin hangi ebeveyne verileceğini belirlemede kritik rol oynar. Ancak, bu karmaşık süreçte merak edilen sorular ve yol gösterici bilgiler ışığında, bu blog yazımızda velayetin nasıl ve hangi koşullarda belirlendiğini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Velayet Belirleme Kararının Önemi ve Temel Kriterler

Boşanma süreçlerinde, çocukların geleceği açısından en hassas meselelerden biri velayet belirlemedir. Velayet, çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması gibi hayati konularında karar verme yetkisini ifade eder. Bu yüzden, verilen velayet kararı, çocuğun psikolojik ve fiziksel gelişimi üzerinde derin izler bırakabilir.

Hukuk sistemi, velayet belirleme işlemini, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeten birçok kriter üzerinden yürütür. İlk olarak, velayet kararında öncelikli olan unsur, çocuğun sağlıklı bir ortamda büyümesi ve üstün yararının korunmasıdır. Temel kriterler arasında;

 • Çocuğun yaşam standardının korunması,
 • Ebeveynlerin çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirme kabiliyetleri,
 • Psikolojik ve fiziksel sağlık durumları,
 • Çocuğun duygusal ihtiyaçlarına cevap verme potansiyelleri sayılabilir.

Velayet belirleme sürecinde ayrıca;

 • Ebeveynlerin maddi imkânları,
 • Çocuk ile kurdukları ilişkinin niteliği,
 • İş ve yaşam koşulları gibi etmenler de göz önünde bulundurulur.

Ancak, velayet kararı basit kriterlerle sınırlı kalmamalıdır. Her çocuğun ve ailenin durumu birbirinden farklıdır ve bu yüzden “çocuğun en iyi çıkarı” bireysel duruma göre şekillenmelidir. Velayet belirlemede, kapsamlı bir değerlendirme süreci esastır ve her detay titizlikle incelenmelidir.

Boşanmada Anne ve Baba Velayeti: Hangi Durumlarda Mümkün?

Boşanma süreçlerinde en hassas noktalardan biri olan velayet belirleme, çocukların geleceğini doğrudan etkileyen bir karardır. Bu karar sırasında, hakimler öncelikle çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak bir yargı kararı verirler. Peki, anne ve baba velayeti hangi durumlarda mümkün olmaktadır?

İlk olarak, ebeveynlerin her ikisinin de çocuğa karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirebilme yeteneği değerlendirilir. Aşağıdaki koşullar, velayet belirleme sürecinde anne ve baba velayetinin mümkün olup olmadığını belirler:

 • Ebeveynlerin Mutabakatı: Her iki ebeveyn de ortak velayet konusunda anlaşırsa ve bu durum çocuğun yararına ise, mahkeme genellikle bu yönde karar verebilir.
 • Ebeveynlerin Yaşam Koşulları: Ebeveynlerin sağlık durumu, ekonomik imkanları ve sosyal yaşantıları ilk bakılan hususlardır. Anne ve babanın çocuğu büyütebilmek için uygun şartlara sahip olup olmadıkları mercek altına alınır.
 • Ebeveynin İş ve Yaşam Düzeni: Ebeveynlerden birinin işi ve yaşam düzeni çocuğun bakımı ile uyumluysa, bu durum velayetin o ebeveyne verilmesini olumlu yönde etkileyebilir.
 • Sabıka Kaydı ve Şiddet Durumu: Sabıka kaydı olması veya aile içi şiddet gibi faktörler, mahkemenin velayet kararını etkileyen olumsuz durumlar arasında sayılır ve bu tür bir geçmişi olan ebeveynin velayet alma olasılığını düşürür.

Bu faktörlerin yanı sıra, her iki ebeveynin de çocuğun günlük ihtiyaçlarıyla ilgilenme ve eğitim sürecine aktif olarak katılma becerisi de gozetilir. Her koşul, çocuğun menfaatleri bağlamında titizlikle değerlendirilir ve velayet belirleme sürecinde belirleyici role sahip olabilir. Unutulmamalıdır ki, her olayın kendine özgü şartları ve detayları bulunmaktadır ve her velayet davası benzersizdir, bu yüzden genellemelerden ziyade somut olayın koşulları esas alınır.

