Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları, modern toplumun temel meselelerinden biri olmakla beraber, evlilik birliğini sonlandırma kararı alındığında her iki taraf için de çeşitli hukuki süreçleri başlatır. Özellikle anlaşmalı boşanma, söz konusu bu süreçler içerisinde en sakin ve anlaşmacı yöntem olarak karşımıza çıkar. Ancak bu süreçte kadınların haklarının tam olarak neler olduğu, çoğu zaman göz ardı edilen bir konudur. Evlilik birliği içerisinde edinilen haklar, maddi tazminat, nafaka, çocuk velayeti ve mal paylaşımı konuları, bu hakların netleşmesinde kritik rol oynar. Bu yazıda, anlaşmalı boşanma söz konusu olduğunda karşılaşabilecekleri zorluklar ve korunmaları gereken haklar hakkında bilgilendirme yapmayı hedefliyoruz.

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları: Genel Bakış

Anlaşmalı boşanma, karşılıklı rıza ile gerçekleşen ve tarafların önceden üzerinde anlaştığı koşullar çerçevesinde ilerleyen bir süreçtir. Bu süreç, kadınların haklarını koruyarak, evliliğin sonlandırılmasını her iki taraf için de daha az çatışmalı hale getirmeyi amaçlar. Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları hem Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen hukuki çerçeveyle hem de içinde bulunulan durumun özelliğiyle önem taşımaktadır.

Anlaşmalı boşanmada kadınlar için genel haklar şu şekilde özetlenebilir:

 • Maddi Tazminat ve Nafaka: Kadın, evlilik süresince edinilen malların paylaşımından ve varsa geçim nafakasından hak talep edebilir.
 • Çocuk Velayeti: Çocukların velayeti konusunda anlaşmaya varılmasında kadının da sesinin duyulması ve çocukların menfaatleri doğrultusunda kararlar alınması esastır.
 • Mal Rejimi: Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımında eşitlik ilkesine uyulması beklenir.
 • Psikolojik Destek ve Hukuki Danışmanlık: Anlaşmalı boşanma sürecinde kadınların hukuki haklarını tam olarak anlayabilmeleri ve destek alabilmeleri için psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri önem taşır.

Bu süreç, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu ve her iki tarafın da geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları, boşanma sürecinin adil ve dengeli bir biçimde ilerlemesini garantilemek için hayati öneme sahiptir. Boşanma kararı verirken, kadınlar tüm yasal haklarını net bir biçimde bilmeli ve bu haklarından tam manasıyla yararlanabilmek adına deneyimli bir hukuk danışmanlığından faydalanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci ve Kadınların Karşılaştığı Zorluklar

Anlaşmalı boşanma, tarafların karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırması durumudur. Ancak bu süreçte kadınların karşılaştığı zorluklar göz ardı edilemez. Anlaşmalı boşanmada kadının hakları, her ne kadar yasalar çerçevesinde belirlenmiş olsa da, pratikte çeşitli engellerle karşılaşabilmektedir.

Öncelikle, toplumsal beklentiler ve baskılar sebebiyle, kadınlar genellikle haklarının tamamını talep etmekten çekinebilirler. Bu, özellikle maddi haklar ve nafaka gibi konularda kadınların dezavantajlı duruma düşmelerine sebep olabilir.

Karşılaşılan tipik zorluklar şunlar olabilir:

 • Maddi Güvencesizlik: Anlaşmaya varılması aşamasında, kadınların ekonomik bağımsızlığının eksik olması, adil bir anlaşma yapmalarını zorlaştırır.
 • Psikolojik Baskı: Aile içi roller ve toplumun baskısı altında kadınların haklarından feragat etmeleri söz konusu olabilir.
 • Bilgi Eksikliği: Anlaşmalı boşanmada kadının hakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, hak kaybına yol açabilir.
 • Uzman Yardımı Eksikliği: Hukuki sürecin karmaşıklığı karşısında profesyonel destek alamamak, kadının zararına sonuçlar doğurabilir.

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları korunurken, kararlı ve bilinçli bir yaklaşım benimsemek, bu tür zorlukların üstesinden gelinmesinde kritik öneme sahiptir. Kadınların hukuki danışmanlık alarak haklarını tam anlamıyla savunmaları, sürecin daha adil ve dengeli ilerlemesini sağlayacaktır. Bu nedenle, anlaşma safhasında tarafsız ve yetkin bir avukat desteği oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanmada kadının hakları, ancak bilgi ve doğru destekle tam olarak teminat altına alınabilir.

Maddi Tazminat ve Nafaka Hakları

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları, temel olarak maddi tazminat ve nafaka hakları çerçevesini oluşturur. Bu konularda bilgi sahibi olmak, süreçte adaletli bir şekilde ilerlenmesini sağlamak adına önemlidir.

Öncelikle, anlaşmalı boşanma gerçekleştiğinde, kadının maddi durumunun olumsuz etkilenmemesi adına tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu tazminat, evlilik süresince kadının üstlendiği rollerin ve evlilik birliği içerisindeki katkılarının bir nevi karşılığıdır. Tazminat miktarı, çiftler arasında anlaşmalı olarak belirlenebilir ya da bir hâkim tarafından takdir edilebilir.

