Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası – TMK 165

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma, evlilik birlikteliklerinde beklenmedik ve zorlu bir duruma işaret edebilir. Türk Medeni Kanunu (TMK) 165. maddeye göre, eşlerden birinin akıl hastalığı, diğer eş için boşanma davası açma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derin ve hassas mevzu, hukuki süreçlerin yanı sıra, toplumsal ve kişisel etkileri açısından da incelikli bir yaklaşım gerektirir. Yazımızda, akıl hastalığının boşanma davası üzerindeki etkisinden başlayıp, TMK 165 kapsamında ele alınan boşanma sürecini, akıl hastalığı teşhisinin öneminden ve bu durumun boşanma kararındaki ispat sürecinden ve son olarak da akıl hastalığıyla mücadele eden eşin hakları ile boşanma sonrası durumuna kadar geniş bir perspektif sunmayı hedefliyoruz. Bu zorlu konuda yol gösterici olacak bilgilerle donatılmış bir yazı dizisine hazır olun.

Akıl Hastalığının Boşanma Davası Üzerindeki Etkisi

Boşanma davalarında akıl hastalığı, hem hukuki süreci hem de davanın sonucunu önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 165 uyarınca evliliğin akıl hastalığı nedeniyle sarsılması, boşanma davalarında haklı bir fesih sebebi olarak kabul edilmekte. Ancak burada önemli olan, akıl hastalığının evliliği açıkça çekilmez hale getirmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesidir.

Bir boşanma davasında, akıl hastalığı iddiasını öne süren tarafın bazı hususları ispat etmesi gerekmektedir:

 • Hastalığın Varlığı: Eşin akıl hastalığına sahip olduğu doktor raporları ile kanıtlanmalıdır.
 • Süreklilik: Hastalığın evliliğin devamını imkansız hale getirecek derecede sürekli olması gerekmektedir.
 • Evliliğin Sarsılması: Hastalığın evliliği temelinden sarsmış olması zorunludur.

Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, akıl hastalığı nedeniyle boşanma süreci, titiz bir inceleme ve doktor raporları gibi somut delillere dayanır. Taraflar, mahkemenin hastalığın varlığını ve evliliği olumsuz etkileme derecesini değerlendirebilmesi için kapsamlı bir rapor sunmalıdır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sürecinde, tıbbi değerlendirme kadar eşler arasındaki diğer evlilik yükümlülüklerinin ihlali gibi ek faktörlerin de dikkate alındığını belirtmek gerekir. Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek eşlerin boşanma talebini hakkaniyet ölçütleri içinde ele alır ve kararını bu doğrultuda verir. Bu sürecin hassasiyeti, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektirdiği için, akıl hastalığının etkisinin net bir biçimde ortaya konulması esastır.

TMK 165 Kapsamında Boşanma Süreci

Türk Medeni Kanunu (TMK), evlilik birliğinin temelinden sarsılması halinde boşanmayı düzenler. Akıl hastalığı da bu sebepler arasında yer alır. “Akıl hastalığı nedeniyle boşanma” davaları, TMK’nın 165. maddesi çerçevesinde işlem görür. Bu maddenin uygulanabilmesi için akıl hastalığının belirli şartları karşılaması gerekir:

 • Akıl hastalığının evliliğin devam ettiği süre zarfında tespit edilmiş olması,
 • Hastalığın süreklilik arz etmesi ve tedavi edilemez nitelikte olması gerekir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sürecinde izlenecek adımlar şu şekildedir:

 1. Boşanma Davası Açılması: Boşanma talebi, akıl hastalığı bulunan eşin diğer eş tarafından mahkemeye sunulur.
 2. Teşhisin Saptanması: Mahkeme, konunun uzmanı psikiyatristlerden oluşan bir heyetin raporunu talep eder.
 3. Tedavi Sürecinin İncelenmesi: Akıl hastalığı teşhisi konulan eşin tedavi geçmişi ve hastalığın ilerleyişi değerlendirilir.
 4. Mahkeme Kararının Verilmesi: Mahkeme, elde edilen rapor ve veriler ışığında hastalığın evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığına karar verir.

Boşanmanın akıl hastalığı nedeniyle gerçekleşmesi durumunda, ürkütücü durum yaratan olguların değil, evlilik birliğinin devamlılığını imkansız kılan durumlar göz önünde bulundurulur. Kanun, akıl hastası eşin haklarını koruma altına alacak şekildedir. Örneğin, boşanma sonrası maddi destek veya tedavi için gerekli düzenlemeler bu süreçte ele alınır.