Çocuğun Yaşı ve Tercihi Velayet Kararı Üzerindeki Etkisi

Velayet belirleme sürecinde, çocuğun yaşı ve kişisel tercihi, karar mekanizmasında önemli bir rol oynar. Aşağıda, bu iki faktörün nasıl değerlendirildiğine dair bazı detaylar sunulmuştur:

 • Çocuğun Yaşı:

  • Küçük yaş grubundaki çocuklar için karar verirken, daha çok çocuğun günlük bakımını en iyi şekilde sağlayabilecek ebeveynin durumu göz önünde bulundurulur.
  • Okul çağında ise, çocuğun eğitim istikrarının korunması önem kazanır.
  • Ergenlik dönemindeki çocuklar, ise kendi tercihlerini ifade edebilecek olgunluk seviyesine ulaştıkları için bu tercihler mahkeme tarafından dikkate alınır.
 • Çocuğun Tercihi:

  • Çocuğun velayet tercihinin alınması için genellikle belirli bir yaş sınırı vardır ve bu, kanunen belirlenir.
  • Mahkeme, çocuğun tercihinin samimi olup olmadığını ve herhangi bir manipülasyona tabi tutulup tutulmadığını değerlendirir.
  • Çocuğun her iki ebeveynle de sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurup kurmadığı, tercihini belirlerken gözetilir.

Aşağıda örnek olarak çocuk yaşı ve tercihinin velayet belirleme üzerindeki etkisine yönelik bir değerlendirme tablosu yer almaktadır:

Yaş GrubuMahkemenin Değerlendirmesi
0-5Günlük bakım ihtiyaçlarını karşılayacak ebeveynin durumu
6-12Eğitim istikrarı ve çocuğun rutininin korunması
13+Çocuğun kendi tercihleri, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları

Unutulmamalıdır ki, velayet belirlemede çocuğun yaşı ve tercihi, mahkemenin nihai kararını etkileyebilir. Ancak, bu yalnızca karar verme sürecinin bir parçasıdır ve mahkeme, her zaman çocuğun en iyi yararını gözetme sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle, karar verme sürecinde çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını en iyi şekilde sağlayacak ebeveynin belirlenmesine özen gösterilir.

Mahkemenin Velayet Kararında Dikkate Aldığı Psikolojik ve Sosyal Faktörler

Boşanma süreçlerinde en hassas konulardan birisi olan velayet belirleme, çocuğun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını öncelikli tutan bir yaklaşımla ele alınır. Bu kapsamda mahkemenin kararını şekillendiren pek çok faktör mevcuttur.

Öncelikle, çocuğun anneye veya babaya olan bağlılığı, mahkemenin kararını etkileyen temel unsurlardan biridir. Ayrıca, aile içindeki ilişki dinamikleri ve geçmişte yaşanan olumlu veya olumsuz olaylar göz önünde bulundurulur. Çocuğun karar sürecindeki ruh hali ve gelişimi, kendisine en iyi bakımı sağlayacak ortamın belirlenmesinde kilit rol oynar.

 • Çocuğun Mevcut Yaşam Koşulları: Mahkeme, çocuğun günlük rutini, eğitimi, sağlık hizmetlerine erişimi gibi faktörleri değerlendirir.
 • Ebeveynlerin Psikolojik Durumu: Anne ve babanın ruh sağlığı, ebeveynlik becerileri ve istikrarlı bir yaşam sunma kapasitesi dikkate alınır.
 • Sosyal ve Ekonomik Durum: Her iki ebeveynin mali durumu, yaşadıkları çevre ve sosyal destek ağları mahkemenin velayet belirlemedeki tercihini etkiler.
 • Olumlu Aile İlişkileri: Çocuğun her iki ebeveyn ve varsa kardeşler ile olan ilişkisi, sevgi, saygı ve iletişim unsurları velayet belirleme kriterleri arasında yer alır.

Mahkeme, bu faktörleri titizlikle inceler ve çocuğun menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak velayet kararını verir. Bu süreçte velayet belirleme esnasında, zaman zaman aile içi veya bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar ve öneriler de belirleyici olabilir. Her zaman olduğu gibi bu tür kararlarda çocuğun en iyi çıkarının korunması temel amaçtır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Velayet Davalarında Uzman Görüşü ve Adli Tıp Değerlendirmeleri

Velayet belirleme sürecinde, çocuğun yararını en iyi şekilde sağlayacak kararların verilmesi esastır. Bu kapsamda, boşanma davaları sırasında uzman görüşleri ve adli tıp değerlendirmeleri büyük bir öneme sahiptir.

 • Adli Tıp Uzmanları: Özellikle, çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlığına ilişkin meselelerin değerlendirilmesi gerektiğinde adli tıp uzmanlarının yaptığı incelemeler belirleyici olmaktadır.
 • Psikolog ve Pedagog Görüşleri: Çocuğun duygusal ihtiyaçları ve psikolojik durumu söz konusu olduğunda ise psikolog ve pedagoglar devreye girer. Bu uzmanlar, çocuğun her iki ebeveynle olan ilişkisinin dinamiklerini, gelişimini destekleyebilecek aile yapısını ve çocuğun tercihlerinin altında yatan sebepleri detaylı bir şekilde değerlendirirler.