Nafaka hakkı ise, boşanma sonrası kadının yaşam standardını koruması ve maddi güvence altına alınması amacı taşır. Anlaşmalı boşanmada tarafların üzerinde anlaştıkları bir miktar belirlenebileceği gibi, anlaşmazlık durumunda yargı tarafından belirlenen kriterlere göre bir miktar nafaka belirlenir. Bu kriterler arasında;

 • Kadının yaşı ve sağlık durumu
 • Ekonomik durumu ve gelecek öngörüsü
 • Evlilik süresi ve evlilikte edinilen mallar

gibi unsurlar sayılabilir.

İşte, anlaşmalı boşanmada kadının hakları kapsamında maddi tazminat ve nafaka konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

 • Maddi Tazminat: Kadının, evlilik mevcut iken yaptığı fedakârlıkların ve katkıların bir karşılığını talep etme hakkı
 • Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrasında kadının yaşam standardını düşürmemesi için gerekli maddi destek
 • İştirak Nafakası: Çocukların varlığı durumunda, onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınan nafaka

Neticede bu hakların farkında olmak ve gerektiğinde hukuki yardım alabilmek, anlaşmalı boşanmada kadının haklarını tam anlamıyla kullanmasına olanak tanır.

Çocuk Velayeti ve Anlaşmalı Boşanmada Kadının Konumu

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları arasında çocukların velayeti konusu özellikle hassasiyet gerektiren bir konudur. Anlaşmalı boşanmalarda, taraflar aralarındaki meseleleri uzlaşma yoluna giderek çözmeye çalışırlar. Bu sürecin en önemli parçalarından biri de çocukların velayetinin kime verileceğinin kararlaştırılmasıdır.

Velayet, çocuğun yasal olarak kimin sorumluluğu altında olduğunu ifade eder ve genel olarak çocuğun menfaatine en uygun çözüm aranır. Anlaşmalı boşanmada ebeveynlerin bu konuda mutabık kalabilmeleri, sürecin daha az çatışmalı geçmesini sağlar.

 • Ebeveynler Arası Anlaşma: Ebeveynler, velayet konusunda anlaşmaya varabilirler. Böyle bir durumda, mahkeme genellikle anlaşmayı onaylar.
 • Anne veya Babanın Velayeti: Velayetin annede ya da babada olmasına karar verilirken çocuğun fiziksel, duygusal ve eğitimsel ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
 • Ortak Velayet: Çocuğun menfaatleri doğrultusunda her iki ebeveynin de velayeti paylaşabildiği durumlarda ortak velayet uygulanabilir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde ‘Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları‘ genel hatları ile korunmasına rağmen, kadınların sosyal ve ekonomik bağımsızlığının eksikliği gibi faktörler velayet kararını etkileyebilir. Bu nedenle, kadınların velayet haklarına riayet edilmesi ve bu hakların korunması için hukuki destek alması önem taşır.

Netice itibariyle, anlaşmalı boşanmalarda kadının pozisyonu, toplumsal normlar ve hukuki düzenlemeler ışığında ele alınmalı, velayet kararları çocukların yararını gözeterek adaletli bir şekilde verilmelidir. Anlaşmalı boşanmada kadının haklarının tam anlamıyla korunabilmesi için gerekli hukuki danışmanlık alınması gerekmekte ve bu süreç doğru bir biçimde yönetilmelidir.

Mal Paylaşımı: Anlaşmalı Boşanmada Eşitlik İlkesi

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları içerisinde en önemli konulardan birisi de mal paylaşımıdır. Eşitlik ilkesi gereği, evlilik birliği içerisinde edinilen malların adil bir şekilde paylaşılması esastır. Anlaşmalı boşanmada taraflar, mal paylaşımını kendi aralarında anlaşarak belirleyebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki kadının hakları bu süreçte korunmalı ve eşitlik ilkesi gözetilerek hareket edilmelidir.

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik süresince edinilen mallar, her iki tarafa eşit oranda aittir ve boşanma durumunda eşit şekilde bölüşülür.
 • Kişisel Mallar: Kişisel mallar, evlilik öncesinden getirilen veya miras/sadakat yoluyla elde edilen mallardır ve genellikle paylaşıma dahil edilmez.

Boşanma anlaşması yapılırken kadının eğitim durumu, ekonomik bağımsızlığı ve evlilik süresince yaptığı fedakarlıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, maddi anlamda adil bir dağılımın sağlanması için önemlidir.

 • Anlaşma Metni Önemi: Anlaşmalı boşanmada kadının hakları açısından anlaşma metninin net ve detaylı olması hayati önem taşır. Bu metinde mal paylaşımının yanı sıra, varsa karşılıklı feragatler ve tarafların üzerinde anlaştığı diğer konular da belirtilmelidir.