Bu noktada, akıl hastası eşin durumunun doğru değerlendirilmesi ve boşanma kararı verilirken adil bir yaklaşımın benimsenmesi, TMK 165’in ruhuna uygun bir uygulama olacaktır. Her davanın özgün koşulları ve akıl hastalığının şiddeti, sürecin seyrini belirleyen temel etmenlerdir.

Boşanma Davasında Akıl Hastalığı Teşhisinin Önemi

Boşanma davalarında akıl hastalığının teşhisi, karar sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sürecinde, akıl hastalığının varlığı ve sürekliliği, mahkeme tarafından dikkatlice değerlendirilen hususlardan biridir ve Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesi bu konuya açıklık getirir. Boşanma davasında akıl hastalığının doğru şekilde teşhis edilmesi, davanın adil bir biçimde sonuçlandırılabilmesi için şarttır.

 • Hastalığın Sürekliliği: Akıl hastalığının boşanma sebebi olarak kabul edilebilmesi için, hastalığın evlilik birliğinin sürdüğü boyunca devamlı olması gerekmektedir.
 • Mahkemenin İncelemesi: Hastalığın teşhisi ve sürekliliğiyle ilgili tıbbi raporlar, mahkeme tarafından titizlikle incelenir.
 • Tıbbi Raporların Önemi: Tıbbi raporlar, hastalığın niteliğini ve evlilik birliğine olan etkilerini değerlendirmede belirleyici delillerdir.
 • Hukuki Sonuçlar: Akıl hastalığı teşhisi kesinleştiğinde, TMK’nın ilgili maddesi gereğince boşanma kararı verilebilir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma işlemlerinde, teşhis kadar, bu durumun evliliğe olan etkilerinin kanıtlanması da bu süreçte hayati önem taşır. Teşhiste kullanılan psikiyatrist raporları ve uzman görüşleri, davaların seyrini büyük ölçüde belirler. Ayrıca, sürecin şeffaf ve doğru bir şekilde ilerlemesi için doğru uzmanların seçilmesi ve doğru teşhis konulması kritiktir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sürecinde, mahkeme kararının insaflı ve adil oluşunu sağlayacak bu tür derecelendirmeler, sadece hukuksal açıdan değil, aynı zamanda uluslararası insan hakları standartları açısından da büyük bir önem taşır. Bu sebeple, boşanma davalarında akıl hastalığının doğru teşhis edilmesi, tüm sürecin adil ve hakkaniyetli yürütülmesi açısından kritik bir unsurdur.

Boşanma Kararında Akıl Hastalığının İspatı

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sürecinde, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 165. maddesi gereğince, boşanma kararı verilebilmesi için akıl hastalığının ispat edilmesi kritik bir aşama teşkil eder. İşte bu süreç hakkında bilmeniz gerekenler:

 • Doktor Raporu: Akıl hastalığı olan eşin durumu, yetkin bir psikiyatrist veya psikolog tarafından hazırlanan ayrıntılı ve resmi bir sağlık raporu ile ispat edilmelidir.
 • Mahkeme İncelemesi: Mahkeme, akıl hastalığını ve bu hastalığın evliliğin sürdürülemez hale getirip getirmediğini değerlendirir.
 • Adli Tıp Kurumu: Bazı durumlarda mahkeme, raporun daha da doğrulanması için Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir görüş isteyebilir.
 • Tanıklar ve Deliller: Diğer tanıkların ifadeleri ve akıl hastalığının günlük yaşam üzerindeki etkisini gösteren diğer deliller de sunulmalıdır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sürecinde, yukarıda bahsi geçen belgeler ve prosedürler adil ve hukuka uygun bir karar verilmesinde merkezi bir role sahiptir. Boşanma talebinde bulunan tarafın, durumu objektif ve ikna edici bir şekilde ortaya koyabilmesi gerekir. Bu, bir yandan evliliğin selameti için mümkünse boşanmanın önlenmesini sağlarken, diğer yandan da hastalığın evliliği sürdürebilir bir durumda olmadığını gösteren ciddi koşullar altında, kişinin haklarını koruma altına alır.

Unutulmamalıdır ki, “akıl hastalığı nedeniyle boşanma” iddiasının mahkeme tarafından kabul edilmesi için, hastalığın tedavi edilemez bir nitelikte olması ve en az üç yıl süreyle varlığını sürdürmüş olması TMK 165 gereğince aranır. Bu süreçte yapılan her adım, ilgili yasal düzenlemeler ve adil yargılama ilkeleri doğrultusunda titizlikle ele alınmalıdır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Olan Eşin Hakları ve Boşanma Sonrası Durumu

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma süreçlerinde, hastalığın şiddeti ve süresi büyük önem taşır. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sürecinde, hasta eşin hakları, Türk Medeni Kanunu’nun koruması altındadır. Özellikle, bu tür boşanmalarda kanuni temsilcilik, mal rejimi, nafaka hakkı ve velayet gibi konular dikkatle ele alınmalıdır.