Bu süreçte, velayet belirleme kararına etki edecek bazı temel faktörler bulunmaktadır:

 • Çocuğun Güvenliği: Her türlü fiziksel, cinsel veya duygusal istismar riski detaylıca incelenir.
 • Ebeveynlerin Sağlık Durumu: Ebeveynlerin fiziksel ve akıl sağlığı, çocuğun bakımını üstlenebilecek kapasiteyi belirler.
 • Sosyoekonomik Durum: Çocuğa uygun bir yaşam standardı sağlayabilme yeteneği de kararda etkili olabilir.

Bu gibi durumlarda mahkemeler, alacakları kararları objektif bir temele oturtabilmek için söz konusu uzmanların görüşlerine ve raporlarına büyük ölçüde güvenirler. Velayet belirleme davalarında adli tıp ve uzman raporları, mahkemeye sunulan deliller arasında çocuğun menfaatini en iyi şekilde koruyacak olanın tespitinde kritik bir rol oynar. Bu raporlar, velayeti kimin alacağına ilişkin hukuki süreçte karar vericilere yol gösterir ve çocuğun ortak varlık olarak değil, bireysel hak ve ihtiyaçları olan bir birey olarak değerlendirilmesini sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davasında çocuğun velayeti nasıl belirlenir?

Boşanma davasında velayetin belirlenmesi esnasında mahkeme, çocuğun en iyi menfaatlerini göz önünde bulundurur. Bu süreçte çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı, eğitimi, sosyal çevresi, tarafların mali durumu ve çocuğun yaşına uygun tercihleri gibi pek çok faktör değerlendirilir. Ayrıca her iki ebeveynin de velayet konusundaki istekleri ve çocuğa bakma kapasiteleri de dikkate alınır.

Velayet kararında çocuğun tercihi ne kadar etkilidir?

Velayet kararında, çocuğun yaş ve olgunluğu dikkate alındığında, çocuğun tercihi önemli bir faktör olabilir. Genellikle mahkeme, belirli bir yaşın üzerindeki ve durumu değerlendirebilecek olgunluktaki çocukların tercihlerini dikkate alır. Ancak bu, mahkemenin nihai kararını belirleyen tek etken olmayıp, çocuğun tercihi de çocuğun yararına olacak şekilde değerlendirilir.

Ebeveynlerden birinin yurt dışında yaşıyor olması velayet kararını nasıl etkiler?

Mahkeme velayet kararını verirken, yurt dışında yaşayan ebeveynin çocukla sürekli iletişim kurma ve onunla kaliteli zaman geçirme imkânını göz önünde bulundurur. Aynı zamanda ebeveynin çocuğun eğitimi, sağlık hizmetlerine erişimi ve sosyal çevresi gibi faktörlerle ilgili sağlayabileceği olanaklar da değerlendirilir. Yurt dışında yaşayan ebeveyn, çocuğun yaşam kalitesini destekleyecek ve çocuk ile düzenli ve anlamlı bir ilişki kurabilecek koşullara sahipse bu durum velayetin verilmesinde pozitif bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Anne veya babanın geliri velayet kararı üzerinde etkili midir?

Anne veya babanın geliri, çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından bir faktördür; ancak bu, tek başına velayet kararı verilirken belirleyici bir etken değildir. Mahkemenin asıl odak noktası, çocuğun en iyi menfaatleridir ve bu çerçevede çocuğun duygusal, sosyal ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi önceliklidir. Yüksek gelirli bir ebeveynin otomatik olarak velayeti alacağı anlamına gelmez.

Velayet durumunun zamanla değişme ihtimali var mı?

Evet, velayet durumu çocuğun yaşam koşullarındaki değişiklikler veya ebeveynlerin durumlarındaki önemli değişimlere bağlı olarak zamanla değişebilir. Örneğin, velayeti alan ebeveynin sağlık durumunun kötüleşmesi, maddi imkânlarının azalması veya çocuğun ihtiyaçlarının değişmesi gibi durumlar yeni bir velayet değerlendirmesinin yapılmasına sebep olabilir. Her iki ebeveyn de belirli koşullar altında mahkemeye başvurarak velayetin yeniden gözden geçirilmesini talep edebilirler.

Yorum yapın

Hemen Ara