Aşağıda, mal paylaşımı örneklerini içeren bir karşılaştırma tablosu bulabilirsiniz:

Evlilik Süresince Edinilen MalKadınErkek
Konut%50%50
Araç%50%50
Banka Hesapları%50%50

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları, mal paylaşımı sürecinde adalet ve eşitlik çerçevesinde korunmalıdır. Bu süreçte, hakkaniyetli bir anlaşma için profesyonel bir hukuki destek almak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Psikolojik Destek ve Hukuki Danışmanlık Önemi

Anlaşmalı boşanma süreci, hukuki prosedürlerin ötesinde, kadınlar için duygusal açıdan da zorlayıcı olabilmektedir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanmada kadının hakları güçlendirilirken, psikolojik destek ve profesyonel hukuki danışmanlık hizmetlerinin önemi büyük ölçüde artmaktadır.

Öncelikle, anlaşmalı boşanmanın olumlu geçmesi için, kadınların ruh sağlığını korumaları hayati derecede önemlidir.

Psikolojik destek:

 • Duygusal yükü hafifletir
 • Stres ve anksiyete ile başa çıkma konusunda yardımcı olur
 • Kendi ihtiyaçlarına odaklanarak sağlıklı kararlar almayı destekler

Hukuki danışmanlık:

 • Kadının haklarının korunmasını sağlar
 • Hukuki süreçlerin doğru ve adil bir biçimde yönetilmesine katkıda bulunur
 • Anlaşmalı boşanmada kadının hakları dahilinde en iyi sonuçların elde edilmesini sağlayarak, gelecekte karşılaşılabilecek sorunları minimize eder

Bu iki unsurun birleşimi, kadının hem hukuki hem de duygusal olarak kendini güçlü ve desteklenmiş hissetmesine zemin hazırlar. Anlaşmalı boşanmada kadının hakları doğrultusunda hareket edilmesi ve alınacak hizmetlerin kalitesi, bu süreci çok daha sağlam temeller üzerinde yürütebilmek için kritik öneme sahiptir.

İyi bir planlama ve profesyonel destek almak, kadınların boşanma sürecinden daha güçlü çıkmalarına yardımcı olacaktır. Özellikle hukuki süreçler ve duygusal zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, psikolojik destek ve hukuki danışmanlık kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmada kadın ne tür haklara sahiptir?

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları, tarafların ortak mutabakatı ile belirlenen şartlara bağlıdır. Bu haklar arasında nafaka hakkı, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve çocuklar için iştirak nafakası bulunmaktadır. Her iki taraf da bu konularda anlaşmaya vararak boşanmanın şartlarını belirleyebilir.

Anlaşmalı boşanmada kadının mal paylaşımı hakları nasıl korunur?

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği içinde edinilen mallar ‘edinilmiş mallar rejimi’ çerçevesinde paylaşılır. Anlaşmalı boşanmada eşler, malların nasıl paylaşılacağı konusunu kendi aralarında anlaşarak belirleyebilirler. Bu anlaşma yazılı olarak düzenlenmeli ve her iki tarafın da haklarının adil bir şekilde korunması sağlanmalıdır. Kadının mal paylaşımı hakları, evlilik süresince edinilen malların değerinin yarısına tekabül eder ve bu hak anlaşma yoluyla güvence altına alınabilir.

Anlaşmalı boşanmada kadının nafaka hakkı var mıdır?

Evet, anlaşmalı boşanma durumunda da kadının yoksulluk nafakası alma hakkı bulunmaktadır. Eğer boşanma sonucu kadın ekonomik açıdan daha dezavantajlı bir duruma düşecekse, mahkeme tarafından belirlenen süre ve miktar dahilinde yoksulluk nafakası alabilir. Ancak tarafların önceden bir anlaşma yaparak nafaka konusunda mutabık kalmaları mümkündür.

Anlaşmalı boşanma sürecinde çocukların velayeti nasıl halledilir?

Anlaşmalı boşanma sürecinde eşler, çocukların velayeti konusunda anlaşabilir. Bu anlaşma çocukların menfaatleri gözetilerek hazırlanmalı ve mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Eğer eşler velayet konusunda anlaşabilirse, mahkeme genellikle bu anlaşmayı kabul eder. Ancak mahkeme her zaman çocuğun üstün yararını gözetecek ve gerekirse yapılan anlaşmayı değiştirebilir veya ana-babadan birine velayeti verme yoluna gidebilir.

Anlaşmalı boşanma anlaşmasını imzalamadan önce avukat tutmak gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma sürecinde her iki tarafın da haklarının korunması için avukat tutmak önemlidir. Avukat, sözleşmenin hukuki açıdan geçerli ve adil olmasını sağlar, gerekli danışmanlığı yapar ve sürecin her aşamasında müvekkilini temsil eder. Dolayısıyla, imzalanmadan önce anlaşmalı boşanma anlaşmasını bir avukatın gözden geçirmesi tavsiye edilir. Avukat aynı zamanda boşanma davasının mahkemede doğru bir şekilde yürütülmesine de yardımcı olur.

Yorum yapın

Hemen Ara