 • Kanuni Temsilcilik: Akıl hastalığı olan eş adına işlemleri yapabilmek için bir vasi atanabilir. Karar verme yetisi kısıtlanmış ise, vasi aracılığı ile gerekli hukuki süreçler yürütülür.
 • Mal Rejimi: Akıl hastalığı olan eşin mal varlığı, boşanma sürecinde korunur ve adil bir mal bölüşümü yapılması gerekir. Bu, hasta eşin ileriye dönük maddi güvencesinin sağlanması için önemlidir.
 • Nafaka Hakkı: Hasta eş, durumuna göre geçici veya kalıcı nafaka talep edebilir. Tedavi masrafları ve genel geçim ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Velayet: Akıl hastalığı olan eşin çocukları varsa, çocuğun menfaatleri öncelikli olarak değerlendirilir. Ebeveynin hastalığının çocuğun gelişimi üzerindeki etkisi, velayet kararını direkt etkileyebilir.

Boşanma sonrası, akıl hastalığı olan eşin topluma adaptasyonu ve tedavi süreçlerinin devamı için destek mekanizmalarına ihtiyacı vardır. Sosyal hizmetler ve sağlık kuruluşları, bu süreçte aktif roller üstlenirler. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma sonrasında, eşin yaşam kalitesini yükseltecek tedbirlerin alınması, toplumun da bir görevidir.

İlgili makaleler: Velayetin Anneye Verilmesi Şartları Nelerdir?, Velayetin Babaya Verilmesi Şartları Nelerdir?

Sonuç olarak, bu tip bir boşanma davasının hassasiyeti, hasta eşin korunarak haklarının gözetilmesini gerektirir. Yürütülen her adım, empati ve hukuki çerçeve ışığında özenle değerlendirilmeli ve ilerleyen süreçlerde eşin haklarına riayet edilerek, ona uygun bir yaşam standardı sağlanmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası nedir?

Akıl hastalığı, Türk Medeni Kanunu (TMK) 165. madde gereğince “boşanma sebepleri” arasında sayılan hususlardan biridir. Bu bağlamda, eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu durumun evliliği sürdürülemez hale getirmesi durumunda, diğer eş tarafından boşanma davası açılabilmektedir. Akıl hastalığının, evlilik birliğine zarar verici derecede olması ve tedavi imkanının kalmamış olması gereklidir.

TMK 165 maddesi akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasında hangi şartları arar?

TMK 165. madde uyarınca, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için aranan şartlar şunlardır: Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanmış olması, bu hastalığın evliliği temelinden sarsacak derecede ve sürekli olması gerekir. Ayrıca hastalığın, dava açılmadan önce en az iki yıl süreyle var olmuş olması ve tedavi edilemez bir nitelik taşıması beklenir. Bu durumların tümünün bir arada bulunması ve bir sağlık kurulu raporuyla teyit edilmesi gereklidir.

Akıl hastalığı nedeniyle açılan boşanma davalarında delil sunma işlemi nasıl yürütülür?

Akıl hastalığı nedeniyle açılan boşanma davalarında, iddianın ispatı için genellikle adli tıp kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporları delil olarak sunulur. Bu rapor, eşin akıl hastalığının niteliği, süresi ve tedavi edilip edilemeyeceği hakkında mahkemeye bilgi verir. Dava sürecinde ayrıca tanık beyanları, hastanın tedavi gördüğüne dair tıbbi kayıtlar ve diğer ilgili belgeler de delil olarak kullanılabilir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açmak için zamanaşımı süresi var mıdır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak için Türk Medeni Kanunu’nda özel bir zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Ancak, TMK 165. madde gereğince, akıl hastalığı boşanma sebebinin varlığı için en az iki yıl süreyle hastalığın devam etmiş olması ve bu süreç içerisinde hastalığın tedavi edilemez olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Mahkeme, somut olayın özelliklerine göre durumu değerlendirir ve kanuna uygun olarak karar verir.

Eşimin akıl hastalığı olduğunu nasıl kanıtlayabilirim?

Eşinizin akıl hastalığını kanıtlamak için öncelikle bir sağlık kuruluşundan detaylı bir sağlık raporu almanız gerekecektir. Bu rapor, eşinizin akıl sağlığının durumunu, hastalığın cinsini, süresini ve tedavi olanaklarını içermelidir. Hastalığın tedavi edilemez olduğunu gösteren bu rapor, mahkemeye sunulduğu takdirde davanızın temelini oluşturacaktır. Ayrıca, tedavi kayıtları, doktor raporları ve tanıkların ifadeleri gibi ek delillerle iddianızı destekleyebilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara